Σημαντικά Νέα

7ο Εξάμηνο (Ζ)

ΠΜ707 - Εκπαιδευση Εκπαιδευτων Ενηλικων και Εκπαιδευση Εκπαιδευτων απο αποσταση με αξιοποιηση ψηφιακων τεχνολογιων

Υ/ΕΥ: Προαιρετικο μάθημα
Τ/Π: Παιδαγωγικό μάθημα
Κατηγορία: -        

Ώρες: Εργαστήριο: 3, Σύνολο: 3 
Φόρτος Εργασίας: -
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: -

Αρχές και φιλοσοφία μαθήματος:

είναι (α) να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της Εκπαίδευσης από Απόσταση (ΕαΑ) και να τους εξοικειώσει με τις διάφορες μορφές της και (β) να τους καταστήσει ικανούς να οργανώνουν δράσεις Τηλεκπαίδευσης στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Περίγραμμα μαθήματος:

Το μάθημα αφορά στην Εκπαίδευση από Απόσταση ως αυτόνομη εκπαιδευτική πρακτική αλλά και σε συνδυασμό με την πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία σε ένα πλαίσιο υβριδικής ή μικτής μάθησης (blendedlearning). Επίσης βασικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η Τηλεκπαίδευση και οι παιδαγωγικές αρχές που είναι απαραίτητο να διέπουν το σχεδιασμό και την οργάνωση μαθημάτων που παρέχονται από απόσταση στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η Τηλεκπαίδευση αποτελεί μια αναγνωρισμένη διεθνώς εκπαιδευτική πρακτική με εφαρμογή σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς χώρους τόσο για την αρχική όσο και για την συνεχιζόμενη και δια βίου εκπαίδευση (Vocational education and training in France, EuropeanCentrefortheDevelopmentofVocationalTraining, 2008. Available at: http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5190). Η Τηλεκπαίδευση αξιοποιεί τις σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές δυνατότητες και το Διαδίκτυο για την διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών διδασκαλίας και επικοινωνίας. Ο παιδαγωγικός σχεδιασμός και η οργάνωση μαθημάτων με την πρακτική της σύγχρονης και ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ή της μικτής μάθησης που αποτελεί συνδυασμό των δύο προηγούμενων μορφών Τηλεκπαίδευσης με την παραδοσιακή διδασκαλία, αποτελούν θέματα διεθνούς έρευνας και πρακτικής τόσο από εκπαιδευτικής όσο και τεχνολογικής άποψης με ιδιαίτερη εφαρμογή στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε τεχνολογικά εργαλεία που υποστηρίζουν ανοικτές μορφές εκπαίδευσης κατάλληλες για εκπαίδευση ενηλίκων όπως τα Συστήματα Διαχείρισης μαθημάτων/μάθησης (Learning/coursemanagementsystems), Συστήματα που υποστηρίζουν εξατομικευμένη αλληλεπίδραση και Συνεργατικά περιβάλλοντα βασισμένα σε υπολογιστή, Συστήματα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη κοινοτήτων πρακτικής και διερεύνησης.

Περιεχόμενα

Πρώτη ενότητα: Εκπαίδευση από Απόσταση (ΕαΑ)

Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Διεθνής – Ευρωπαϊκή - Ελληνική εμπειρία, Βασικοί παράγοντες στην ΕαΑ: εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενος, εκπαιδευτικό υλικό, Αρχές σχεδίασης εκπαιδευτικού υλικού για ΕαΑ, Πλεονεκτήματα και Περιορισμοί

Δεύτερη ενότητα: Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση από Απόσταση

Η συμβολή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση από Απόσταση, Μοντέλα οργάνωσης διαδικτυακών μαθημάτων και παιδαγωγικός σχεδιασμός, Σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που προωθούν την επικοινωνία και προάγουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων μιας εικονικής τάξης

Τρίτη ενότητα: Μορφές Τηλεκπαίδευσης

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση. Πλαίσιο εφαρμογής, Πλατφόρμες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, Αρχές σχεδίασης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, Παιδαγωγικός σχεδιασμός μαθημάτων: ρόλοι, οργάνωση, εφαρμογή, Μελέτη πραγματικής περίπτωσης.

Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση. Πλαίσιο εφαρμογής, Τεχνολογίες στη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση, Παιδαγωγικός σχεδιασμός μαθημάτων: ρόλοι, οργάνωση, εφαρμογή, Μελέτη πραγματικής περίπτωσης.

Σύγχρονες τάσεις. Διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης που υποστηρίζουν εξατομικευμένη αλληλεπίδραση, συνεργατικά περιβάλλοντα βασισμένα σε υπολογιστή, κοινωνικά δίκτυα και συμμετοχικός ιστός για την υποστήριξη κοινοτήτων.

Τέταρτη ενότητα: Μικτή μάθηση (blendedlearning) & Κοινότητες Πρακτικής/Διερεύνησης

Μικτή μάθηση: συνδυάζοντας την παραδοσιακή εκπαίδευση με δράσεις Τηλεκπαίδευσης, Σχεδιασμός δραστηριοτήτων/εκπαιδευτικών σεναρίων για εκπαίδευση ενηλίκων, Μελέτη πραγματικών περιπτώσεων.

Κοινότητες Πρακτικής και Διερεύνησης: θέματα που αφορούν στη συμμετοχή και οργάνωση ψηφιακών κοινοτήτων πρακτικής και διερεύνησης για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης ενηλίκων.

Πέμπτη ενότητα: Αξιολόγηση

Δείκτες ποιότητας μαθημάτων που προσφέρονται από Απόσταση, Δυνατότητες/Περιορισμοί στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Μαθησιακοί στόχοι:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να έχουν αποκτήσει γνώσεις, αναπτύξει δεξιότητες – ικανότητες και να έχουν υιοθετήσει ανάλογες στάσεις σε θέματα σχετικά με:

 1. ανοιχτές μορφές εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης
 2. θεωρητικές αρχές και παιδαγωγικό πλαίσιο της εκπαίδευσης από απόσταση
 3. τα χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας της Εκπαίδευσης από Απόσταση με εφαρμογή στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 4. την οργάνωση εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών δράσεων με την πρακτική της Εκπαίδευσης από Απόσταση με εφαρμογή στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 5. τους ρόλους μιας εικονικής τάξης
 6. τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού υλικού για Εκπαίδευση από Απόσταση με ψηφιακές τεχνολογίες
 7. τις τεχνολογίες που αξιοποιούνται για την υποστήριξη ασύγχρονων δράσεων Τηλεκπαίδευσης
 8. τις τεχνολογίες που αξιοποιούνται για την υποστήριξη σύγχρονων δράσεων Τηλεκπαίδευσης
 9. την οργάνωση και το συντονισμό διαδικτυακών ασύγχρονων συζητήσεων με εκπαιδευτικό σκοπό
 10. κριτήρια ποιότητας για την επιλογή κατάλληλων τεχνολογιών για την οργάνωση εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών δράσεων στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 11. τη σύνθεση 'πρόσωπο με πρόσωπο' δράσεων με εξ αποστάσεως δράσεις σε πλαίσιο μικτής μάθησης
 12. το σχεδιασμό δράσεων που ενισχύουν κοινότητες πρακτικής/διερεύνησης
 13. τη διασφάλιση ποιότητας στην Εκπαίδευση από Απόσταση

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

D. Keegan. Οι βασικές αρχές της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μεταίχμιο, 2000.

P.Race. 500 πρακτικές συμβουλές για την ανοικτή και ευέλικτη εκπαίδευση. Μεταίχμιο, 2001.

Π. Αναστασιάδης (επιμ.). Η τηλεδιάσκεψη στην υπηρεσία της δια βίου μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.Εκδ. Gutenberg - Χρήστος Δαρδανός, 2008.

