Σημαντικά Νέα

7ο Εξάμηνο (Ζ)

ΠΜ704Α - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία Ι & Διδακτική

Υ/ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθήματα ΔΟΝΑ

Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3
Φόρτος Εργασίας: 7.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 4.0

Περιγραφή μαθήματος: Η έννοια της επιχειρηματικότητας. Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας. Γενικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων. Νομικές μορφές επιχειρήσεων - Υποχρεώσεις έναντι της πολιτείας. Βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λήψη αποφάσεων, προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχος. Υποστηρικτικοί φορείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Βασικές αρχές Marketing, Marketing Plan για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοστολόγηση - Τιμολογιακή πολιτική, χρηματοδοτικά εργαλεία επιχειρήσεων. Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων. Αξιολόγηση εξωτερικού – εσωτερικού περιβάλλοντος (ανάλυση SWOT). Αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων. Εισαγωγή στην κοινωνική επιχειρηματικότητα - Εταιρική κοινωνική ευθύνη. Οικονομική ανάλυση και οργάνωση λογιστηρίου. Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης. Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan). Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την ανάπτυξη της Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Η έννοια και αναγκαιότητα της επιχειρηματικής καινοτομίας. Η Ευρεσιτεχνία ως προπομπός της επιχειρηματικής καινοτομίας. Επιχειρήσεις βασισμένες στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες.