Επιλογή Σελίδας

6ο Εξάμηνο (ΣΤ)

ΠΜ601 – Οπλισµένο Σκυρόδεµα Ι

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικης Υποδομής  

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0

Σκοπός μαθήματος: Να γνωρίσουν οι σπουδαστές τα επιμέρους υλικά που αποτελούν το οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο.Σ.), τη συνάφεια μεταξύ τους και τον τρόπο συμπεριφοράς του ενιαίου υλικού που δημιουργείται. Να εξοικειωθούν με τον πιθανοτικό χαρακτήρα δράσεων και αντοχών και να κατανοήσουν τις παραδοχές υπολογισμού και μελέτης των κατασκευών από Ο.Σ., που τα τελευταία χρόνια διαμορφώνουν την εξωτερική εικόνα του δομημένου περιβάλλοντος.

Περιγραφή μαθήματος: Το οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο.Σ.) ως δομικό υλικό. Οριακές καταστάσεις σχεδιασμού: αστοχίας και λειτουργικότητας. Δράσεις σχεδιασμού. Μηχανικές ιδιότητες χάλυβος και σκυροδέματος, συνάφεια των υλικών. Σχεδιασμός έναντι κάμψης. Διαγράμματα και Πίνακες CEB. Εφαρμογές σε δοκούς και πλακοδοκούς. Συνήθεις πλάκες από Ο.Σ. (αμφιέρειστες, τετραέρειστες, πρόβολοι). Στατικά προσομοιώματα φορέων από Ο.Σ. Η επίδραση της αξονικής δύναμης: προέχουσα κάμψη, προέχουσα θλίψη. Συνάφεια και αγκυρώσεις: συνθήκες συνάφειας, είδη και μήκη αγκυρώσεων. Σχεδιασμός έναντι τέμνουσας. Σχεδιασμός έναντι στρέψης. Έλεγχος της λειτουργικότητας των κατασκευών: περιορισμός ρηγματώσεων και βελών κάμψεως. Κατασκευαστικές διατάξεις: ποσοστά διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού, αποστάσεις ράβδων σιδηροπλισμού σε πλάκες και δοκούς, μόρφωση συνδετήρων, επικαλύψεις σκυροδέματος.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα διδαχθεί μέσω διαλέξεων, ενώ το εργαστηριακό θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Σκυροδέματος.

Περιγραφή εργαστηρίου: Εργαστηριακή επίδειξη της αντοχής σκυροδέματος σε θλίψη. Εργαστηριακή επίδειξη της συμπεριφοράς υπο-οπλισμένων (under-reinforced) και υπερ-οπλισμένων (over-reinforced) δοκών σε κάμψη. Πειραματικά διαγράμματα φορτίου – βέλους. Υπολογισμός, διαστασιολόγηση και προμέτρηση των οριζοντίων στοιχείων (πλακών και δοκών) μιας απλής κατασκευής από Ο.Σ.

ΠΜ602 – Οδοποιία

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας   

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 3, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 9.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.5

 