Συμεών Ρετάλης (επιμ.). Οι προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης.
Εκδ. Καστανιώτη
, 2005.

Ν. Τσέλιος. Εισαγωγή στην επιστήμη του Ιστού, Κλειδάριθμος, 2007.

Στ. Δημητριάδης,Χ. Καραγιαννίδης,Αν. Πομπόρτσης,Θρ. Τσιάτσος. Ευέλικτη μάθηση με χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, Εκδ.Τζιόλα, 2007.

Ν. Αβούρης, Χ. Καραγιαννίδης & Β. Κόμης (επιμ.) (2008), Συνεργατική Τεχνολογία, Συστήματα και Μοντέλα Συνεργασίας για Εργασία, Μάθηση Κοινότητες Πρακτικής και Δημιουργία Γνώσης, Εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές, ΕΑΠ, Πάτρα 2005. Εκπαίδευση ΕΚΠ 65 - Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Εκδόσεις - Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ). Διαθέσιμο στο: http://www.eap.gr/view.php?artid=1745 [Ημ. Τελευταίας επίσκεψης 23/11/2015]

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής. Διαθέσιμο στο: http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/2535/790.pdf [Ημ. Τελευταίαςεπίσκεψης 23/11/2015]

Norman D. Vaughan, Martha Cleveland-Innes, and D. Randy Garrison. Teaching in Blended Learning Environments: Creating and Sustaining Communities of Inquiry. Athabasca University Press, 2013.

M.F. Cleveland-Innes (Editor), D.R. Garrison (Editor). An Introduction to Distance Education: Understanding Teaching and Learning in a New Era, Routledge, 2010.

Etienne Wenger(Author),Richard McDermott(Author),William M. SnyderCultivating Communities of Practice. Harvard Business Review Press; 1 edition (March 15, 2002).

ΠΜ704Γ - Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική (GIS)

Υ/ΕΥ:Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία:Μάθημα  ΔΟΝΑ

Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3
Φόρτος Εργασίας: 7.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 4.0

Περιγραφή μαθήματοςΟ σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, της Τηλεανίχνευσης (τηλεπισκόπησης) και της επεξεργασίας δεδομένων ως απαραίτητων εργαλείων στη μελέτη των γεωεπιστημών με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, μέσω της χρήσης κατάλληλου λογισμικού, με τη μεθοδολογία ανάπτυξης ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών, τις αρχές ψηφιακής ανάλυσης εικόνας και την αυτοματοποιημένη επεξεργασία γεωλογικών δεδομένων.

ΠΜ704Β - Σχεδίαση με χρήση Η/Υ σε τρεις διαστάσεις

Υ/ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθημα ΔΟΝΑ

Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3
Φόρτος Εργασίας: 7.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 4.0

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στη σχεδίαση στον τρισδιάστατο χώρο, τρισδιάστατα μοντέλα, δημιουργία και ορισμός υλικών, τοποθέτηση φωτισμού, φωτορεαλισμός.

ΠΜ701 - Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθήμα Ειδικότητας   

Ώρες: Θεωρία: 3, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 11.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0

Σκοπός μαθήματος: Να εμβαθύνουν οι σπουδαστές σε θέματα ανάλυσης και διαστασιολόγησης κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο.Σ.). Να κατανοήσουν τη μονολιθικότητα των κατασκευών από Ο.Σ. και τον τρόπο μεταφοράς των φορτίων από τα οριζόντια στοιχεία στα κατακόρυφα και εν τέλει στο έδαφος θεμελιώσεως. Να εξοικειωθούν με τον τρόπο ανάλυσης και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων, τοιχείων και θεμελίων, καθώς και με τη μεθοδολογία υπολογισμού και άλλων κατασκευών υποδομής από Ο.Σ.

