Επιλογή Σελίδας

7ο Εξάμηνο (Ζ)

ΠΜ701 – Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθήμα Ειδικότητας   

Ώρες: Θεωρία: 3, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 11.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0

Σκοπός μαθήματος: Να εμβαθύνουν οι σπουδαστές σε θέματα ανάλυσης και διαστασιολόγησης κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο.Σ.). Να κατανοήσουν τη μονολιθικότητα των κατασκευών από Ο.Σ. και τον τρόπο μεταφοράς των φορτίων από τα οριζόντια στοιχεία στα κατακόρυφα και εν τέλει στο έδαφος θεμελιώσεως. Να εξοικειωθούν με τον τρόπο ανάλυσης και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων, τοιχείων και θεμελίων, καθώς και με τη μεθοδολογία υπολογισμού και άλλων κατασκευών υποδομής από Ο.Σ.

Περιγραφή μαθήματος: Πλάκες: ολόσωμες /με νευρώσεις. Γενική μέθοδος ανάλυσης πλακών που στηρίζονται απευθείας σε υποστυλώματα. Διαστασιολόγηση έναντι κάμψης και κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Έλεγχος σε διάτρηση. Υποστυλώματα: υπολογισμός και διαστασιολόγηση. Διαγράμματα αλληλεπίδρασης. Κόμβοι δοκών – υποστυλωμάτων: η τέχνη του οπλισμού. Ευστάθεια φορέων. Μεταθετά και αμετάθετα πλαίσια. Θεμελιώσεις υποστυλωμάτων: κεντρικά και έκκεντρα πέδιλα, συνδετήριες δοκοί, θεμέλια επί ελαστικού εδάφους. Εφαρμογές. Τοίχοι αντιστήριξης. Υπολογισμός μικρών ολόσωμων πλακογεφυρών και υδατοδεξαμενών.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα διδαχθεί μέσω διαλέξεων, ενώ το εργαστηριακό θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Σκυροδέματος.

Περιγραφή εργαστηρίου: Εργαστηριακές ασκήσεις των σπουδαστών σε έμμεσες –μη καταστροφικές- μεθόδους ελέγχου της αντοχής, χρόνιας φθοράς και γεωμετρίας (θέσης και ποσότητας σιδηροπλισμού) υφισταμένων κατασκευών από Ο.Σ. Υπολογισμός, διαστασιολόγηση και προμέτρηση των κατακόρυφων στοιχείων και θεμελίων μιας απλής κατασκευής από Ο.Σ.

ΠΜ702 – Οδοστρώματα

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας
: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Σκοπός μαθήματοςΕξοικείωση των σπουδαστών με το αντικείμενο των οδοστρωμάτων και παροχή του απαραίτητου τεχνολογικού υποβάθρου για το σχεδιασμό οδοστρωμάτων, τη μελέτη σύνθεσης ασφαλτικών μιγμάτων, την παρακολούθηση της κατασκευής και την πραγματοποίηση εργαστηριακών και επιτόπου ελέγχων των επιμέρους υλικών και συνολικά του οδοστρώματος.

Περιγραφή μαθήματος: Γενικά στοιχεία, απαιτήσεις και ορισμοί. Τύποι οδοστρωμάτων. Επιπόνηση, φορτία κυκλοφορίας και επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων. Αρχές προσομοίωσης και μελέτης μηχανικής συμπεριφοράς. Διαστασιολόγηση οδοστρωμάτων. Ασφαλτικά υλικά και μίγματα. Ασύνδετα και κατεργασμένα υλικά οδοστρωσίας. Εδαφικά υλικά, κατάταξη εδαφών, αλληλεπίδραση εδάφους και οδοστρώματος. Παραγωγή, μεταφορά και διάστρωση υλικών. Φέρουσα ικανότητα, κύκλος ζωής και διαχείριση οδοστρωμάτων. Λειτουργικά χαρακτηριστικά, ομαλότητα, ολισθηρότητα και υφή επιφάνειας. Ιδιαιτερότητες, σχεδιασμός και δομική κατάταξη οδοστρωμάτων αεροδρομίων. Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και μεθόδων κατασκευής.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Εποπτικά μέσα διδασκαλίας (power point και πίνακας), εργαστηριακές δοκιμές και ασκήσεις, επιτόπου δοκιμές και καταγραφές (από τους σπουδαστές).