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των θεωρητικών γνώσεων – κανονισμών και λοιπών απαραίτητων στοιχείων για την χάραξη της οδού και η πραγματοποίηση των απαραίτητων υπολογισμών.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγη: Ιστορική εξέλιξη της οδοποιίας και των οδικών χαράξεων, ισχύοντες κανονισμοί στην Ελλάδα, Διαδικασία εκπόνησης μελετών..
Βασικές έννοιες και ορισμοί: απεικόνιση οδού, ορισμός και είδη ταχυτήτων (Ταχύτητα µελέτης Ve, λειτουργική ταχύτητα V85, επιτρεπόμενη ταχύτητα Vεπιτρ. ), ελάχιστη ακτίνα σε οριζοντιογραφία, μέγιστη κατά μήκος κλίση , μέγιστη κατά πλάτος κλίση (επίκλιση). Μελέτη και πραγματοποίηση του οδικού έργου. Χάραξης ισοκλινούς και πολυγωνικής γραμμής. Στοιχεία μελέτης για την Οριζοντιογραφία . Η ευθυγραμμία , το κυκλικό τόξο, το τόξο συναρμογής. Μορφές κλωθοειδούς. Στοιχεία μελέτης για την μηκοτομή. Κατά μήκος κλίσεις , κυρτές και κοίλες καμπύλες στην μηκοτομή. Η μηδενική γραμμή της Χάραξης. Στοιχεία μελέτης για τις διατομές επικλίσεις ,μέθοδοι περιστροφής της διατομής, κλίσεις οριογραμμών, διαγράμματα οριογραμμών / επικλίσεων, βασικά στοιχεία της διατομής των οδών, διαμόρφωση των οδών, κατάταξη των οδών, τυπικές διατομές οδών. Διαπλατύνσεις , ορατότητα για στάση, ορατότητα για προσπέραση. Τα μήκη ορατότητας στον σχεδιασμό των οδών, ορατότητα στην οριζοντιογραφία και τη μηκοτομή, Διαγράμματα ορατότητας. Χωµατισµοί και κίνηση γαιών: ορύγµατα, επιχώµατα, στοιχεία εµβαδοµέτρησης διατοµών, µέθοδος µέσων επιφανειών, εφαρµοστέων µηκών υπολογισµού των χωµατισµών. Προμέτρηση – Προϋπολογισμός οδού

Περιγραφή εργαστηρίου: Σχεδιασμός οδού από μηδενική βάση , ανάγλυφο εδάφους με ισοϋψής, ψηφιακά μοντέλα εδάφους. Υπολογισµός ταχύτητας, χάραξη ισοκλινούς γραµµής, χάραξη πολυγωνικής γραµµής, χάραξη άξονα της οδού µε την βοήθεια μαθηματικών σχέσεων, χάραξη κυκλικών τόξων και κλωθοειδών. Μελέτη κατά τη μηκοτομή. Χάραξη ερυθράς. Κατά μήκος κλίσεις , κυρτές και κοίλες καμπύλες στην μηκοτομή. Υπολογισμός ερυθράς. Στοιχεία μελέτης για τις διατομές. Σχεδίαση διαγραμμάτων επικλίσεων και διαπλατύνσεων. Υπολογισμοί. Χωματουργικές Εργασίες. Πίνακες Χωματισμών. Εκπόνηση µελέτης µε χρήση λογισµικών πακέτων σε Η/Υ.

Μέθοδοι διδασκαλίας: Η βασική εκπαίδευση γίνεται με την εξάσκηση επί χάρτου ώστε ο κάθε σπουδαστής να εξοικειωθεί με τα βασικά στοιχεία της χάραξης και των μερών της οδού. Στη θεωρία γίνεται χρήση οπτικοακουστικών μέσων και πολλών παραδειγμάτων από τον πίνακα. Στο εργαστήριο δίδονται επί μέρους ασκήσεις καθώς και ένα θέμα που αφορά την ολοκληρωμένη χάραξη μιας οδού μικρού μήκους. Η επεξεργασία γίνεται πρωτίστως με το «χέρι» και δευτερευόντως μέσω προγραμμάτων Η/Υ που χρησιμοποιούνται στην πράξη.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος ο σπουδαστής θα μπορεί:

  • Να χαράξει μία οδό πάνω σε ένα τοπογραφικό υπόβαθρο προσδιορίζοντας τα βασικά σημεία διέλευσης της οδού και να σχεδιάσει την οριζοντιογραφία, τη μηκοτομή, το διάγραμμα επικλίσεων και τις διατομές.
  • Να πραγματοποιήσει όλους τους απαιτούμενους υπολογισμούς της γεωμετρικής χάραξης.
  • Να υπολογίσει τα απαιτούμενα χωματουργικά έργα και να προεκτιμήσει το κόστος κατασκευής της οδού.

