Σημαντικά Νέα

9ο Εξάμηνο (Θ)

ΠΜ905 - Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι

Περίγραμμα:

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Παιδαγωγικό μάθημα

Κατηγορία: Μαθήματα Ειδικότητας

Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0