Σημαντικά Νέα

Εργαστήριο Δομικών Κατασκευών και Μετρήσεων

Στο Εργαστήριο Δομικών Κατασκευών και Μετρήσεων διδάσκεται το εργαστηριακό μάθημα «Τοπογραφικές μετρήσεις».

Σκοπός του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στον χειρισμό των τοπογραφικών οργάνων (κλασσικών και ηλεκτρονικών) και στη συνέχεια να τους δώσει τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν σε τοπογραφικές αποτυπώσεις στην ευρύτερη έκταση των εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Οι μετρήσεις μηκών, γωνιών και υψομετρικών διαφορών με χρήση ταχυμέτρων, θεοδολίχων, χωροβατών, ηλεκτρονικών χωροβατών, γεωδαιτικών σταθμών και άλλων τοπογραφικών οργάνων που διαθέτει το Εργαστήριο Τοπογραφίας βρίσκουν εφαρμογή σε πλείστες όσες τοπογραφικές εφαρμογές σε πραγματικές συνθήκες  πεδίου.

Τα δρώμενα στο αρχιτεκτονικό τμήμα του Εργαστηρίου Δομικών Κατασκευών και Μετρήσεων έχουν τις ακόλουθες τρεις κατευθύνσεις:

  1. Η κατεύθυνση των αρχιτεκτονικών μελετών. Στα πλαίσια αυτής της κατεύθυνσης οι σπουδαστές/ριες εξοικειώνονται, στην πράξη, με τις διαδικασίες εκπόνησης των μελετών, με τους συμβολισμούς τους, τις πρακτικές τους, τις συσχετίσεις τους και τη νομοθεσία που τις διέπει. Παράλληλα μαθαίνουν τις διαδικασίες καθορισμού των προδιαγραφών απαιτήσεων ενός οικοδομικού έργου (και των μερών του), καθώς και τις διαδικασίες της δημοπράτησής του.
  2. Η κατεύθυνση των οικοδομικών κατασκευών. Στα πλαίσια της δεύτερης αυτής κατεύθυνσης οι σπουδαστές/ριες εξοικειώνονται, στην πράξη, με την αναζήτηση στην υπάρχουσα σχετική αγορά, με βάση τις προδιαγραφές αποδόσεων, των καταλλήλων για κάθε περίπτωση οικοδομικών υλικών. Τέλος, μαθαίνουν τις διαδικασίες οργάνωσης ενός εργοταξίου και υλοποίησης της εκάστοτε οικοδομικής κατασκευής.
  3. Η κατεύθυνση των οικοδομικών αξιολογήσεων. Στα πλαίσια της τρίτης και τελευταίας αυτής κατεύθυνσης οι σπουδαστές/ριες εξοικειώνονται, στην πράξη, με την αναζήτηση της εκάστοτε επιτυγχανόμενης οικοδομικής ευστοχίας ή, το ίδιο, με την εκάστοτε αναπτυσσόμενη οικοδομική αστοχία. Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσονται οι σχετικές με τις επισκευές και αποκαταστάσεις εργασίες.