ΠΜ603 – Έργα Αστικών Υδραυλικών Υποδομών & Εγγείων Βελτιώσεων

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας   

Ώρες: Θεωρία: 3, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 11.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0

Σκοπός μαθήματος: Το μάθημα έχει ως στόχο να δώσει στους φοιτητές τις βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις της Αστικής Υδραυλικής, της Γεωργικής Υδραυλικής και των Έργων Εγγείων Βελτιώσεων και των αναγκαίων εργαλείων για τον σχεδιασμό, την μελέτη και  υπολογισμό αφενός των αστικών  δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και αφετέρου των αρδευτικών έργων και δικτύων, όπως επίσης και των στραγγιστικών έργων.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στις αρχές αστικής υδραυλικής και έργων αστικών υδραυλικών υποδομών. Νερό και πολιτισμός. Νερό-Αστικό Περιβάλλον. Νερό και αστική ανάπτυξη. Νερό και γεωργική ανάπτυξη. Βασικές αρχές αστικής υδραυλικής και τεχνολογίας σχεδιασμού αστικών υδραυλικών δικτύων. Βασικές αρχές της υδραυλικής μηχανικής στην αστική και την γεωργική υδραυλική. Σύγχρονες αστικές απαιτήσεις σε νερό. Αρχές της υδραυλικής των επιφανειακών ροών. Μηχανισμοί γένεσης πηγών. Τεχνικές υδρομάστευσης και έργα υδροληψίας. Έργα μεταφοράς νερού, ανοικτοί και κλειστοί αγωγοί. Εξωτερικά και εσωτερικά υδραγωγεία. Καταθλιπτικοί αγωγοί. Αντλίες και αντλιοστάσια. Βασικές αρχές αντλητικών και υδραυλικών μηχανών. Βασικές αρχές γεωτρήσεων. Ισοζύγια ζήτησης και προσφοράς νερού. Μέθοδοι διαστασιολόγησης υδατοπύργων και δεξαμενών αποθήκευσης νερού. Προδιαγραφές υδραυλικών μελετών. Υπολογισμός δικτύων ύδρευσης. Μέθοδος Hardy Cross υπολογισμού κλειστών δικτύων ύδρευσης.  Αρχές χρήσης του λογισμικού ΕΡΑΝΕΤ σε αστικό περιβάλλον. ΜΕΝ (Μονάδες Επεξεργασίας Νερού), εγκαταστάσεις διϋλισης και επεξεργασίας ποσίμου ύδατος. Προδιαγραφές ποιότητας υδάτων. Βασικές αρχές κλειστών και ανοικτών αγωγών. Βασικές αρχές σχεδιασμού και λειτουργίας παντορροϊκών και χωριστικών αποχετευτικών δικτύων. Βοηθητικά έργα αποχέτευσης. Τυπικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων.  Παροχές υπολογισμού, υδραυλικοί υπολογισμοί, τεχνολογία αγωγών. Εισαγωγή στις αρχές γεωργικής υδραυλικής και έργων εγγείων βελτιώσεων. Γεωργία και πολιτισμός. Υδρολογικός Κύκλος. Υδραυλική των φυσικών ρεμάτων & των υπογείων ροών.  Εισαγωγή στους μηχανισμούς γένεσης των φερτών υλών, της διάβρωσης και των στερεοπαροχών. Μηχανισμοί γένεσης μαιάνδρων και μαιανδρική μηχανική.  Τυπικά έργα διευθέτησης χειμάρρων. Βασικές αρχές γεωργικής υδραυλικής. Βασικές αρχές αρδεύσεων. Στοιχεία εδαφολογίας, δομή εδάφους. Υδραυλικές ιδιότητες εδαφών, διηθητικότητα, αθροιστική διηθητικότητα εδαφών. Μέθοδος Κostiakov. Μύζηση, Υδατοϊκανότητα εδαφών και Σημείο Μαρασμού.  Γεωγραφικά, μετεωρολογικά και υδρολογικά δεδομένα των καλλιεργειών. Φυσιολογία των φυτών. Yδραυλικές απαιτήσεις των καλλιεργειών του Ελληνικού χώρου. Σκοποί, μέθοδοι άρδευσης, διάταξη αρδευτικών δικτύων. Παραδοσιακές, εντατικές και εναλλακτικές καλλιέργειες στον Ελληνικό χώρο. Eξατμισοδιαπνοή. Μέθοδος Blaney-Criddle. Ισοζύγια νερού, απαιτούμενη ποσότητα αρδευτικού νερού. Παροχή άρδευσης. Σχεδιασμός αρδευτικών δικτύων με καταιονισμό. Μέθοδος Clement. Σχεδιασμός δικτύων στάγδην άρδευσης. Υδραυλικοί υπολογισμοί. Τεχνικές βελτιστοποίησης δικτύων. Μεγάλα αρδευτικά έργα. Αντλητικά συγκροτήματα στη στάγδην άρδευση. Αρχές και προδιαγραφές εκπόνησης μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων. Νόμος του Darcy. Nόμος του Dupuit. Εισαγωγή στις αποστραγγίσεις, στάθμη υπογείου ορίζοντα. Δίκτυα αποστράγγισης, σχεδιασμός στραγγιστικών δικτύων. Σταθερή στράγγιση εδαφών, Υδραυλικοί υπολογισμοί. Υπολογισμός ισαποχής στραγγιστικών αγωγών. Κατασκευαστικά στοιχεία. Εγκατάσταση αντλητικού συστήματος για στράγγιση εδαφών. Τα qanat ως στραγγιστικά υδρευστικά έργα. Τυποποίηση συμβολισμών αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων. Μεγάλα στραγγιστικά έργα στον Ελληνικό χώρο και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Διδασκαλία από καθ’έδρας, ειδικές διαλέξεις. Ατομικές αλλά και ομαδικές ασκήσεις διαστασιολόγησης και υπολογισμού Δικτύων Αστικής Μηχανικής καθώς και αρδευτικού δικτύου συστήματος αγροτεμαχίων με ελεύθερη ζήτηση, τόσο στα πλαίσια της Θεωρίας όσο και του Εργαστηρίου. Υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων, συγγραφή τεχνικών εκθέσεων & θεμάτων.

