Σημαντικά Νέα

7ο Εξάμηνο (Ζ)

ΠΜ707 - Εκπαιδευση Εκπαιδευτων Ενηλικων και Εκπαιδευση Εκπαιδευτων απο αποσταση με αξιοποιηση ψηφιακων τεχνολογιων

Υ/ΕΥ: Προαιρετικο μάθημα
Τ/Π: Παιδαγωγικό μάθημα
Κατηγορία: -        

Ώρες: Εργαστήριο: 3, Σύνολο: 3 
Φόρτος Εργασίας: -
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: -

Αρχές και φιλοσοφία μαθήματος:

είναι (α) να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της Εκπαίδευσης από Απόσταση (ΕαΑ) και να τους εξοικειώσει με τις διάφορες μορφές της και (β) να τους καταστήσει ικανούς να οργανώνουν δράσεις Τηλεκπαίδευσης στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Περίγραμμα μαθήματος:

Το μάθημα αφορά στην Εκπαίδευση από Απόσταση ως αυτόνομη εκπαιδευτική πρακτική αλλά και σε συνδυασμό με την πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία σε ένα πλαίσιο υβριδικής ή μικτής μάθησης (blendedlearning). Επίσης βασικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η Τηλεκπαίδευση και οι παιδαγωγικές αρχές που είναι απαραίτητο να διέπουν το σχεδιασμό και την οργάνωση μαθημάτων που παρέχονται από απόσταση στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η Τηλεκπαίδευση αποτελεί μια αναγνωρισμένη διεθνώς εκπαιδευτική πρακτική με εφαρμογή σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς χώρους τόσο για την αρχική όσο και για την συνεχιζόμενη και δια βίου εκπαίδευση (Vocational education and training in France, EuropeanCentrefortheDevelopmentofVocationalTraining, 2008. Available at: http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5190). Η Τηλεκπαίδευση αξιοποιεί τις σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές δυνατότητες και το Διαδίκτυο για την διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών διδασκαλίας και επικοινωνίας. Ο παιδαγωγικός σχεδιασμός και η οργάνωση μαθημάτων με την πρακτική της σύγχρονης και ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ή της μικτής μάθησης που αποτελεί συνδυασμό των δύο προηγούμενων μορφών Τηλεκπαίδευσης με την παραδοσιακή διδασκαλία, αποτελούν θέματα διεθνούς έρευνας και πρακτικής τόσο από εκπαιδευτικής όσο και τεχνολογικής άποψης με ιδιαίτερη εφαρμογή στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε τεχνολογικά εργαλεία που υποστηρίζουν ανοικτές μορφές εκπαίδευσης κατάλληλες για εκπαίδευση ενηλίκων όπως τα Συστήματα Διαχείρισης μαθημάτων/μάθησης (Learning/coursemanagementsystems), Συστήματα που υποστηρίζουν εξατομικευμένη αλληλεπίδραση και Συνεργατικά περιβάλλοντα βασισμένα σε υπολογιστή, Συστήματα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη κοινοτήτων πρακτικής και διερεύνησης.

Περιεχόμενα

Πρώτη ενότητα: Εκπαίδευση από Απόσταση (ΕαΑ)

Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Διεθνής – Ευρωπαϊκή - Ελληνική εμπειρία, Βασικοί παράγοντες στην ΕαΑ: εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενος, εκπαιδευτικό υλικό, Αρχές σχεδίασης εκπαιδευτικού υλικού για ΕαΑ, Πλεονεκτήματα και Περιορισμοί

Δεύτερη ενότητα: Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση από Απόσταση

Η συμβολή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση από Απόσταση, Μοντέλα οργάνωσης διαδικτυακών μαθημάτων και παιδαγωγικός σχεδιασμός, Σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που προωθούν την επικοινωνία και προάγουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων μιας εικονικής τάξης

Τρίτη ενότητα: Μορφές Τηλεκπαίδευσης

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση. Πλαίσιο εφαρμογής, Πλατφόρμες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, Αρχές σχεδίασης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, Παιδαγωγικός σχεδιασμός μαθημάτων: ρόλοι, οργάνωση, εφαρμογή, Μελέτη πραγματικής περίπτωσης.

Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση. Πλαίσιο εφαρμογής, Τεχνολογίες στη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση, Παιδαγωγικός σχεδιασμός μαθημάτων: ρόλοι, οργάνωση, εφαρμογή, Μελέτη πραγματικής περίπτωσης.

Σύγχρονες τάσεις. Διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης που υποστηρίζουν εξατομικευμένη αλληλεπίδραση, συνεργατικά περιβάλλοντα βασισμένα σε υπολογιστή, κοινωνικά δίκτυα και συμμετοχικός ιστός για την υποστήριξη κοινοτήτων.

