7ο Εξάμηνο (Ζ)

ΠΜ701 - Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθήματα Ειδικότητας   

Ώρες: Θεωρία: 3, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 10
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6

Σκοπός μαθήματος: Να εμβαθύνουν οι σπουδαστές σε θέματα ανάλυσης και διαστασιολόγησης κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο.Σ.). Να κατανοήσουν τη μονολιθικότητα των κατασκευών από Ο.Σ. και τον τρόπο μεταφοράς των φορτίων από τα οριζόντια στοιχεία στα κατακόρυφα και εν τέλει στο έδαφος θεμελιώσεως. Να εξοικειωθούν με τον τρόπο ανάλυσης και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων, τοιχείων και θεμελίων, καθώς και με τη μεθοδολογία υπολογισμού και άλλων κατασκευών υποδομής από Ο.Σ.

Περιγραφή μαθήματος: Πλάκες: ολόσωμες /με νευρώσεις. Γενική μέθοδος ανάλυσης πλακών που στηρίζονται απευθείας σε υποστυλώματα. Διαστασιολόγηση έναντι κάμψης και κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Έλεγχος σε διάτρηση. Υποστυλώματα: υπολογισμός και διαστασιολόγηση. Διαγράμματα αλληλεπίδρασης. Κόμβοι δοκών – υποστυλωμάτων: η τέχνη του οπλισμού. Ευστάθεια φορέων. Μεταθετά και αμετάθετα πλαίσια. Θεμελιώσεις υποστυλωμάτων: κεντρικά και έκκεντρα πέδιλα, συνδετήριες δοκοί, θεμέλια επί ελαστικού εδάφους. Εφαρμογές. Τοίχοι αντιστήριξης. Υπολογισμός μικρών ολόσωμων πλακογεφυρών και υδατοδεξαμενών.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα διδαχθεί μέσω διαλέξεων, ενώ το εργαστηριακό θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Σκυροδέματος.

Περιγραφή εργαστηρίου: Εργαστηριακές ασκήσεις των σπουδαστών σε έμμεσες –μη καταστροφικές- μεθόδους ελέγχου της αντοχής, χρόνιας φθοράς και γεωμετρίας (θέσης και ποσότητας σιδηροπλισμού) υφισταμένων κατασκευών από Ο.Σ. Υπολογισμός, διαστασιολόγηση και προμέτρηση των κατακόρυφων στοιχείων και θεμελίων μιας απλής κατασκευής από Ο.Σ.

ΠΜ702 - Δυναμική των Κατασκευών

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθήματα Ειδικότητας   

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 10
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6

Σκοπός μαθήματος: Να κατανοήσει ο σπουδαστής τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της δυναμικής συμπεριφοράς των κατασκευών. Την έννοια των αδρανειακών δυνάμεων που αναπτύσσονται, την ακαμψία της κατασκευής, την απόσβεση του συστήματος και την απόκριση του υπό δυναμικές διεγέρσεις.

Περιγραφή μαθήματος: Ελεύθερες και εξαναγκασμένες ταλαντώσεις μονοβάθμιων ελαστικών συστημάτων, η επίδραση της ιξώδους απόσβεσης. Μέγιστα απόκρισης (μετατόπιση, ταχύτητα, επιτάχυνση). Ελαστικά φάσματα. Συνεχή συστήματα. Εξισώσεις κίνησης πολυβάθμιων συστημάτων. Τα μητρώα μάζας και ακαμψίας και η μεθοδολογία προσδιορισμού ιδιοσυχνοτήτων και ιδιομορφών. Το πηλίκον του Rayleigh. Η απόσβεση σε πολυβάθμια συστήματα. Επαλληλία ιδιομορφών σε πολυβάθμια ελαστικά συστήματα. Περιγραφή της εν χρόνω βηματικής ολοκλήρωσης των εξισώσεων κίνησης, όπως εφαρμόζεται σε σύγχρονα λογισμικά προγράμματα. Απλές εφαρμογές σε Η/Υ.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα διδαχθεί μέσω διαλέξεων, ενώ το εργαστηριακό θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Αντισεισμικών Κατασκευών.

Περιγραφή εργαστηρίου: Προσδιορισμός της ενεργούς ακαμψίας απλών φορέων και υπολογισμός της δυναμικής τους απόκρισης σε περίπτωση ελεύθερης και εξαναγκασμένης ταλάντωσης. Συστήματα ακαμψίας ‘εν σειρά’ και ‘εν παραλλήλω’. Εφαρμογές σε μονώροφους κτιριακούς φορείς. Προσδιορισμός μητρώων μάζας και ακαμψίας σε πολυώροφους φορείς. Προσεγγιστικός υπολογισμός συχνοτήτων και ιδιομορφών σε απλά διατμητικά κτιριακά συστήματα. Εφαρμογές, μέσω κατάλληλου λογισμικού σε Η/Υ, σε πολύπλοκους φορείς. Επίδειξη σε Η/Υ των αποτελεσμάτων της ιδιομορφικής επαλληλίας σε ελαστικά πολυβάθμια συστήματα. Απόκριση ελαστικών και ανελαστικών φορέων με εν χρόνω βηματική ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης (σε Η/Υ).

ΠΜ703 - Θαλάσσια Υδραυλική & Λιμενικά Έργα

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθήματα Ειδικότητας  

Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3
Φόρτος Εργασίας: 7
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 4

Σκοπός μαθήματος: Το μάθημα έχει ως στόχο να δώσει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις της Θαλάσσιας Υδραυλικής και των εργαλείων για τον Σχεδιασμό και τον Υπολογισμό των επί μέρους συνιστωσών των Λιμενικών Έργων κατά μήκος της ηπειρωτικής και νησιωτικής ακτογραμμής που συνολικά υπερβαίνει τα 16.000 Km, και συνεπώς υπερβαίνει το μισό της περιμέτρου της Γής σε επίπεδο ισημερινού.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στις επιστήμες της θάλασσας, της ωκεανογραφίας,  της θαλάσσιας υδραυλικής και της ακτομηχανικής. Ιστορική αναδρομή, κατηγορίες λιμένων. Άνεμοι και κυματισμοί : γένεση ανεμογενών κυμάτων, μετρήσεις στη φύση, μαθηματικοί και πραγματικοί κυματισμοί.  Θεωρίες κύματος απειροστού και πεπερασμένου ύψους-Θεωρίες κυματισμών. Εισαγωγή στις θεωρίες και στους μηχανισμούς των παλιρροιών και των θαλασσίων ρευμάτων. Δημιουργία κύματος στα βαθιά - μεταβολή του κυματισμού κατά τη διάδοσή του από τα βαθιά προς την ακτή. Επίδραση πυθμένα. Επίδραση μετώπου (ανάκλαση, περίθλαση). Πιέσεις κύματος σε κατακόρυφο επίπεδο. Εξωτερικά λιμενικά έργα (κυματοθραύστες με πρανή, κατακόρυφα μέτωπα). Εσωτερικά λιμενικά έργα (κρηπιδότοιχοι). Σχεδιασμός λιμενικών έργων. Μεγέθη σχεδιασμού: γεωμετρικά μεγέθη πλοίου, είσοδος λιμένα, επιφάνια ελιγμών, προβλήτες, νηοδόχοι. Έργα κατακορύφου μετώπου. Εφαρμογές.Υπολογισμοί κυματοθραυστών και κρηπιδοτοίχων. Προσομοιώσεις στρεβλής κλίμακας. Εφαρμογές της θεωρίας ομοιότητας στο σχεδιασμό λιμένων. Στοιχεία υδρο-αεροδυναμικής των υδροπλάνων.  Θεωρίες μοναχικού κύματος (soliton). Προσέγγιση του “κύματος του λιμανιού” (τsunami). Υπολογισμός Μαρίνας. Συστήματα ανάκτησης των ενεργειών της θάλασσας (ενέργεια κυμάτων, της παλίρροιας…..κ.λ.π.). Συστήματα Προστασίας και Ανάπλασης Ακτών (ΣΠΑΑ).

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Θεωρητική διδασκαλία από καθ’ έδρας, Διαλέξεις σε εξειδικευμένα θέματα. Θεωρητικές ασκήσεις,  ατομικές και ομαδικές εργασίες, Ατομικό θέμα μικρού λιμενικού έργου (π.χ. Μαρίνας).

