Σημαντικά Νέα

Πρακτική Άσκηση Ειδικότητας

Μηνιαία Έκθεση Επόπτη

Για την Πρακτική Άσκηση στην Ειδικότητα είναι αφιερωμένο το 10ο εξάμηνο σπουδών. Η εκπόνησή της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου. Ως θεσμός έχει μεγάλη σημασία, διότι συνδέει άμεσα τη γνώση που απόκτησαν οι φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους με την εμπειρία των επαγγελματικών πεδίων εφαρμογής της. Εντάσσεται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων, έχει εξάμηνη διάρκεια (24 εβδομάδες πενθήμερης απασχόλησης), δεν βαθμολογείται, αλλά αντιστοιχεί σε (6) πιστωτικές μονάδες, οι οποίες δεν υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου αλλά αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος. Πραγματοποιείται σε φορείς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή με την ειδικότητα του ασκούμενου φοιτητή και έχει σκοπό να του δώσει τη δυνατότητα να έλθει σε επαφή με το εργασιακό περιβάλλον και να αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 1. Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος (Ότι ο Φοιτητής/τρια έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την έναρξη της Π.Α.)
 2. Βεβαίωση του Φορέα Απασχόλησης (Ότι δέχεται να τον απασχολήσει για την πραγματοποιήσει της εξάμηνης Π.Α. η βεβαίωση θα θεωρείτε από το ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή, μόνο όταν η εταιρεία είναι ατομική)
 3. Αίτηση - Δήλωση Έναρξης Παρακτικής Άσκησης
 4. Έντυπα ΕΣΠΑ:
  α. Μηνιαία Έκθεση Επόπτη

  β. Έκθεση Επόπτη Καθηγητή
  γ. Τελική Έκθεση Επόπτη

    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ

 1. Έκθεση Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης
 2. Βεβαίωση Περαίωσης Πρακτικής Άσκησης
 3. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (Υπογραφή του επόπτη και σφραγίδα του φορέα /εβδομάδα εργασίας)

     

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

 1. Αποστολή του βιβλίου Πρακτικής Άσκησης στον Επόπτη Καθηγητή κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες για έλεγχο
 2. Αίτηση Υποβολής του βιβλίου Πρακτικής Άσκησης στη Γραμματεία του Τμήματος (Με συνημμένα όλα τα παραπάνω)

            

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ                 

 1. Έκθεση εποπτείας Πρακτικής Άσκησης