Επιλογή Σελίδας

10ο Εξάμηνο (Ι)

ΠΜ1003 – Πτυχιακή Εργασία

Περίγραμμα:

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό ή Παιδαγωγικό μάθημα

Φόρτος Εργασίας: 33.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS:
20.0