9ο Εξάμηνο (Θ)

ΠΜ901 - Προεντεταμένο Σκυρόδεµα & Ειδικά Θέματα Σκυροδέματος

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθήματα Ειδικότητας   

Ώρες: Θεωρία: 3, Εργαστηρίο: 2, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 11
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.5

Σκοπός μαθήματος: Να εμβαθύνουν οι σπουδαστές σε θέματα ανάλυσης και διαστασιολόγησης κατασκευών από προεντεταμένο σκυρόδεμα (Π.Σ.). Να κατανοήσουν τους όρους προένταση, χάραξη τένοντα ευθύγραμμου και παραβολικού, χαλάρωση χάλυβα, απώλειες προέντασης, αντιφορτία. Να κατανοήσουν τη λειτουργεία των προεντεταμένων γεφυρών καθώς και τον τρόπο κατασκευής τους. Να εμβαθύνουν επίσης σε θέματα ανάλυσης και διαστασιολόγησης ειδικών στοιχείων σκυροδέματος όπως σκάλες, κοντούς προβόλους και τοιχώματα.

Περιγραφή μαθήματος: Υλικά και ιδιότητες προεντεταμένου σκυροδέματος, προέλεγχος διατομής, εξίσωση τροχιάς παραβολικού τένοντα, χαρακτηριστικά διατομών (netto, και ιδεατή διατομή), απώλειες προέντασης, ολίσθηση, χαλάρωση, συστολή ξήρανσης, ερπυσμός σκυροδέματος, έλεγχος σε Ο.Κ.Α. (κάμψη και διάτμηση), έλεγχος αγκύρωσης. Ανάλυση μεθόδων κατασκευής προεντεταμένων γεφυρών. Ευθύγραμμες σκάλες από Ο.Σ., κοντοί πρόβολοι, τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα διδαχθεί μέσω διαλέξεων, ενώ το εργαστηριακό θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Σκυροδέματος.

Περιγραφή του εργαστηρίου: Εργαστηριακές ασκήσεις των σπουδαστών σε θέματα ανέγερσης προεντεταμένων γεφυρών, ανάλυσης και κατασκευής ειδικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος.

ΠΜ902 - Διαχείριση Υδατικών Πόρων & Ενεργειακών Διαθεσίμων

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθήματα Ειδικότητας   

Ώρες: Θεωρία: 3, Εργαστηρίο: 2, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 11
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.5

Σκοπός μαθήματος: Το μάθημα έχει ως στόχο να δώσει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις και τα εφόδια για την Δ.Υ.Π. (Διαχείριση Υδατικών Πόρων) & την Δ.Ε.Δ. (Διαχείριση Ενεργειακών Διαθεσίμων) της Χώρας.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στο σχεδιασμό και ανάλυση συστημάτων υδατικών πόρων. Μέθοδοι ανάλυσης. Αντικειμενικοί στόχοι σχεδιασμού διαχείρισης υδατικών πόρων. Επίπεδα διαχείρισης. Αειφορική και ολοκληρωμένη διαχείριση. Μια ολιστική Θεώρηση. Θεωρία γραμμικού και μη γραμμικού προγραμματισμού στη διαχείριση και αξιολόγηση των υδατικών συστημάτων. Πιθανολογική θεώρηση υδρολογικών μεταβλητών. Στοχαστικές διαδικασίες και χρονοσειρές. Ανάλυση ακραίων υδρολογικών γεγονότων. Προσομοίωση πρόβλεψης πλημμυρικού κινδύνου. Προσομοίωση λειτουργίας ταμιευτήρων και υδροηλεκτρικών σταθμών υπό ονομαστικές και μη ονομαστικές συνθήκες. Τεχνικές ΠΡΟΜΗΘΕΑ και ΓΑΙΑ για την πολυκριτηριακή λήψη αποφάσεων διαχείρισης υδατικών πόρων. Αειφορική διαχείριση φυσικού υδροσυστήματος στη βάση συστοιχίας μικρών έργων εναλλακτικής υδραυλικής. Eιδικά θέματα ορθολογικής διαχείρισης & εξοικονόμησης υδάτινων πόρων (λιμνοδεξαμενές, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, τεχνητοί υδροβιότοποι και επεξεργασία λυμάτων). Θεωρίες «ασαφούς λογικής» FUZZY στη διαχείριση υδατικών πόρων. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις υδραυλικών έργων. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αgenda 21 και οδηγία πλαίσιο 2000/60 για την διαχείριση των υδατικών πόρων. Διασυνοριακοί και Διεθνείς υδατικοί πόροι, προβλήματα κρίσεων νερού. Υδατική Γεωπολιτική, Προκλήσεις και Συγκρούσεις στον 21ο αιώνα. Αρχές Διαχείρισης Ενεργειακών Διαθεσίμων. Ενέργεια και Περιβάλλον. Εισαγωγή στη Διαχείριση των Φυσικών Πόρων και Ενεργειακών Διαθεσίμων (Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο, Άνθρακας, μεταλλεύματα και στρατηγικά ορυκτά). Δρόμοι του Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Ενεργειακά Διαθέσιμα και ΑΟΖ (Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη). Θεωρίες «ασαφούς λογικής» FUZZY στη διαχείριση φυσικών και ενεργειακών διαθεσίμων. Εκτίμηση ρυπαντικών πλουμίων από την αξιοποίηση των φυσικών και ενεργειακών διαθεσίμων. Εκτίμηση ρύπανσης υδατικών λεκανών από την αξιοποίηση των φυσικών και ενεργειακών διαθεσίμων. Γεωπολιτική των Ενεργειακών Διαθεσίμων. Γεωπολιτική του Νερού και της Ενέργειας. Διαχείριση κρίσεων διαχείρισης υδατικών πόρων και ενεργειακών διαθεσίμων.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Θεωρητική διδασκαλία από καθ’έδρας, Διαλέξεις σε εξειδικευμένα θέματα Δ.Υ.Π. (Διαχείρισης Υδατικών Πόρων) & Δ.Ε.Δ. (Διαχείρισης Ενεργειακών Διαθεσίμων).Θεωρητικές ασκήσεις,  ατομικές και ομαδικές εργασίες, Εργαστηριακές ασκήσεις.

Περιγραφή εργαστηρίου: Εργαστηριακή Προσομοίωση Εδαφικού Ομοιώματος Γεω-Αναγλύφου & Στοιχείων Ταμιευτήρα. Εργαστηριακός Προσδιορισμός Ισοζυγίων Βροχής-Απορροής-Κατείσδυσης για την Βέλτιστη Διαχείρισή τους & εκτίμηση κινδύνων πλημμύρας. Προσδιορισμός Εισροών & Πλήρωσης, Εκροών & Εκκένωσης, για την  Βέλτιστη Διαχείριση Αρδευτικών ή/και Υδρευτικών Απολήψεων Ταμιευτήρα, Εργαστηριακός Προσδιορισμός Υδροηλεκτρικής Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων-Πειραματικής Προσομοίωσης Υδροηλεκτρικού Σταθμού & Εκτίμησης της Παραγωγής Υδροηλεκτρικής Ισχύος & Ενέργειας, Προσδιορισμός Βέλτιστης Υδροηλεκτρικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων,  με Σειρά Υδροηλεκτρικών Σταθμών & Πολλαπλών Ταμιευτήρων, αλλά & Υβριδικών Λύσεων Αξιοποίησης Ενεργειακών Διαθεσίμων, Προσoμοίωση του Υδραυλικού Αεικινήτου Αντλίας & Υδροστροβίλου. Eργαστηριακός προσδιορισμός χαρακτηριστικών Ε.Κ.Ε./Έργου Καταστροφής Ενέργειας και υποκατάστασής του με Ε.Δ.Κ. /Έργο Δημιουργικής Καταστροφής. Πειραματικός  Προσδιορισμός Χαρακτηριστικών Εξαναγκασμένου και Ελεύθερου Στροβιλισμού-Προσομοίωση Τεχνητών Υδρο-κυκλώνων και Φυσικών Κυκλώνων. Προσομοίωση Εικονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολλαπλού Σκοπού με Γραμμικό & μη Γραμμικό Προγραμματισμό. Προσομοίωση Διαχείρισης Υδατικών Συστημάτων και Πόρων με την μέθοδο PROMETHEE-GAIA (P.G.) Διαχείρισης Κρίσεων Υδροπολιτικής/Συγκρούσεων & Δυνατοτήτων Συνεργασίας. Προσομοίωση Διαχείρισης Ενεργειακών Διαθεσίμων με την μέθοδο P.G.-Διαχείριση Ενεργειακών Κρίσεων/Συγκρούσεων & Δυνατοτήτων Συνεργασίας.

ΠΜ903Α - Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός ΙΙ & Τεχνική Νομοθεσία (ΕΥ)

Υ/ΕΥΚατ' επιλογή υποχρεωτικό μάθημα   
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθήματα στη Διοίκηση, Οικονομία,
Νομοθεσία, Ανθρωπιστικές Επιστήμες  

Ώρες: Θεωρία: 3, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 10
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6
 

Περιγραφή μαθήματοςΤο κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός ΙΙ & Τεχνική Νομοθεσία" είναι σύνθετο δεδομένου του ότι χαρακτηρίζεται από μία τεχνολογική και μία παιδαγωγική διάσταση και αποτελεί συνέχεια του μαθήματος "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Ι".

Η τεχνολογική διάσταση αναφέρεται στο περιεχόμενο της "οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης". Στα πλαίσιά της παρέχεται μία αναλυτική περιγραφή του σύγχρονου και φιλικού προς το περιβάλλον, γενικού, σχεδιαστικού (συνθετικού, μελετητικού) τμήματος του επιστημονικού και επαγγελματικού έργου του αρχιτέκτονα μηχανικού, τόσο ως κτηριολόγου, όσο και ως πολεοδόμου, και της αλληλεξάρτησής του με το αντίστοιχο επιστημονικό και επαγγελματικό, συνθετικό έργο του πολιτικού και του ηλεκτρολόγου - μηχανολόγου μηχανικού. Παράλληλα, στα πλαίσια του μαθήματος, αναπτύσσονται θέματα Τεχνικής Νομοθεσίας, που αφορούν: α) κτηριολογικά και πολεοδομικά θέματα, β) τις διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης των οικοδομικών μελετών, γ) τις διαδικασίες ανάθεσης (δημοπρασίες) και υλοποίησης (εργολαβίες) των κατασκευών και δ) θέματα περιβάλλοντος και ενεργειακής πολιτικής.

Το εκπαιδευτικό τμήμα, που είναι κοινό για αμφότερα τα σκέλη, επιχειρεί την προσαρμογή του εκάστοτε συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου στις εκπαιδευτικές ανάγκες του/της φοιτητή/ριας που προορίζεται να κληθεί, με τη σειρά του, να το διδάξει. Στα πλαίσια του μαθήματος, δηλαδή, δεν παρέχεται μόνο το προαναφερθέν τεχνολογικό αντικείμενο, αλλά προτείνεται και ο βέλτιστος δυνατός τρόπος της (στη συνέχεια) διδασκαλίας του.

