Σημαντικά Νέα

10ο Εξάμηνο (Ι)

ΠΜ1001 - Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας ΙΙ

Περίγραμμα:

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Παιδαγωγικό μάθημα

Φόρτος Εργασίας: 7.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 4.0