Σημαντικά Νέα

10ο Εξάμηνο (Ι)

ΠΜ1004 - Συγχρονες Διδακτικες Προσεγγισεις στην Εκπαιδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Περίγραμμα:

Υ/ΕΥ: Προαιρετικο
Τ/Π: Παιδαγωγικό μάθημα

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4

Φόρτος Εργασίας: -
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: -

Σκοπός του μαθήματος

είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο πεδίο της διδακτικής ενηλίκων προκειμένου οι σπουδαστές της Σχολής μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος να είναι σε θέση να γνωρίζουν το θεωρητικό πλαίσιο της διδακτικής ενηλίκων ως αυτόνομου επιστημονικού πεδίου.

Περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα διαρθρώνεται σε πέντε βασικές ενότητες.

Στην πρώτη ενότητα εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τον ιδιαίτερο τρόπο μάθησης των ενηλίκων, τη φύση της μάθησης καθώς και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, τις θεωρίες μάθησης στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων καθώς και τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τη δυναμική της ομάδας, το ρόλο του αποτελεσματικού εκπαιδευτή ενηλίκων, αναλύονται ζητήματα σχετικά με τη μεθοδολογία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών καθώς και θέματα σχετικά με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση διδακτικών ενοτήτων σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στη τρίτη ενότητα παρουσιάζονται οι σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας που αξιοποιούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και στο πεδίο της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις συμμετοχικές μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας (πχ. μέθοδος project, μέθοδος αξιοποίησης της τέχνης κτλ)

Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται και αναλύεται ο ρόλος των κοινοτήτων μάθησης καθώς και η αξιοποίηση του mentoring ως εργαλείου συμβουλευτικής και διδακτικής υποστήριξης των εκπαιδευτών ενηλίκων στο πλαίσιο άσκησης του διδακτικού τους έργου.

Στην πέμπτη ενότητα αναλύονται ζητήματα σχετικά με την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των διδακτικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Παράλληλα παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι δείκτες ποιότητας που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται οι τύποι και τα σημαντικότερα από τα μοντέλα αξιολόγησης εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στην έκτη ενότητα οι φοιτητές σε μικρές ομάδες παρακολουθούν εικοσάλεπτες μικροδιδασκαλίες που πραγματοποιούν τα μέλη της ομάδας και στη συνέχεια αναστοχάζονται σε σχέση με τη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησής τους. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε φοιτητής σχεδιάζει και υλοποιεί ενώπιον της ομάδας εικοσάλεπτη μικροδιδασκαλία σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τις τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές πρέπει να έχουν αποκτήσει γνώσεις, αναπτύξει δεξιότητες – ικανότητες και να έχουν υιοθετήσει ανάλογες στάσεις σε θέματα σχετικά με:

 1. τις αρχές μάθησης ενηλίκων και τον ιδιαίτερο τρόπο μάθησης των ενήλικων εκπαιδευόμενων
 2. τις σημαντικότερες θεωρίες μάθησης ενηλίκων
 3. τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων και τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής τους μάθησης
 4. τη δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας
 5. τα τις κατηγορίες των εκπαιδευτικών αναγκών και τη μεθοδολογία διερεύνησής τους
 6. το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση διδακτικών παρεμβάσεων σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
 7. τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις βιωματικές συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία υλοποίησης εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε ομάδες ενήλικων εκπαιδευόμενων (πχ μέθοδος project, μέθοδος αξιοποίησης τέχνης στην εκπαίδευση, παιχνίδι ρόλων, καταιγισμός ιδεών, χιονοστιβάδα, μελέτη περίπτωσης, εκπαιδευτική επίσκεψη, έξι καπέλα σκέψης Debono κτλ)
 1. τη μάθηση στην εργασία και διά της εργασίας (work based learning).
 2. Το ρόλο του ενδο-επιχειρησιακού εκπαιδευτή (workplace trainer).
 3. τις Κοινότητες μάθησης σε επαγγελματικούς χώρους
 1. την αξιοποίηση του mentoring
 2. την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των διδακτικών παρεμβάσεων σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
 3. τους δείκτες ποιότητας για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των διδακτικών παρεμβάσεων σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
 4. τους τύπους και τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για τη δόμηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών δράσεων στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Βαλάκας, Γ. 2006. Εκπαιδευτικά μέσα και εκπαιδευτικός χώρος, στο Α. Κόκκος, Εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών, τόμ ΙΙΙ, σσ. 9-50. Αθήνα: ΕΚΕΠΙΣ.

Γούλας, Χ. 2008. Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων και βασικές διδακτικές τεχνικές. Αθήνα: ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Courau, S. 2000. Τα βασικά «εργαλεία» του εκπαιδευτή ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Jarvis, P. (1993). Adult and Continuing Education (3rdedn). London: Routledge.

Κόκκος, Α. 1999. Εκπαίδευση ενηλίκων: το πεδίο, οι αρχές μάθησης οι συντελεστές. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Φραγκούλης, Ι., & Φραντζή Φ. (2010).Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις της Τοπικής Ιστορίας στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Εκδόσεις I Πικραμένος: Πάτρα.

Φραγκούλης, Ι. (2014). Τοπική Ιστορία, Αθήνα: ΥΠΕΠΘ- Ι.ΝΕ.ΔΙΒ.Μ.

Χασάπης, Δ. 2000. Σχεδιασμός, οργάνωση, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης: μεθοδολογικές αρχές και κριτήρια ποιότητας. Αθήνα: Μεταίχμιο.

ΠΜ1001 - Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας ΙΙ

Περίγραμμα:

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Παιδαγωγικό μάθημα

Φόρτος Εργασίας: 7.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 4.0

ΠΜ1003 - Πτυχιακή Εργασία

Περίγραμμα:

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό ή Παιδαγωγικό μάθημα

Φόρτος Εργασίας: 33.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS:
20.0