5ο Εξάμηνο (Ε)

ΠΜ501 - Μεταλλικές Κατασκευές

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθήματα Ειδικότητας 

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.5
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5

Περιγραφή μαθήματος: Ο χάλυβας ως δομικό υλικό, εφαρμογές μεταλλικών κατασκευών, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, σύγκριση µε το οπλισμένο σκυρόδεµα. Παραγωγή προϊόντων χάλυβα, μηχανικές ιδιότητες χαλύβων. Απαιτούμενοι έλεγχοι επάρκειας σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις του Ευρωκώδικα 3. Οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας, συντελεστές ασφαλείας. Υπολογισμός δράσεων (λόγω μόνιμων φορτίων, φορτίων λειτουργίας, χιονιού, ανέμου, σεισμού, θερμοκρασιακών μεταβολών), συνδυασμοί δράσεων. Ελαστική και πλαστική ανάλυση και σχεδιασμός. Κατάταξη διατομών, έλεγχοι διατομών και μελών υπό εφελκυσμό, θλίψη (καμπτικός λυγισμός), διάτμηση, κάμψη (πλευρικά εξασφαλισμένων μελών), και τους συνδυασμούς τους. Πλευρικός, καµπτικός, στρεπτοκαμπτικός λυγισμός. Τύποι συνδέσεων. Μόρφωση και υπολογισμός κοχλιωτών συνδέσεων, διάτμηση απλών κοχλιών.

Περιγραφή Εργαστηρίου: Εφελκυσµός μεταλλικών ράβδων. Θλίψη δοκιμίων – υπολογισμός κρίσιμης ροπής. Έλεγχοι κοχλιώσεων. Θέμα εξαμήνου ανά σπουδαστή – Μονώροφο βιομηχανικό κτίριο: Μόρφωση φέροντος οργανισμού, βασικά δομικά στοιχεία και η λειτουργία τους (ολόσωμα πλαίσια, τεγίδες, μηκίδες, μετωπικοί στύλοι, κατακόρυφοι και οριζόντιοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας, χαλυβδόφυλλα επικαλύψεων και πλαγιοκαλύψεων, θεμελίωση). Επίλυση στατικού μοντέλου, εύρεση εντατικών μεγεθών σχεδιασμού, επιλογή σιδηρών διατοµών, επιλογή κοχλιώσεων, κατασκευαστικά σχέδια.

ΠΜ502 - Εδαφοµηχανική

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθήματα Ειδικότητας   

Ώρες: Θεωρία: 2,  Εργαστήριο: 3, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 10
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να κατανοήσουν τη μηχανική συμπεριφορά του εδάφους και κατ' επέκταση το ρόλο του εδάφους στο σχεδιασμό και τη θεμελίωση Τεχνικών Έργων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν και να αξιολογούν τις φυσικές και τις μηχανικές παραμέτρους των εδαφών βάσει αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή. Σχηματισμός, ορυκτολογία και βασικά χαρακτηριστικά των εδαφών. Κοκκομετρία. Πλαστικότητα. Αναγνώριση και ταξινόμηση εδαφών. Υπολογισμός γαιωστατικών τάσεων. Ενεργός τάση. Υπολογισμός τάσεων από επιφανειακές φορτίσεις. Συνθήκες μόνιμης ροής. Νόμος Darcy. Διαπερατότητα. Συμπιεστότητα εδαφών. Θεωρία της στερεοποίησης. Κύρια και δευτερεύουσα στερεοποίηση. Υπολογισμός συνολικών καθιζήσεων. Υπολογισμός καθιζήσεων σαν συνάρτηση του χρόνου. Τάσεις, παραμορφώσεις, διατμητική αντοχή του εδάφους. Κριτήρια θραύσης για ψαθυρά και συνεκτικά εδάφη. Συμπεριφορά κορεσμένων εδαφών σε συνθήκες με στράγγιση και χωρίς στράγγιση.

Περιγραφή Εργαστηρίου: Κοκκομετρική ανάλυση xoνδρόκοκκων εδαφών με κόσκινα. Κοκκομετρική ανάλυση λεπτόκοκκων εδαφών με αραιόμετρο. Προσδιορισμός ορίων Atterberg. Δοκιμή υδραυλικής αγωγιμότητας (σταθερού και μεταβλητού φορτίου). Δοκιμή άμεσης διάτμησης. Δοκιμή τριαξονικής φόρτησης. Δοκιμή στερεοποίησης.

ΠΜ503 - Υδραυλική Μηχανική

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθήματα Ειδικότητας   

Ώρες: Θεωρία: 3, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 10
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6

Σκοπός μαθήματος: Το μάθημα έχει ως στόχο να δώσει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις και τα εφόδια Υδραυλικής Μηχανικής που θα τους καταστήσει ικανούς να παρακολουθήσουν και να εμβαθύνουν στα εξειδικευμένα αντικείμενα των ποικίλων υδραυλικών έργων που αποτελούν αντικείμενα των άλλων μετέπειτα μαθημάτων υδραυλικού χαρακτήρα.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στις αρχές της Μηχανικής Ρευστών και της Υδραυλικής Μηχανικής. Ιδιότητες των ρευστών. Ιδιάζουσες Ιδιότητες του Ύδατος. Επιφανειακή τάση. Τριχοειδή φαινόμενα. Αρχές Υδροστατικής. Θεμελιώδης Αρχή της Υδροστατικής.  Κέντρο πίεσης. Αρχή του Αρχιμήδη.  Άνωση και Άντωση.  Ισορροπία επιπλεόντων σωμάτων.  Δυνάμεις σε επίπεδες και καμπύλες επιφάνειες. Υπολογισμός φραγμάτων. Αρχές κινηματικής των ρευστών. Μεταβλητές Euler και Lagrange. Μελέτη πεδίου ταχυτήτων. Κυκλοφορία, Δυναμικό ταχυτήτων. Εξίσωση της συνέχειας. Στροβιλισμοί.  Αρχές υδροδυναμικής.  Στροβιλή και αστρόβιλη ροή. Ροϊκές συναρτήσεις (δυναμικού και ροής). Μόνιμες και μή μόνιμες ροές. Στρωτή και τυρβώδης ροή. Βασικές εξισώσεις συνέχειας, ορμής και ενέργειας. Θεώρημα και Εξίσωση Bernoulli για ιδανικά και πραγματικά ρευστά σε μόνιμες και μή μόνιμες συνθήκες, Φαινόμενο Venturi. Μετρητές πίεσης. Σωλήνας Pitot. Εξισώσεις Euler και Νavier–Stokes. Υπολογισμός ασκουμένων δυνάμεων από κινούμενο ρευστό (ριπή νερού σε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες). Δυναμική των ιξωδών ρευστών. Θεωρίες οριακών στοιβάδων. Υδραυλικές απώλειες. Διάγραμμα Moody.  Πιεζομετρική γραμμή και γραμμή ενέργειας. Υδραυλική των κλειστών αγωγών. Βασικές αρχές υδραυλικών μηχανών (αντλίες και υδροστρόβιλοι). Ανοικτοί αγωγοί, Υδραυλική των ανοικτών αγωγών. Είδη ροών με ελεύθερη επιφάνεια. Ειδική ενέργεια. Κρίσιμο βάθος και κρίσιμη ροή.  Υδραυλικό άλμα. Ροή πάνω από υπερχειλιστές. Εκροή από οπές δοχείων. Υδραυλικά Παράδοξα. Βασικά έργα υδραυλικής μηχανικής κλειστών και ανοικτών αγωγών. Στοιχεία Υδραυλικής Μηχανικής και Υδραυλικών Έργων. Στοιχεία συσχέτισης «νερού και  ενέργειας».

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Διδασκαλία από καθ’έδρας, ειδικές διαλέξεις και ατομικές αλλά και ομαδικές ασκήσεις Υδραυλικής Μηχανικής, τόσο στα πλαίσια της Θεωρίας όσο και του Εργαστηρίου. Υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων, συγγραφή τεχνικών εκθέσεων αποτίμησης και αξιολόγησης των εργαστηριακών μετρήσεων