Περιγραφή μαθήματος: Πλάκες: ολόσωμες /με νευρώσεις. Γενική μέθοδος ανάλυσης πλακών που στηρίζονται απευθείας σε υποστυλώματα. Διαστασιολόγηση έναντι κάμψης και κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Έλεγχος σε διάτρηση. Υποστυλώματα: υπολογισμός και διαστασιολόγηση. Διαγράμματα αλληλεπίδρασης. Κόμβοι δοκών – υποστυλωμάτων: η τέχνη του οπλισμού. Ευστάθεια φορέων. Μεταθετά και αμετάθετα πλαίσια. Θεμελιώσεις υποστυλωμάτων: κεντρικά και έκκεντρα πέδιλα, συνδετήριες δοκοί, θεμέλια επί ελαστικού εδάφους. Εφαρμογές. Τοίχοι αντιστήριξης. Υπολογισμός μικρών ολόσωμων πλακογεφυρών και υδατοδεξαμενών.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα διδαχθεί μέσω διαλέξεων, ενώ το εργαστηριακό θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Σκυροδέματος.

Περιγραφή εργαστηρίου: Εργαστηριακές ασκήσεις των σπουδαστών σε έμμεσες –μη καταστροφικές- μεθόδους ελέγχου της αντοχής, χρόνιας φθοράς και γεωμετρίας (θέσης και ποσότητας σιδηροπλισμού) υφισταμένων κατασκευών από Ο.Σ. Υπολογισμός, διαστασιολόγηση και προμέτρηση των κατακόρυφων στοιχείων και θεμελίων μιας απλής κατασκευής από Ο.Σ.

ΠΜ703 - Θαλάσσια Υδραυλική & Λιμενικά Έργα

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας  

Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 4.0

Σκοπός μαθήματος: Το μάθημα έχει ως στόχο να δώσει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις της Θαλάσσιας Υδραυλικής και των εργαλείων για τον Σχεδιασμό και τον Υπολογισμό των επί μέρους συνιστωσών των Λιμενικών Έργων κατά μήκος της ηπειρωτικής και νησιωτικής ακτογραμμής που συνολικά υπερβαίνει τα 16.000 Km, και συνεπώς υπερβαίνει το μισό της περιμέτρου της Γής σε επίπεδο ισημερινού.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στις επιστήμες της θάλασσας, της ωκεανογραφίας,  της θαλάσσιας υδραυλικής και της ακτομηχανικής. Ιστορική αναδρομή, κατηγορίες λιμένων. Άνεμοι και κυματισμοί : γένεση ανεμογενών κυμάτων, μετρήσεις στη φύση, μαθηματικοί και πραγματικοί κυματισμοί.  Θεωρίες κύματος απειροστού και πεπερασμένου ύψους-Θεωρίες κυματισμών. Εισαγωγή στις θεωρίες και στους μηχανισμούς των παλιρροιών και των θαλασσίων ρευμάτων. Δημιουργία κύματος στα βαθιά - μεταβολή του κυματισμού κατά τη διάδοσή του από τα βαθιά προς την ακτή. Επίδραση πυθμένα. Επίδραση μετώπου (ανάκλαση, περίθλαση). Πιέσεις κύματος σε κατακόρυφο επίπεδο. Εξωτερικά λιμενικά έργα (κυματοθραύστες με πρανή, κατακόρυφα μέτωπα). Εσωτερικά λιμενικά έργα (κρηπιδότοιχοι). Σχεδιασμός λιμενικών έργων. Μεγέθη σχεδιασμού: γεωμετρικά μεγέθη πλοίου, είσοδος λιμένα, επιφάνια ελιγμών, προβλήτες, νηοδόχοι. Έργα κατακορύφου μετώπου. Εφαρμογές.Υπολογισμοί κυματοθραυστών και κρηπιδοτοίχων. Προσομοιώσεις στρεβλής κλίμακας. Εφαρμογές της θεωρίας ομοιότητας στο σχεδιασμό λιμένων. Στοιχεία υδρο-αεροδυναμικής των υδροπλάνων.  Θεωρίες μοναχικού κύματος (soliton). Προσέγγιση του “κύματος του λιμανιού” (τsunami). Υπολογισμός Μαρίνας. Συστήματα ανάκτησης των ενεργειών της θάλασσας (ενέργεια κυμάτων, της παλίρροιας…..κ.λ.π.). Συστήματα Προστασίας και Ανάπλασης Ακτών (ΣΠΑΑ).