Περιγραφή εργαστηρίου: Προσδιορισμός φέρουσας ικανότητας στρώσης έδρασης, φορτίων και απαιτούμενου πάχους οδοστρώματος. Προδιαγραφές, έλεγχοι και δοκιμές ασφαλτικών υλικών και παραγώγων ασφάλτου. Ανάκτηση ασφαλτικών συνδετικών από μίγματα. Τύποι ασφαλτομιγμάτων, προδιαγραφές, μέθοδοι παρασκευής και έλεγχου. Μελέτη σύνθεσης και έλεγχος ασφαλτομίγματος με τη μέθοδο Marshal. Επιλογή βέλτιστων υλικών και μεθόδων κατασκευής, Δοκιμές και έλεγχοι για τη διασφάλιση της ποιότητας των οδοστρωμάτων. Καταγραφή στοιχείων και αξιολόγηση επιφανειακής κατάστασης. Μετρήσεις και προσδιορισμός δεικτών ομαλότητας, ολισθηρότητας και επιφανειακής υφής οδοστρωμάτων. Επεξεργασία, αξιολόγηση αποτελεσμάτων

ΠΜ703 – Θαλάσσια Υδραυλική & Λιμενικά Έργα

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας  

Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 4.0

Σκοπός μαθήματος: Το μάθημα έχει ως στόχο να δώσει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις της Θαλάσσιας Υδραυλικής και των εργαλείων για τον Σχεδιασμό και τον Υπολογισμό των επί μέρους συνιστωσών των Λιμενικών Έργων κατά μήκος της ηπειρωτικής και νησιωτικής ακτογραμμής που συνολικά υπερβαίνει τα 16.000 Km, και συνεπώς υπερβαίνει το μισό της περιμέτρου της Γής σε επίπεδο ισημερινού.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στις επιστήμες της θάλασσας, της ωκεανογραφίας,  της θαλάσσιας υδραυλικής και της ακτομηχανικής. Ιστορική αναδρομή, κατηγορίες λιμένων. Άνεμοι και κυματισμοί : γένεση ανεμογενών κυμάτων, μετρήσεις στη φύση, μαθηματικοί και πραγματικοί κυματισμοί.  Θεωρίες κύματος απειροστού και πεπερασμένου ύψους-Θεωρίες κυματισμών. Εισαγωγή στις θεωρίες και στους μηχανισμούς των παλιρροιών και των θαλασσίων ρευμάτων. Δημιουργία κύματος στα βαθιά – μεταβολή του κυματισμού κατά τη διάδοσή του από τα βαθιά προς την ακτή. Επίδραση πυθμένα. Επίδραση μετώπου (ανάκλαση, περίθλαση). Πιέσεις κύματος σε κατακόρυφο επίπεδο. Εξωτερικά λιμενικά έργα (κυματοθραύστες με πρανή, κατακόρυφα μέτωπα). Εσωτερικά λιμενικά έργα (κρηπιδότοιχοι). Σχεδιασμός λιμενικών έργων. Μεγέθη σχεδιασμού: γεωμετρικά μεγέθη πλοίου, είσοδος λιμένα, επιφάνια ελιγμών, προβλήτες, νηοδόχοι. Έργα κατακορύφου μετώπου. Εφαρμογές.Υπολογισμοί κυματοθραυστών και κρηπιδοτοίχων. Προσομοιώσεις στρεβλής κλίμακας. Εφαρμογές της θεωρίας ομοιότητας στο σχεδιασμό λιμένων. Στοιχεία υδρο-αεροδυναμικής των υδροπλάνων.  Θεωρίες μοναχικού κύματος (soliton). Προσέγγιση του “κύματος του λιμανιού” (τsunami). Υπολογισμός Μαρίνας. Συστήματα ανάκτησης των ενεργειών της θάλασσας (ενέργεια κυμάτων, της παλίρροιας…..κ.λ.π.). Συστήματα Προστασίας και Ανάπλασης Ακτών (ΣΠΑΑ).