Σκοπός του μαθήματος: Το μάθημα διδάσκεται σε μέλλοντες α) πολιτικούς μηχανικούς και β) εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στο αντικείμενο αυτό. Για τον λόγο αυτό ο σκοπός του είναι διπλός: αφ' ενός στοχεύει στη γνωριμία και εξοικείωση του/της φοιτητή/ριας με το προαναφερθέν ειδικό, αρχιτεκτονικό αντικείμενό του και της σχέσης του με το αντίστοιχο έργο του πολιτικού μηχανικού και, αφ' ετέρου, επιδιώκει να καθορίσει τον βέλτιστο τρόπο με τον οποίο μπορεί να διδαχτεί το αντικείμενο αυτό.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το μάθημα περιλαμβάνει ένα θεωρητικό (3 ώρες) και ένα εργαστηριακό (2 ώρες) τμήμα διαρκείας, αμφοτέρων, δεκατριών εβδομάδων. Το θεωρητικό τμήμα πραγματοποιείται με την παρουσίαση δεκατριών διαλέξεων, με τη βοήθεια σχετικών προβολών με ηλεκτρονικά μέσα, στις οποίες αναπτύσσεται το προαναφερθέν "τεχνολογικό - εκπαιδευτικό αντικείμενο". Από τις διαλέξεις αυτές, οι τρεις πρώτες εισάγουν τον/την φοιτητή/τρια στην έννοια και τα βασικά θέματα της "κτηριολογικής σύνθεσης", οι δύο επόμενες αναφέρονται σε θέματα της "πολεοδομικής σύνθεσης", οι επόμενες πέντε αναφέρονται στις ιδιαιτερότητες των ειδικών κτηριακών απαιτήσεων ανάλογα με την λειτουργία που θα κληθούν να εξυπηρετήσουν (όπως, π.χ., οι λειτουργίες κατοικίας, υγείας, δημόσιας διοίκησης, θρησκείας, πνευματικών ενασχολήσεων, διασκέδασης κ.λπ.), και, τέλος, οι τελευταίες τρεις διαλέξεις καλύπτουν σειρά θεμάτων της τρέχουσας τεχνικής νομοθεσίας. Στο εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος οι φοιτητές/ριες χωρίζονται σε τέσσερα τμήματα των εικοσιτεσσάρων, περίπου, ατόμων. Σε κάθε τμήμα οι φοιτητές/ριες καλούνται να ενταχτούν, με δική τους επιλογή, σε τετραμελείς ομάδες, οι οποίες ζητείται να ασχοληθούν με την πολεοδομική προσέγγιση μίας (υποθετικής) επέκτασης κάποιας γειτονιάς ή κάποιου προαστίου ελληνικής πόλης και, ταυτόχρονα, με την κτηριολογική προσέγγιση ενός, ανά ομάδα, κτηρίου συγκεκριμένης λειτουργίας, το οποίο εντάσσουν στις λειτουργίες της προαναφερθείσας πολεοδομικής επέκτασης. Το έργο κάθε ομάδας παρουσιάζεται, στα τελευταία τρία μαθήματα, υπό τη μορφή διάλεξης (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων) στο σύνολο της τάξης.

ΠΜ903Β - Ενεργειακός Σχεδιασμός & Η/Μ Εγκαταστάσεις Κτηρίων (ΕΥ)

Υ/ΕΥΚατ' επιλογή υποχρεωτικό μάθημα   
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθήματα στη Διοίκηση, Οικονομία,
Νομοθεσία, Ανθρωπιστικές Επιστήμες  

Ώρες: Θεωρία: 3, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 10
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6
 

Σκοπός του μαθήματοςΟ γενικός σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να διασφαλίσει ότι οι φοιτητές της Σχολής θα εξασφαλίσουν τα γενικά και ειδικά θεωρητικά και μεθοδολογικά εφόδια τα οποία θα τους καταστήσουν ικανούς, να επιλέγουν με επιτυχή τεχνοοικονομικά κριτήρια και σύμφωνα με τους Κανονισμούς αφ’ ενός τα δομικά υλικά για τη σωστή ενεργειακή απόδοση, ηχομόνωση και παθητική πυροπροστασία ενός κτιρίου που αποτελεί άλλωστε μέρος της αρχιτεκτονικής λύσης και αφ’ ετέρου τις καταλληλότερες λύσεις για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου κτηρίου. Κυριότεροι στόχοι του μαθήματος αυτού, συνοψίζονται ως εξής : Οι φοιτητές θα είναι σε θέση: να επιλέγουν τα καλλίτερα δομικά υλικά (φυσικά ή τεχνητά) σε συνάρτηση με τεχνοοικονομικά κριτήρια και την τήρηση των Κανονισμών σχετικά με τα Θερμικά χαρακτηριστικά τους, την ηχομόνωση, στεγάνωση, αερισμό και παθητική πυροπροστασία, να επιλέγουν τις καλλίτερες δυνατόν Η/Μ εγκαταστάσεις για ένα συγκεκριμένο κτήριο και να εκτελούν κάποιους βασικούς υπολογισμούς στις Η/Μ εγκαταστάσεις. Όλα τα ανωτέρω θα στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με τη μείωση των απαιτούμενων θερμικών και ψυκτικών φορτίων και τον περιορισμό της καταναλισκόμενης ενέργειας και ταυτόχρονα βελτίωση του αισθήματος θερμικής άνεσης στον χρήστη του κτιρίου.

