Σημαντικά Νέα

7ο Εξάμηνο (Ζ)

ΠΜ704Β - Σχεδίαση με χρήση Η/Υ σε τρεις διαστάσεις

Υ/ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθημα ΔΟΝΑ

Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3
Φόρτος Εργασίας: 7.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 4.0

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στη σχεδίαση στον τρισδιάστατο χώρο, τρισδιάστατα μοντέλα, δημιουργία και ορισμός υλικών, τοποθέτηση φωτισμού, φωτορεαλισμός.