Περιγραφή του εργαστηρίου: Παρότι το συνολικό μήκος της ηπειρωτικής και νησιωτικής ακτογραμμής της Χώρας υπερβαίνει τα 16.000 km, δηλαδή υπερβαίνει το μισό της περιμέτρου της Γής σε επίπεδο ισημερινού, δεν έχει προβλεφθεί η λειτουργία εργαστηρίου Θαλάσσιας Υδραυλικής και Λιμενικών Έργων που όμως κρίνεται απολύτως απαραίτητο.

ΠΜ704 - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία Ι & Διδακτική

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθήματα στη Διοίκηση, Οικονομία, Νομοθεσία, Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

Ώρες: Θεωρία: 2, Σύνολο: 2
Φόρτος Εργασίας: 5
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 3

Περιγραφή μαθήματος: Η έννοια της επιχειρηματικότητας. Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας. Γενικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων. Νομικές μορφές επιχειρήσεων - Υποχρεώσεις έναντι της πολιτείας. Βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λήψη αποφάσεων, προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχος. Υποστηρικτικοί φορείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Βασικές αρχές Marketing, Marketing Plan για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοστολόγηση - Τιμολογιακή πολιτική, χρηματοδοτικά εργαλεία επιχειρήσεων. Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων. Αξιολόγηση εξωτερικού – εσωτερικού περιβάλλοντος (ανάλυση SWOT). Αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων. Εισαγωγή στην κοινωνική επιχειρηματικότητα - Εταιρική κοινωνική ευθύνη. Οικονομική ανάλυση και οργάνωση λογιστηρίου. Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης. Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan). Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την ανάπτυξη της Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Η έννοια και αναγκαιότητα της επιχειρηματικής καινοτομίας. Η Ευρεσιτεχνία ως προπομπός της επιχειρηματικής καινοτομίας. Επιχειρήσεις βασισμένες στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες.

ΠΜ705 - Θεµελιώσεις

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθήματα Ειδικότητας  

Ώρες: Θεωρία: 3, Εργαστήριο: 2,   Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 10
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6
 

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών σχεδιασμού συστημάτων επιφανειακών θεμελιώσεων όπως η φέρουσα ικανότητα θεμελίων, η επιτρεπόμενη τάση εδάφους και καθιζήσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν συστήματα επιφανειακών θεμελιώσεων αποτελούμενα από μεμονωμένα θεμέλια, εσχάρες πεδιλοδοκών και γενικές κοιτοστρώσεις.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή. Συνοπτική επισκόπηση των κυριώτερων επί - τόπου και εργαστηριακών μεθόδων για τον προδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους. Κατάρτιση προγράμματος γεωτεχνικών δοκιμών. Φέρουσα ικανότητα εδαφών, θεωρίες και μέθοδοι υπολογισμού, παράγοντες που επηρεάζουν την φέρουσα ικανότητα. Επιφανειακές θεμελιώσεις. Μεμονωμένα πέδιλα, πεδιλοδοκοί, γενικές κοιτοστρώσεις. Διαστασιολόγηση ώστε να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις της διατμητικής αντοχής και καθιζήσεων του εδάφους θεμελίωσης.

Περιγραφή Εργαστηρίου: Στα πλαίσια του μαθήματος οι σπουδαστές καλούνται να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν ένα πλήρες σύστημα επιφανειακής θεμελίωσης δομικού έργου βάσει πραγματικών αποτελεσμάτων γεωτεχνικής έρευνας. Η τελική τεχνική έκθεση περιλαμβάνει: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων γεωτεχνικής έρευνας, Κατασκευή γεωτεχνικών τομών, Σχεδιασμός συστήματος επιφανειακής θεμελίωσης, Υπολογισμός καθιζήσεων.