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Θεωρητική διδασκαλία από καθ’ έδρας, Διαλέξεις σε εξειδικευμένα θέματα. Θεωρητικές ασκήσεις,  ατομικές και ομαδικές εργασίες, Ατομικό θέμα μικρού λιμενικού έργου (π.χ. Μαρίνας).

Περιγραφή του εργαστηρίου: Παρότι το συνολικό μήκος της ηπειρωτικής και νησιωτικής ακτογραμμής της Χώρας υπερβαίνει τα 16.000 km, δηλαδή υπερβαίνει το μισό της περιμέτρου της Γής σε επίπεδο ισημερινού, δεν έχει προβλεφθεί η λειτουργία εργαστηρίου Θαλάσσιας Υδραυλικής και Λιμενικών Έργων που όμως κρίνεται απολύτως απαραίτητο.

ΠΜ704Α - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία Ι & Διδακτική

Υ/ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθήματα ΔΟΝΑ

Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3
Φόρτος Εργασίας: 7.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 4.0

Περιγραφή μαθήματος: Η έννοια της επιχειρηματικότητας. Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας. Γενικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων. Νομικές μορφές επιχειρήσεων - Υποχρεώσεις έναντι της πολιτείας. Βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λήψη αποφάσεων, προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχος. Υποστηρικτικοί φορείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Βασικές αρχές Marketing, Marketing Plan για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοστολόγηση - Τιμολογιακή πολιτική, χρηματοδοτικά εργαλεία επιχειρήσεων. Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων. Αξιολόγηση εξωτερικού – εσωτερικού περιβάλλοντος (ανάλυση SWOT). Αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων. Εισαγωγή στην κοινωνική επιχειρηματικότητα - Εταιρική κοινωνική ευθύνη. Οικονομική ανάλυση και οργάνωση λογιστηρίου. Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης. Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan). Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την ανάπτυξη της Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Η έννοια και αναγκαιότητα της επιχειρηματικής καινοτομίας. Η Ευρεσιτεχνία ως προπομπός της επιχειρηματικής καινοτομίας. Επιχειρήσεις βασισμένες στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες.

ΠΜ705 - Θεµελιώσεις

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθήματα Ειδικότητας  

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2,   Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0
 

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών σχεδιασμού συστημάτων επιφανειακών θεμελιώσεων όπως η φέρουσα ικανότητα θεμελίων, η επιτρεπόμενη τάση εδάφους και καθιζήσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν συστήματα επιφανειακών θεμελιώσεων αποτελούμενα από μεμονωμένα θεμέλια, εσχάρες πεδιλοδοκών και γενικές κοιτοστρώσεις.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή. Συνοπτική επισκόπηση των κυριώτερων επί - τόπου και εργαστηριακών μεθόδων για τον προδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους. Κατάρτιση προγράμματος γεωτεχνικών δοκιμών. Φέρουσα ικανότητα εδαφών, θεωρίες και μέθοδοι υπολογισμού, παράγοντες που επηρεάζουν την φέρουσα ικανότητα. Επιφανειακές θεμελιώσεις. Μεμονωμένα πέδιλα, πεδιλοδοκοί, γενικές κοιτοστρώσεις. Διαστασιολόγηση ώστε να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις της διατμητικής αντοχής και καθιζήσεων του εδάφους θεμελίωσης.