Περιγραφή του εργαστηρίου: Εργαστηριακή & θεωρητική μελέτη διαστασιολόγησης υδατοπύργου δικτύου ύδρευσης οικισμού. Εργαστηριακή & θεωρητική μελέτη διαστασιολόγησης του εξωτερικού και του εσωτερικού υδραγωγείου ενός οικισμού. Προσδιορισμός των επιδόσεων αντλιοστασίου δικτύου ύδρευσης. Εργαστηριακή μελέτη αξιοποίησης του λογισμικού ΕΡΑΝΕΤ σε έργα αστικής υδραυλικής. Εργαστηριακή εφαρμογή της μεθόδου Hardy Cross σε κλειστά δίκτυα ύδρευσης. Μελέτη αποχετευτικού δικτύου μικρού οικισμού. Πειραματική δειγματοληψία και εκτίμηση των βασικών παραμέτρων ρύπανσης του νερού. Επίσκεψη σε χαρακτηριστικά έργα αστικής υδραυλικής του λεκανοπεδίου (π.χ. Μεταμόρφωση, ΕΥΔΑΠ, Μάνδρα-Ασπρόπυργος, Ψυτάλλεια). Εργαστηριακή προσομοίωση χαρακτηριστικών ταμιευτήρα αρδευτικού, υδρευτικού χαρακτήρα ή πολλαπλού σκοπού. Εργαστηριακή & θεωρητική προσομοίωση δικτύου άρδευσης με καταιονισμό με ελεύθερη ζήτηση/μέθοδος CLEMENT. Προσδιορισμός συντελεστών τραχύτητας ανοικτών αγωγών. Προσδιορισμός συρτικής δύναμης στον πυθμένα ανοικτού αγωγού. Προσομοίωση τυπικής εγκατάστασης στάγδην άρδευσης. Εκπόνηση αντίστοιχης μελέτης. Προσομοίωση εγκατάστασης δικτύου άρδευσης με καταιονισμό. Εκπόνηση της αντίστοιχης μελέτης. Μελέτη άρδευσης μεταξύ παραλλήλων αναχωμάτων.