ΠΜ706 - Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Παιδαγωγικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθήματα Ειδικής Υποδομής         

Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3 
Φόρτος Εργασίας: 8
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5

Αρχές και φιλοσοφία μαθήματος: Το μάθημα αποσκοπεί στη μελέτη και διερεύνηση της παραγωγής της γνώσης και των νέων ιδεών και προτάσεων στον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς και του τρόπου εξαγωγής συμπερασμάτων μέσα από τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων με συστηματικό τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της επιστημονικής έρευνας. Πιο συγκεκριμένα οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να μελετηθούν τα εκπαιδευτικά ζητήματα, να τεθούν, να διερευνηθούν και απαντηθούν τα σχετικά ερευνητικά ερωτήματα εμπίπτουν στο πεδίο της Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας. Κυρίαρχος σκοπός του επιστημονικού αυτού πεδίου η βελτίωση των διδακτικών και άλλων εκπαιδευτικών διαδικα σιών και φαινομένων μέσα από τη συστηματική θεωρητική έρευνα, αλλά και την πρακτική εφαρμογή των θεωρητι κών συμπερασμάτων. Η ενασχόληση με το πεδίο αυτό στηρίζει τον μελλοντικό εκπαιδευτικό στην επαγγελματική του ανάπτυξη τόσο μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων ερευνητικών στρατηγικών και πρακτικών στο διδακτικό του έργο, όσο και σε πιθανές μελλοντικές πιο ερευνητικά προσανατολισμένες ενασχολήσεις του.

Περίγραμμα μαθήματος: • Εισαγωγή στη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας. Η αναζήτηση της γνώσης: Οντολογικές και επιστημολογικές παραδοχές (knowledge theory). Ερευνητικά Παραδείγματα (Θετικιστικό, ερμηνευτικό, κα). Η φύση της Εκπαιδευτικής Έρευνας. Η αξία της Εμπειρικής Έρευνας. • Είδη εκπαιδευτικής έρευνας: τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος τους: ‐ Νατουραλιστικές και εθνογραφικές ερευνητικές προσεγγίσεις. ‐ Εθνομεθοδολογία. ‐ Αξιολογική έρευνα και έρευνα αναλυτικών προγραμμάτων. ‐ Φεμινιστικές οπτικές της έρευνας. ‐ Βιογραφίες – Αφηγηματικές ιστορίες ‐ Ανάλυση λόγου (Discourse analysis). ‐ Αξιολογική Έρευνα ‐ Διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής. ‐ Κριτική Έρευνα Δράσης. • Προσδιορισμός εκπαιδευτικού ζητήματος για μελέτη. Η σημασία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Το νόημα της πρωτοτυπίας στην ερευνητική αναζήτηση. • Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι μελέτης. Μικτές μέθοδοι. Θεμελιωμένη έρευνα (grounded research). Διαδικασία συλλογής δεδομένων. Σημασίες της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας. Τριγωνοποίηση. • Ερευνητικά εργαλεία ‐ ερευνητικές τεχνικές. Σχεδιασμός και διαμόρφωση ερευνητικών εργαλείων: ‐ Ερωτηματολόγιο. ‐ Σχέδιο συνέντευξης. ‐ Φύλλο παρατήρησης. ‐ Ερευνητικό έργο.

Μαθησιακοί στόχοι: Οι φοιτητές/μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ολοκληρώνοντας το μάθημα αναμένεται να είναι σε θέση: • Να προσδιορίζουν/οριοθετούν την έννοια της επιστημονικής έρευνας και να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά της όταν εφαρμόζεται σε διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα. • Να αναγνωρίζουν τα βασικά είδη εκπαιδευτικής έρευνας και τα στοιχεία μιας δημοσιευμένης μελέτης. • Να προσδιορίζουν εκπαιδευτικά θέματα/προβλήματα που χρειάζεται να μελετηθούν/επιλυθούν σε πραγματικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και στη βάση ευρημάτων της ερευνητικής βιβλιογραφίας. • Να σχεδιάζουν και αναπτύσσουν κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων. • Να αναζητούν και υιοθετούν κατάλληλες μεθόδους συλλογής, ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων, τρόπους καταγραφής αναφορών κλπ. • Να σχεδιάζουν και υλοποιούν ένα σχέδιο έρευνας εκπαιδευτικού θέματος/προβλήματος του ενδιαφέροντός τους ακολουθώντας τα βασικά βήματα της ερευνητικής διαδικασίας.