Περιγραφή του εργαστηρίου: Εργαστηριακή προσέγγιση των ιδιοτήτων υγρών, πειραματικός προσδιορισμός πυκνότητας και ειδικού βάρους με την βοήθεια υδροσκοπίων. Μέτρηση ιξώδους με την μέθοδο της πτώσης σφαιρών σε ιξωδόμετρο. Επιφανειακή τάση, δυνάμεις συνοχής και συνάφειας, ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση της τριχοειδούς ανύψωσης και ταπείνωσης. Υδροστατική πίεση, εργαστηριακή επίδειξη του υδροστατικού παραδόξου. Άνωση, πειραματική επαλήθευση της αρχής του Αρχιμήδη. Εργαστηριακός προσδιορισμός υδροστατικών δυνάμεων στο μέτωπο σωληνοειδούς. Εργαστηριακή μέτρηση παροχής με Venturi. Πειραματική εφαρμογή της εξίσωσης Bernoulli σε οριζόντιο και κεκλιμένο κλειστό αγωγό, χάραξη πιεζομετρικής γραμμής και γραμμής ενέργειας. Μέτρηση γραμμικών και τοπικών απωλειών. Yδραυλικές μηχανές (στρόβιλος Pelton και φυγοκεντρική αντλία), χαρακτηριστικές καμπύλες. Ροές σε ανοικτούς αγωγούς, Μέτρηση παροχής κάτω από θυρόφραγμα και πάνω από εκχειλιστές ορθογωνικής και τριγωνικής διατομής & προσδιορισμός των αντίστοιχων συντελεστών παροχής. Πειραματικός προσδιορισμός στοιχείων του υδραυλικού άλματος. Πειραματική γένεση και εξέλιξη ενός στροβιλισμού. Πειραματική διερεύνηση των υδραυλικών παραδόξων.

ΠΜ504 - Γενική Τεχνολογία

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας   

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2 Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 4.5

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή στους φοιτητές των γενικών και ειδικών θεωρητικών και μεθοδολογικών εφοδίων τα οποία θα τους καταστήσουν ικανούς να βοηθούν τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά βιωματικό τρόπο, να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν αντικείμενα, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους της φύσης και τις επιταγές της λογικής.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές μπορούν να: α) οργανώνουν και να διαρθρώνουν τη γενική και αδιαφοροποίητη γνώση σε ειδική και συγκεκριμένη και να τη μετατρέπουν σε υπό μάθηση αντικείμενο με αξία μορφωτική και β) μελετούν, σχεδιάζουν και κατασκευάζουν συγκεκριμένα έργα της σύγχρονης τεχνολογίας.

Περιγραφή μαθήματος: Τεχνολογία και κοινωνία. Το μάθημα της Τεχνολογίας στη δευτεροβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση, διεθνείς πρακτικές και σύγχρονες εξελίξεις. Ο ρόλος των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής στη διδασκαλία και τη μάθηση του σχεδιασμού τεχνολογικών έργων και προϊόντων. Τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών, περιβάλλοντος και κατασκευών. Σχεδιασμός και οργάνωση της διδασκαλίας, μέθοδοι διδασκαλίας και καθοδήγηση έργων βιωματικής μάθησης. Σύνταξη και παρουσίαση τεχνικών εκθέσεων ή μελετών.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος πραγματοποιείται μέσω διαλέξεων και πλαισιώνεται από σεμινάρια που οργανώνονται εντός της αίθουσας διδασκαλίας ή με επισκέψεις σε χώρους σχετικού ενδιαφέροντος.

Περιγραφή του εργαστηρίου:

  1. Εβδομάδα 1: Εισαγωγή στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος. Καθορισμός και αναθέσεις ατομικών και ομαδικών εργασιών.
  2. Εβδομάδα 2 – 5: Εκπόνηση ατομικών εργασιών
  3. Εβδομάδα 6: Παρουσιάσεις ατομικών εργασιών
  4. Εβδομάδα 7 – 12: Εκπόνηση ομαδικών εργασιών
  5. Εβδομάδα 13: Παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών

ΠΜ505 - Ξένη Γλώσσα - Ορολογία

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθήματα Ειδικότητας   

Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3
Φόρτος Εργασίας: 5.5
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 3.5

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας του φοιτητή, ώστε να μπορεί να κατανοεί και να παράγει αυθεντικό, συνεχή και συνεκτικό προφορικό και γραπτό λόγο στην αγγλική γλώσσα, σε καταστάσεις επικοινωνίας οι οποίες προκύπτουν στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών του αναγκών και επιδιώξεων.