Τέταρτη ενότητα: Μικτή μάθηση (blendedlearning) & Κοινότητες Πρακτικής/Διερεύνησης

Μικτή μάθηση: συνδυάζοντας την παραδοσιακή εκπαίδευση με δράσεις Τηλεκπαίδευσης, Σχεδιασμός δραστηριοτήτων/εκπαιδευτικών σεναρίων για εκπαίδευση ενηλίκων, Μελέτη πραγματικών περιπτώσεων.

Κοινότητες Πρακτικής και Διερεύνησης: θέματα που αφορούν στη συμμετοχή και οργάνωση ψηφιακών κοινοτήτων πρακτικής και διερεύνησης για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης ενηλίκων.

Πέμπτη ενότητα: Αξιολόγηση

Δείκτες ποιότητας μαθημάτων που προσφέρονται από Απόσταση, Δυνατότητες/Περιορισμοί στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Μαθησιακοί στόχοι:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να έχουν αποκτήσει γνώσεις, αναπτύξει δεξιότητες – ικανότητες και να έχουν υιοθετήσει ανάλογες στάσεις σε θέματα σχετικά με:

 1. ανοιχτές μορφές εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης
 2. θεωρητικές αρχές και παιδαγωγικό πλαίσιο της εκπαίδευσης από απόσταση
 3. τα χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας της Εκπαίδευσης από Απόσταση με εφαρμογή στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 4. την οργάνωση εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών δράσεων με την πρακτική της Εκπαίδευσης από Απόσταση με εφαρμογή στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 5. τους ρόλους μιας εικονικής τάξης
 6. τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού υλικού για Εκπαίδευση από Απόσταση με ψηφιακές τεχνολογίες
 7. τις τεχνολογίες που αξιοποιούνται για την υποστήριξη ασύγχρονων δράσεων Τηλεκπαίδευσης
 8. τις τεχνολογίες που αξιοποιούνται για την υποστήριξη σύγχρονων δράσεων Τηλεκπαίδευσης
 9. την οργάνωση και το συντονισμό διαδικτυακών ασύγχρονων συζητήσεων με εκπαιδευτικό σκοπό
 10. κριτήρια ποιότητας για την επιλογή κατάλληλων τεχνολογιών για την οργάνωση εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών δράσεων στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 11. τη σύνθεση 'πρόσωπο με πρόσωπο' δράσεων με εξ αποστάσεως δράσεις σε πλαίσιο μικτής μάθησης
 12. το σχεδιασμό δράσεων που ενισχύουν κοινότητες πρακτικής/διερεύνησης
 13. τη διασφάλιση ποιότητας στην Εκπαίδευση από Απόσταση

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

D. Keegan. Οι βασικές αρχές της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μεταίχμιο, 2000.

P.Race. 500 πρακτικές συμβουλές για την ανοικτή και ευέλικτη εκπαίδευση. Μεταίχμιο, 2001.

Π. Αναστασιάδης (επιμ.). Η τηλεδιάσκεψη στην υπηρεσία της δια βίου μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.Εκδ. Gutenberg - Χρήστος Δαρδανός, 2008.

Συμεών Ρετάλης (επιμ.). Οι προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης.
Εκδ. Καστανιώτη
, 2005.

Ν. Τσέλιος. Εισαγωγή στην επιστήμη του Ιστού, Κλειδάριθμος, 2007.

Στ. Δημητριάδης,Χ. Καραγιαννίδης,Αν. Πομπόρτσης,Θρ. Τσιάτσος. Ευέλικτη μάθηση με χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, Εκδ.Τζιόλα, 2007.

Ν. Αβούρης, Χ. Καραγιαννίδης & Β. Κόμης (επιμ.) (2008), Συνεργατική Τεχνολογία, Συστήματα και Μοντέλα Συνεργασίας για Εργασία, Μάθηση Κοινότητες Πρακτικής και Δημιουργία Γνώσης, Εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές, ΕΑΠ, Πάτρα 2005. Εκπαίδευση ΕΚΠ 65 - Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Εκδόσεις - Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ). Διαθέσιμο στο: http://www.eap.gr/view.php?artid=1745 [Ημ. Τελευταίας επίσκεψης 23/11/2015]

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής. Διαθέσιμο στο: http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/2535/790.pdf [Ημ. Τελευταίαςεπίσκεψης 23/11/2015]

Norman D. Vaughan, Martha Cleveland-Innes, and D. Randy Garrison. Teaching in Blended Learning Environments: Creating and Sustaining Communities of Inquiry. Athabasca University Press, 2013.

M.F. Cleveland-Innes (Editor), D.R. Garrison (Editor). An Introduction to Distance Education: Understanding Teaching and Learning in a New Era, Routledge, 2010.

Etienne Wenger(Author),Richard McDermott(Author),William M. SnyderCultivating Communities of Practice. Harvard Business Review Press; 1 edition (March 15, 2002).