Περιγραφή Εργαστηρίου: Στα πλαίσια του μαθήματος οι σπουδαστές καλούνται να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν ένα πλήρες σύστημα επιφανειακής θεμελίωσης δομικού έργου βάσει πραγματικών αποτελεσμάτων γεωτεχνικής έρευνας. Η τελική τεχνική έκθεση περιλαμβάνει: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων γεωτεχνικής έρευνας, Κατασκευή γεωτεχνικών τομών, Σχεδιασμός συστήματος επιφανειακής θεμελίωσης, Υπολογισμός καθιζήσεων.

ΠΜ706 - Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Παιδαγωγικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής         

Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3 
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Αρχές και φιλοσοφία μαθήματος: Το μάθημα αποσκοπεί στη μελέτη και διερεύνηση της παραγωγής της γνώσης και των νέων ιδεών και προτάσεων στον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς και του τρόπου εξαγωγής συμπερασμάτων μέσα από τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων με συστηματικό τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της επιστημονικής έρευνας. Πιο συγκεκριμένα οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να μελετηθούν τα εκπαιδευτικά ζητήματα, να τεθούν, να διερευνηθούν και απαντηθούν τα σχετικά ερευνητικά ερωτήματα εμπίπτουν στο πεδίο της Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας. Κυρίαρχος σκοπός του επιστημονικού αυτού πεδίου η βελτίωση των διδακτικών και άλλων εκπαιδευτικών διαδικα σιών και φαινομένων μέσα από τη συστηματική θεωρητική έρευνα, αλλά και την πρακτική εφαρμογή των θεωρητι κών συμπερασμάτων. Η ενασχόληση με το πεδίο αυτό στηρίζει τον μελλοντικό εκπαιδευτικό στην επαγγελματική του ανάπτυξη τόσο μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων ερευνητικών στρατηγικών και πρακτικών στο διδακτικό του έργο, όσο και σε πιθανές μελλοντικές πιο ερευνητικά προσανατολισμένες ενασχολήσεις του.

Περίγραμμα μαθήματος: • Εισαγωγή στη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας. Η αναζήτηση της γνώσης: Οντολογικές και επιστημολογικές παραδοχές (knowledge theory). Ερευνητικά Παραδείγματα (Θετικιστικό, ερμηνευτικό, κα). Η φύση της Εκπαιδευτικής Έρευνας. Η αξία της Εμπειρικής Έρευνας. • Είδη εκπαιδευτικής έρευνας: τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος τους: ‐ Νατουραλιστικές και εθνογραφικές ερευνητικές προσεγγίσεις. ‐ Εθνομεθοδολογία. ‐ Αξιολογική έρευνα και έρευνα αναλυτικών προγραμμάτων. ‐ Φεμινιστικές οπτικές της έρευνας. ‐ Βιογραφίες – Αφηγηματικές ιστορίες ‐ Ανάλυση λόγου (Discourse analysis). ‐ Αξιολογική Έρευνα ‐ Διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής. ‐ Κριτική Έρευνα Δράσης. • Προσδιορισμός εκπαιδευτικού ζητήματος για μελέτη. Η σημασία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Το νόημα της πρωτοτυπίας στην ερευνητική αναζήτηση. • Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι μελέτης. Μικτές μέθοδοι. Θεμελιωμένη έρευνα (grounded research). Διαδικασία συλλογής δεδομένων. Σημασίες της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας. Τριγωνοποίηση. • Ερευνητικά εργαλεία ‐ ερευνητικές τεχνικές. Σχεδιασμός και διαμόρφωση ερευνητικών εργαλείων: ‐ Ερωτηματολόγιο. ‐ Σχέδιο συνέντευξης. ‐ Φύλλο παρατήρησης. ‐ Ερευνητικό έργο.

