Σημαντικά Νέα

9ο Εξάμηνο (Θ)

ΠΜ903Γ - Αναλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών

Υ/ΕΥΕπιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα  
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα ΔΟΝΑ

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0
 

Σκοπός του μαθήματος

Το συγκοινωνιακό πρόβλημα – Ιστορική αναδρομή.Βασικές έννοιες και αρχές του σχεδιασμού μεταφορών. Προβλήματα του τομέα των Μεταφορών.Ορθολογικός σχεδιασμός: Εντοπισμός των προβλημάτων, καταγραφή πιθανών εναλλακτικών λύσεων.

Η αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης.Πρόβλεψη της ζήτησης για μετακινήσεις. Πρόβλεψη των Κυκλοφοριακών ροών και του επιπέδου εξυπηρέτησης.Πρότυπα σχεδιασμού μεταφοράς. Μαθηματικό Μοντέλο - Μοντέλο των 4 βημάτων - Κλασσικό μοντέλο. Εφαρμογή των μοντέλων. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Περιγραφή του μαθήματος:

Β