ΠΜ604 – Στατική ΙΙΙ

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής  

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο:2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 4.5

Σκοπός μαθήματος: Κύριος σκοπός του μαθήματος αποτελεί η μαθηματική προσομοίωση και ανάλυση των ραβδωτών φορέων με χρήση της μεθόδου της στιβαρότητας (Direct Stiffness Method).

Περιγραφή μαθήματος: Η μέθοδος στιβαρότητας και η εφαρμογή της στην ανάλυση ραβδωτών φορέων. Διανύσματα ακραίων δράσεων και ακραίων μετατοπίσεων. Μητρώα μετασχηματισμού. Μητρώο στιβαρότητας στοιχείου δικτυώματος, στοιχείου πλαισίου και στοιχείου εσχάρας σε τοπικό και καθολικό σύστημα αξόνων. Μητρώα μετασχηματισμού στο επίπεδο. Ισοδύναμες επικόμβιες δράσεις. Μόρφωση των μητρώων επικόμβιων φορτίων, επικόμβιων μετατοπίσεων και ολικού μητρώου στιβαρότητας του φορέα. Στήριξη του φορέα. Κεκλιμένες στηρίξεις. Εσωτερικές ελευθερώσεις. Επίλυση του γραμμικού συστήματος και υπολογισμός επικόμβιων μετατoπίσεων του φορέα και ακραίων δράσεων των στοιχείων.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το θεωρητικό μέρος πραγματοποιείται μέσω διαλέξεων ενώ το εργαστηριακό μέσω της εκπόνησης ατομικών εργαστηριακών ασκήσεων στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Μηχανικής του Τμήματος.

Περιγραφή εργαστηρίου: Εφαρμογές μέσω Η/Υ στην μαθηματική προσομοίωση και ανάλυση ραβδωτών φορέων με χρήση της μεθόδου της στιβαρότητας.

ΠΜ605 – Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Παιδαγωγικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας

Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Περίγραμμα μαθήματος: Βασικές εισαγωγικές έννοιες της εκπαιδευτικής πολιτικής και διοίκησης. Συνταγματικές αρχές για την εκπαίδευση και το ζήτημα της παιδαγωγικής ελευθερίας. Ο ρόλος της κρατικής εξουσίας και των ομάδων πίεσης στην άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής. Θεωρίες διοίκησης και οργάνωσης. Ιστορική εξέλιξη των θεωριών οργάνωσης και διοίκησης και η επίδρασή τους στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Όροι, Ρεύματα, Εκπρόσωποι. Κοινωνικές λειτουργίες της εκπαίδευσης, Εκπαίδευση και οικονομική ανάπτυξη, ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών, σχολείο και περιβάλλον, σχολική επίδοση, σχολική αποτυχία. Το σχολείο ως κοινωνικός οργανισμός, κοινωνιολογία της σχολικής τάξης. Ιδεολογικοπολιτικές λειτουργίες της εκπαίδευσης. Κοινωνιολογική ανάλυση της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας με επεκτάσεις στην τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Δομή και ανάλυση του Εκπαιδευτικού Συστήματος: Επισκόπηση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών. Δομή και λειτουργία του Εκπαιδευτικού Συστήματος (βαθμίδες, τύποι σχολικών μονάδων, θεσμοί, καινοτομίες κλπ) και του συστήματος Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Εκπαιδευτικά μοντέλα. Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση. Μεταδευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Κατάρτιση. Κεντρική και περιφερειακή εκπαιδευτική διοίκηση. Η εκπαιδευτική μονάδα ως διοικητική μονάδα και φορέας άσκησης και διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του εκπαιδευτικού συστήματος και της εκπαιδευτικής μονάδας. Σχολικό κλίμα. Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού: Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού ως επιστήμη και ως οργανωτική λειτουργία. Κατηγορίες προσωπικού στην εκπαίδευση. Πολιτικές στελέχωσης εκπαιδευτικών υπηρεσιών και πολιτικές εξέλιξης και ανάπτυξης των στελεχών της εκπαίδευσης. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών. Σχολικό μάνατζμεντ, εκπαιδευτικό μάνατζμεντ, διασφάλιση σχολικής ποιότητας. Συγκριτική Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική: Ευρωπαϊκή και διεθνής εκπαιδευτική πολιτική. Συγκριτικές Ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές διαστάσεις – εκπαιδευτικά συστήματα – εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλαγές και επικαιροποιήσεις στη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και ειδικότερα της ΤΕΕ που σχετίζονται με τις οικονομικές και τεχνολογικές καινοτομίες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Μαθησιακοί στόχοι: Η εξοικείωση με το σχολικό και εκπαιδευτικό μάνατζμεντ. Η κατανόηση των διεθνών και εθνικών παραγόντων στην λήψη αποφάσεων για την εκπαίδευση σε επίπεδο πολιτικό. Η εξοικείωση με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής των κρατών μελών. Η βασική γνώση της δομής και οργάνωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος μέσα από τις επιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις. Η εξοικείωση με τα εκπαιδευτικά μοντέλα της ΤΕΕ. Η κατανόηση και εξοικείωση με τη λειτουργία των σημαντικότερων ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων της ΤΕΕ. Η βασική γνώση και εξοικείωση με τη σχολική ιεραρχία και το ρόλο του εκπαιδευτικού στην πυραμίδα της επαγγελματικής ιεραρχίας.

