Διοίκηση

Τα Όργανα Διοίκησης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών είναι τα εξής:

  • Ο Πρόεδρος
  • Η Γενική Συνέλευση
  • Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Πρόεδρος Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών: Καθηγ. Γεώργιος Γεωργούσης