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Θεωρητική διδασκαλία από καθ’ έδρας, Διαλέξεις σε εξειδικευμένα θέματα. Θεωρητικές ασκήσεις,  ατομικές και ομαδικές εργασίες, Ατομικό θέμα μικρού λιμενικού έργου (π.χ. Μαρίνας).

Περιγραφή του εργαστηρίου: Παρότι το συνολικό μήκος της ηπειρωτικής και νησιωτικής ακτογραμμής της Χώρας υπερβαίνει τα 16.000 km, δηλαδή υπερβαίνει το μισό της περιμέτρου της Γής σε επίπεδο ισημερινού, δεν έχει προβλεφθεί η λειτουργία εργαστηρίου Θαλάσσιας Υδραυλικής και Λιμενικών Έργων που όμως κρίνεται απολύτως απαραίτητο.

ΠΜ705 – Θεµελιώσεις

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθήματα Ειδικότητας  

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2,   Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0
 

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών σχεδιασμού συστημάτων επιφανειακών θεμελιώσεων όπως η φέρουσα ικανότητα θεμελίων, η επιτρεπόμενη τάση εδάφους και καθιζήσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν συστήματα επιφανειακών θεμελιώσεων αποτελούμενα από μεμονωμένα θεμέλια, εσχάρες πεδιλοδοκών και γενικές κοιτοστρώσεις.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή. Συνοπτική επισκόπηση των κυριώτερων επί – τόπου και εργαστηριακών μεθόδων για τον προδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους. Κατάρτιση προγράμματος γεωτεχνικών δοκιμών. Φέρουσα ικανότητα εδαφών, θεωρίες και μέθοδοι υπολογισμού, παράγοντες που επηρεάζουν την φέρουσα ικανότητα. Επιφανειακές θεμελιώσεις. Μεμονωμένα πέδιλα, πεδιλοδοκοί, γενικές κοιτοστρώσεις. Διαστασιολόγηση ώστε να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις της διατμητικής αντοχής και καθιζήσεων του εδάφους θεμελίωσης.

Περιγραφή Εργαστηρίου: Στα πλαίσια του μαθήματος οι σπουδαστές καλούνται να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν ένα πλήρες σύστημα επιφανειακής θεμελίωσης δομικού έργου βάσει πραγματικών αποτελεσμάτων γεωτεχνικής έρευνας. Η τελική τεχνική έκθεση περιλαμβάνει: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων γεωτεχνικής έρευνας, Κατασκευή γεωτεχνικών τομών, Σχεδιασμός συστήματος επιφανειακής θεμελίωσης, Υπολογισμός καθιζήσεων.

ΠΜ706 – Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Παιδαγωγικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής         

Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3 
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Αρχές και φιλοσοφία μαθήματος: Το μάθημα αποσκοπεί στη μελέτη και διερεύνηση της παραγωγής της γνώσης και των νέων ιδεών και προτάσεων στον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς και του τρόπου εξαγωγής συμπερασμάτων μέσα από τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων με συστηματικό τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της επιστημονικής έρευνας. Πιο συγκεκριμένα οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να μελετηθούν τα εκπαιδευτικά ζητήματα, να τεθούν, να διερευνηθούν και απαντηθούν τα σχετικά ερευνητικά ερωτήματα εμπίπτουν στο πεδίο της Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας. Κυρίαρχος σκοπός του επιστημονικού αυτού πεδίου η βελτίωση των διδακτικών και άλλων εκπαιδευτικών διαδικα σιών και φαινομένων μέσα από τη συστηματική θεωρητική έρευνα, αλλά και την πρακτική εφαρμογή των θεωρητι κών συμπερασμάτων. Η ενασχόληση με το πεδίο αυτό στηρίζει τον μελλοντικό εκπαιδευτικό στην επαγγελματική του ανάπτυξη τόσο μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων ερευνητικών στρατηγικών και πρακτικών στο διδακτικό του έργο, όσο και σε πιθανές μελλοντικές πιο ερευνητικά προσανατολισμένες ενασχολήσεις του.