Περιγραφή του μαθήματος:

Βασικές αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Κτηρίων, Ηλιακά Παθητικά Συστήματα Θέρμανσης, Παθητικά Συστήματα Δροσισμού, H/M Εγκαταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. Επεμβάσεις για τη βελτίωση Ενεργειακής Συμπεριφοράς του Κτηρίου: • Επεμβάσεις στο Κτηριακό Κέλυφος, • Επεμβάσεις Αναβάθμισης Η/Μ Εγκαταστάσεων. Κανονισμοί Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, Υδραυλικές Εγκαταστάσεις, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Πυροπροστασία Κτηρίων.

ΠΜ904 - Οδοστρώματα

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθήματα Ειδικότητας

Ώρες: Θεωρία: 3, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας
: 9
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6 

Σκοπός μαθήματοςΕξοικείωση των σπουδαστών με το αντικείμενο των οδοστρωμάτων και παροχή του απαραίτητου τεχνολογικού υποβάθρου για το σχεδιασμό οδοστρωμάτων, τη μελέτη σύνθεσης ασφαλτικών μιγμάτων, την παρακολούθηση της κατασκευής και την πραγματοποίηση εργαστηριακών και επιτόπου ελέγχων των επιμέρους υλικών και συνολικά του οδοστρώματος.

Περιγραφή μαθήματος: Γενικά στοιχεία, απαιτήσεις και ορισμοί. Τύποι οδοστρωμάτων. Επιπόνηση, φορτία κυκλοφορίας και επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων. Αρχές προσομοίωσης και μελέτης μηχανικής συμπεριφοράς. Διαστασιολόγηση οδοστρωμάτων. Ασφαλτικά υλικά και μίγματα. Ασύνδετα και κατεργασμένα υλικά οδοστρωσίας. Εδαφικά υλικά, κατάταξη εδαφών, αλληλεπίδραση εδάφους και οδοστρώματος. Παραγωγή, μεταφορά και διάστρωση υλικών. Φέρουσα ικανότητα, κύκλος ζωής και διαχείριση οδοστρωμάτων. Λειτουργικά χαρακτηριστικά, ομαλότητα, ολισθηρότητα και υφή επιφάνειας. Ιδιαιτερότητες, σχεδιασμός και δομική κατάταξη οδοστρωμάτων αεροδρομίων. Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και μεθόδων κατασκευής.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Εποπτικά μέσα διδασκαλίας (power point και πίνακας), εργαστηριακές δοκιμές και ασκήσεις, επιτόπου δοκιμές και καταγραφές (από τους σπουδαστές).

Περιγραφή εργαστηρίου: Προσδιορισμός φέρουσας ικανότητας στρώσης έδρασης, φορτίων και απαιτούμενου πάχους οδοστρώματος. Προδιαγραφές, έλεγχοι και δοκιμές ασφαλτικών υλικών και παραγώγων ασφάλτου. Ανάκτηση ασφαλτικών συνδετικών από μίγματα. Τύποι ασφαλτομιγμάτων, προδιαγραφές, μέθοδοι παρασκευής και έλεγχου. Μελέτη σύνθεσης και έλεγχος ασφαλτομίγματος με τη μέθοδο Marshal. Επιλογή βέλτιστων υλικών και μεθόδων κατασκευής, Δοκιμές και έλεγχοι για τη διασφάλιση της ποιότητας των οδοστρωμάτων. Καταγραφή στοιχείων και αξιολόγηση επιφανειακής κατάστασης. Μετρήσεις και προσδιορισμός δεικτών ομαλότητας, ολισθηρότητας και επιφανειακής υφής οδοστρωμάτων. Επεξεργασία, αξιολόγηση αποτελεσμάτων

ΠΜ905 - Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι

Περίγραμμα:

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Παιδαγωγικό μάθημα

Κατηγορία: Μαθήματα Ειδικότητας

Φόρτος Εργασίας: 9
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5