Περιγραφή μαθήματος: Επεξεργασία επιλεγμένων θεμάτων ειδικότητας στην Αγγλική Γλώσσα (English for Specific Purposes/ESP), ώστε να αναπτυχθεί η ικανότητα των φοιτητών (i) Να κατανοούν βιβλιογραφία, τεχνικά και επιστημονικά κείμενα, τεχνικές προδιαγραφές, εκθέσεις, αναφορές, κλπ, επί θεμάτων ειδικότητας στην αγγλική γλώσσα, (ii) Να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο επί θεμάτων ειδικότητας στην αγγλική γλώσσα.

ΠΜ506 - Οργάνωση, Διοίκηση & Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Παιδαγωγικόμάθημα
Κατηγορία: Μαθήματα στη Διοίκηση, Οικονομία, Νομοθεσία, Ανθρωπιστικές Επιστήμες   

Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3
Φόρτος Εργασίας: 8
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5

Περίγραμμα μαθήματος: Βασικές εισαγωγικές έννοιες της εκπαιδευτικής πολιτικής και διοίκησης. Συνταγματικές αρχές για την εκπαίδευση και το ζήτημα της παιδαγωγικής ελευθερίας. Ο ρόλος της κρατικής εξουσίας και των ομάδων πίεσης στην άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής. Θεωρίες διοίκησης και οργάνωσης. Ιστορική εξέλιξη των θεωριών οργάνωσης και διοίκησης και η επίδρασή τους στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Όροι, Ρεύματα, Εκπρόσωποι. Κοινωνικές λειτουργίες της εκπαίδευσης, Εκπαίδευση και οικονομική ανάπτυξη, ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών, σχολείο και περιβάλλον, σχολική επίδοση, σχολική αποτυχία. Το σχολείο ως κοινωνικός οργανισμός, κοινωνιολογία της σχολικής τάξης. Ιδεολογικοπολιτικές λειτουργίες της εκπαίδευσης. Κοινωνιολογική ανάλυση της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας με επεκτάσεις στην τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Δομή και ανάλυση του Εκπαιδευτικού Συστήματος: Επισκόπηση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών. Δομή και λειτουργία του Εκπαιδευτικού Συστήματος (βαθμίδες, τύποι σχολικών μονάδων, θεσμοί, καινοτομίες κλπ) και του συστήματος Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Εκπαιδευτικά μοντέλα. Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση. Μεταδευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Κατάρτιση. Κεντρική και περιφερειακή εκπαιδευτική διοίκηση. Η εκπαιδευτική μονάδα ως διοικητική μονάδα και φορέας άσκησης και διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του εκπαιδευτικού συστήματος και της εκπαιδευτικής μονάδας. Σχολικό κλίμα. Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού: Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού ως επιστήμη και ως οργανωτική λειτουργία. Κατηγορίες προσωπικού στην εκπαίδευση. Πολιτικές στελέχωσης εκπαιδευτικών υπηρεσιών και πολιτικές εξέλιξης και ανάπτυξης των στελεχών της εκπαίδευσης. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών. Σχολικό μάνατζμεντ, εκπαιδευτικό μάνατζμεντ, διασφάλιση σχολικής ποιότητας. Συγκριτική Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική: Ευρωπαϊκή και διεθνής εκπαιδευτική πολιτική. Συγκριτικές Ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές διαστάσεις – εκπαιδευτικά συστήματα – εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλαγές και επικαιροποιήσεις στη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και ειδικότερα της ΤΕΕ που σχετίζονται με τις οικονομικές και τεχνολογικές καινοτομίες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Μαθησιακοί στόχοι: Η εξοικείωση με το σχολικό και εκπαιδευτικό μάνατζμεντ. Η κατανόηση των διεθνών και εθνικών παραγόντων στην λήψη αποφάσεων για την εκπαίδευση σε επίπεδο πολιτικό. Η εξοικείωση με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής των κρατών μελών. Η βασική γνώση της δομής και οργάνωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος μέσα από τις επιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις. Η εξοικείωση με τα εκπαιδευτικά μοντέλα της ΤΕΕ. Η κατανόηση και εξοικείωση με τη λειτουργία των σημαντικότερων ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων της ΤΕΕ. Η βασική γνώση και εξοικείωση με τη σχολική ιεραρχία και το ρόλο του εκπαιδευτικού στην πυραμίδα της επαγγελματικής ιεραρχίας.