Περίγραμμα μαθήματος: • Εισαγωγή στη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας. Η αναζήτηση της γνώσης: Οντολογικές και επιστημολογικές παραδοχές (knowledge theory). Ερευνητικά Παραδείγματα (Θετικιστικό, ερμηνευτικό, κα). Η φύση της Εκπαιδευτικής Έρευνας. Η αξία της Εμπειρικής Έρευνας. • Είδη εκπαιδευτικής έρευνας: τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος τους: ‐ Νατουραλιστικές και εθνογραφικές ερευνητικές προσεγγίσεις. ‐ Εθνομεθοδολογία. ‐ Αξιολογική έρευνα και έρευνα αναλυτικών προγραμμάτων. ‐ Φεμινιστικές οπτικές της έρευνας. ‐ Βιογραφίες – Αφηγηματικές ιστορίες ‐ Ανάλυση λόγου (Discourse analysis). ‐ Αξιολογική Έρευνα ‐ Διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής. ‐ Κριτική Έρευνα Δράσης. • Προσδιορισμός εκπαιδευτικού ζητήματος για μελέτη. Η σημασία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Το νόημα της πρωτοτυπίας στην ερευνητική αναζήτηση. • Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι μελέτης. Μικτές μέθοδοι. Θεμελιωμένη έρευνα (grounded research). Διαδικασία συλλογής δεδομένων. Σημασίες της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας. Τριγωνοποίηση. • Ερευνητικά εργαλεία ‐ ερευνητικές τεχνικές. Σχεδιασμός και διαμόρφωση ερευνητικών εργαλείων: ‐ Ερωτηματολόγιο. ‐ Σχέδιο συνέντευξης. ‐ Φύλλο παρατήρησης. ‐ Ερευνητικό έργο.

Μαθησιακοί στόχοι: Οι φοιτητές/μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ολοκληρώνοντας το μάθημα αναμένεται να είναι σε θέση: • Να προσδιορίζουν/οριοθετούν την έννοια της επιστημονικής έρευνας και να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά της όταν εφαρμόζεται σε διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα. • Να αναγνωρίζουν τα βασικά είδη εκπαιδευτικής έρευνας και τα στοιχεία μιας δημοσιευμένης μελέτης. • Να προσδιορίζουν εκπαιδευτικά θέματα/προβλήματα που χρειάζεται να μελετηθούν/επιλυθούν σε πραγματικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και στη βάση ευρημάτων της ερευνητικής βιβλιογραφίας. • Να σχεδιάζουν και αναπτύσσουν κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων. • Να αναζητούν και υιοθετούν κατάλληλες μεθόδους συλλογής, ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων, τρόπους καταγραφής αναφορών κλπ. • Να σχεδιάζουν και υλοποιούν ένα σχέδιο έρευνας εκπαιδευτικού θέματος/προβλήματος του ενδιαφέροντός τους ακολουθώντας τα βασικά βήματα της ερευνητικής διαδικασίας.

ΠΜ708 – Κατασκευές απο Φέρουσα Τοιχοποιία

Υ/ΕΥ:Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
ΚατηγορίαΜάθημα Ειδικότητας

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 4.0

Σκοπός του μαθήματος:

Περιγραφή του μαθήματος:

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα διδαχθεί μέσω διαλέξεων, ενώ το εργαστηριακό θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Σκυροδέματος.

Περιγραφή του εργαστηρίου: Εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών σε θέματα επισκευών και ενίσχυσης κατασκευών.