Σημαντικά Νέα

10ο Εξάμηνο (Ι)

ΠΜ1001 - Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας ΙΙ

Περίγραμμα:

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Παιδαγωγικό μάθημα

Φόρτος Εργασίας: 7.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 4.0

ΠΜ1002 - Πρακτική Άσκηση στην Ειδικότητα

Περίγραμμα:

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα

Φόρτος Εργασίας: 10.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0

Περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε στην σελίδα της Πρακτικής άσκησης στον παρακάτω σύνδεσμο

Πρακτική άσκηση ειδικότητας

ΠΜ1003 - Πτυχιακή Εργασία

Περίγραμμα:

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό ή Παιδαγωγικό μάθημα

Φόρτος Εργασίας: 33.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS:
20.0