ΠΜ606 – Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυµέσα

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Παιδαγωγικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής  

Ώρες: Θεωρία: 1, Εργαστήριο: 2,   Σύνολο: 3
Φόρτος Εργασίας: 6.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 3.0

Σκοπός μαθήματος: Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση: Να προσδιορίζουν την Εκπαιδευτική Τεχνολογία και να περιγράφουν το παρελθόν και το παρόν της περιοχής καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Να διατυπώνουν επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ της χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Να προσδιορίζουν τις γενικές κατηγορίες των τεχνολογικών πόρων (υλικού και λογισμικού) που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση. Να αναγνωρίζουν τις διδακτικές πρακτικές και τις στρατηγικές ενσωμάτωσης της τεχνολογίας που αντανακλούν τις καθοδηγητικές και τις εποικοδομητικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση. Να σχεδιάζουν στρατηγικές ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, να τις υλοποιούν και να σχεδιάζουν έρευνες δράσης που θα αξιολογούν τον αντίκτυπο αυτών των στρατηγικών ενσωμάτωσης. Να αναπτύσσουν μαθησιακές δραστηριότητες που αξιοποιούν: (α) σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία (εκπαιδευτικό λογισμικό, εργαλεία λογισμικού γενικής και ειδικής χρήσης, εργαλεία πολυμέσων/υπερμέσων), (β) υπηρεσίες, εργαλεία και εφαρμογές του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού, και (γ) φορητές τεχνολογίες και τις σχετικές με αυτές εφαρμογές.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (Ορισμοί – Ιστορική αναδρομή – Σύγχρονα συστήματα και εφαρμογές – Συνθήκες που διαμορφώνουν τις πρακτικές ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση – Αναδυόμενες τάσεις σε εργαλεία και εφαρμογές). Ενσωμάτωση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία και τη Μάθηση (Βασικές αρχές των θεωριών μάθησης στις οποίες βασίζονται τα καθοδηγητικά και εποικοδομητικά μοντέλα ενσωμάτωσης – Καθοδηγητικές και εποικοδομητικές στρατηγικές ενσωμάτωσης της τεχνολογίας – Το μοντέλο TIP (Technology Integration Planning) για το σχεδιασμό της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας και ο ρόλος του πλαισίου ΤPACK που προσδιορίζει τις απαραίτητες γνώσεις (Τεχνολογικές, Παιδαγωγικές και Περιεχομένου) που πρέπει να διαθέτει ένας εκπαιδευτικός προκειμένου να σχεδιάζει μαθήματα που βασίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες. Ψηφιακές τεχνολογίες και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση. Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Εξάσκηση, Καθοδηγούμενη Εκμάθηση, Προσομοιώσεις, Εκπαιδευτικά παιχνίδια, Επίλυση προβλημάτων, και Ολοκληρωμένα Συστήματα Μάθησης. Εργαλεία Λογισμικού: Επεξεργαστές κειμένου, Υπολογιστικά φύλλα, Λογισμικό Παρουσιάσεων, Γεννήτριες Υλικών, Εργαλεία Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων, Εργαλεία γραφικών, Εργαλεία Σχεδιασμού και Οργάνωσης, Εργαλεία για την υποστήριξη συγκεκριμένων θεματικών περιοχών. Εργαλεία Πολυμέσων/Υπερμέσων (Ορισμοί – Σχεδιασμός και Ανάπτυξη εκπαιδευτικών υπερμεσικών εφαρμογών, Κατηγορίες εργαλείων συγγραφής: Παρουσιάσεις, Παραγωγή και επεξεργασία ήχου και βίντεο, Λογισμικό παραγωγής υπερμέσων, Εικονικά περιβάλλοντα – Εργαλεία ψηφιακής αφήγησης). Διαδικτυακές τεχνολογίες (Υπηρεσίες και εργαλεία του Διαδικτύου: Περιήγηση, Αναζήτηση και Αποθήκευση, Επικοινωνία, Κοινωνική Δικτύωση και Συνεργασία – Ανάπτυξη και χρήση μαθησιακών δραστηριοτήτων βασισμένων στον Ιστό – Εκπαιδευτική αξιοποίηση εφαρμογών για φορητές συσκευές – Ασφάλεια στο Διαδίκτυο). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ο ρόλος του Διαδικτύου (Μορφές σύγχρονης και ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης – Ανάπτυξη και Υποστήριξη Μαθημάτων στον Ιστό: Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης, Χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών και καλά σχεδιασμένων εξ αποστάσεως μαθημάτων – Σύγχρονες τάσεις: Προσαρμοστικά Περιβάλλοντα Μάθησης, Συνεργατικά περιβάλλοντα, Περιβάλλοντα εικονικών κόσμων)

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Στη θεωρία, ο διδάσκων δίνει έμφαση σε ενεργητικές και ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας που εμπλέκουν τους φοιτητές/τριες σε εποικοδομητικές δραστηριότητες μάθησης και τους προετοιμάζουν για την ανάπτυξη αντίστοιχων πρακτικών δραστηριοτήτων στο εργαστήριο. Βασική επιδίωξη είναι η ανάπτυξη μέσα από τις εργασίες στρατηγικών μάθησης μάλλον, παρά η μετάδοση «έτοιμης γνώσης» και η εμπλοκή των φοιτητών σε μιαν εξερευνητική και αυτόνομη μάθηση. Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να αναγνωρίσει ο εκπαιδευόμενος την εκπαιδευτική της αξία και να υιοθετήσει αντίστοιχες μεθόδους διδασκαλίας στο μέλλον σαν εκπαιδευτικός ο ίδιος.

Περιγραφή εργαστηρίου: Στο εργαστήριο, οι φοιτητές πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε θέματα που έχουν συζητηθεί στη θεωρία και εξοικειώνονται στη χρήση των ανάλογων λογισμικών. Οι εργασίες και οι πρακτικές ασκήσεις στο εργαστήριο στην πλειονότητά τους ακολουθούν την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, είναι ποικίλων μορφών και περιλαμβάνουν: συμμετοχή σε online συζητήσεις μέσω διαφόρων εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, δημιουργία εκπαιδευτικών υλικών και μαθησιακών αντικειμένων με χρήση σύγχρονων εργαλείων, γνωριμία ή/και εξοικείωση με τεχνολογίες αιχμής με τεκμηριωμένες δυνατότητες εκπαιδευτικής αξιοποίησης.