Μαθησιακοί στόχοι: Οι φοιτητές/μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ολοκληρώνοντας το μάθημα αναμένεται να είναι σε θέση: • Να προσδιορίζουν/οριοθετούν την έννοια της επιστημονικής έρευνας και να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά της όταν εφαρμόζεται σε διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα. • Να αναγνωρίζουν τα βασικά είδη εκπαιδευτικής έρευνας και τα στοιχεία μιας δημοσιευμένης μελέτης. • Να προσδιορίζουν εκπαιδευτικά θέματα/προβλήματα που χρειάζεται να μελετηθούν/επιλυθούν σε πραγματικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και στη βάση ευρημάτων της ερευνητικής βιβλιογραφίας. • Να σχεδιάζουν και αναπτύσσουν κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων. • Να αναζητούν και υιοθετούν κατάλληλες μεθόδους συλλογής, ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων, τρόπους καταγραφής αναφορών κλπ. • Να σχεδιάζουν και υλοποιούν ένα σχέδιο έρευνας εκπαιδευτικού θέματος/προβλήματος του ενδιαφέροντός τους ακολουθώντας τα βασικά βήματα της ερευνητικής διαδικασίας.

ΠΜ702 - Οδοστρώματα

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας
: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Σκοπός μαθήματοςΕξοικείωση των σπουδαστών με το αντικείμενο των οδοστρωμάτων και παροχή του απαραίτητου τεχνολογικού υποβάθρου για το σχεδιασμό οδοστρωμάτων, τη μελέτη σύνθεσης ασφαλτικών μιγμάτων, την παρακολούθηση της κατασκευής και την πραγματοποίηση εργαστηριακών και επιτόπου ελέγχων των επιμέρους υλικών και συνολικά του οδοστρώματος.

Περιγραφή μαθήματος: Γενικά στοιχεία, απαιτήσεις και ορισμοί. Τύποι οδοστρωμάτων. Επιπόνηση, φορτία κυκλοφορίας και επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων. Αρχές προσομοίωσης και μελέτης μηχανικής συμπεριφοράς. Διαστασιολόγηση οδοστρωμάτων. Ασφαλτικά υλικά και μίγματα. Ασύνδετα και κατεργασμένα υλικά οδοστρωσίας. Εδαφικά υλικά, κατάταξη εδαφών, αλληλεπίδραση εδάφους και οδοστρώματος. Παραγωγή, μεταφορά και διάστρωση υλικών. Φέρουσα ικανότητα, κύκλος ζωής και διαχείριση οδοστρωμάτων. Λειτουργικά χαρακτηριστικά, ομαλότητα, ολισθηρότητα και υφή επιφάνειας. Ιδιαιτερότητες, σχεδιασμός και δομική κατάταξη οδοστρωμάτων αεροδρομίων. Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και μεθόδων κατασκευής.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Εποπτικά μέσα διδασκαλίας (power point και πίνακας), εργαστηριακές δοκιμές και ασκήσεις, επιτόπου δοκιμές και καταγραφές (από τους σπουδαστές).

Περιγραφή εργαστηρίου: Προσδιορισμός φέρουσας ικανότητας στρώσης έδρασης, φορτίων και απαιτούμενου πάχους οδοστρώματος. Προδιαγραφές, έλεγχοι και δοκιμές ασφαλτικών υλικών και παραγώγων ασφάλτου. Ανάκτηση ασφαλτικών συνδετικών από μίγματα. Τύποι ασφαλτομιγμάτων, προδιαγραφές, μέθοδοι παρασκευής και έλεγχου. Μελέτη σύνθεσης και έλεγχος ασφαλτομίγματος με τη μέθοδο Marshal. Επιλογή βέλτιστων υλικών και μεθόδων κατασκευής, Δοκιμές και έλεγχοι για τη διασφάλιση της ποιότητας των οδοστρωμάτων. Καταγραφή στοιχείων και αξιολόγηση επιφανειακής κατάστασης. Μετρήσεις και προσδιορισμός δεικτών ομαλότητας, ολισθηρότητας και επιφανειακής υφής οδοστρωμάτων. Επεξεργασία, αξιολόγηση αποτελεσμάτων