Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας   

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 3, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 9.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.5

 

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των θεωρητικών γνώσεων – κανονισμών και λοιπών απαραίτητων στοιχείων για την χάραξη της οδού και η πραγματοποίηση των απαραίτητων υπολογισμών.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγη: Ιστορική εξέλιξη της οδοποιίας και των οδικών χαράξεων, ισχύοντες κανονισμοί στην Ελλάδα, Διαδικασία εκπόνησης μελετών..
Βασικές έννοιες και ορισμοί: απεικόνιση οδού, ορισμός και είδη ταχυτήτων (Ταχύτητα µελέτης Ve, λειτουργική ταχύτητα V85, επιτρεπόμενη ταχύτητα Vεπιτρ. ), ελάχιστη ακτίνα σε οριζοντιογραφία, μέγιστη κατά μήκος κλίση , μέγιστη κατά πλάτος κλίση (επίκλιση). Μελέτη και πραγματοποίηση του οδικού έργου. Χάραξης ισοκλινούς και πολυγωνικής γραμμής. Στοιχεία μελέτης για την Οριζοντιογραφία . Η ευθυγραμμία , το κυκλικό τόξο, το τόξο συναρμογής. Μορφές κλωθοειδούς. Στοιχεία μελέτης για την μηκοτομή. Κατά μήκος κλίσεις , κυρτές και κοίλες καμπύλες στην μηκοτομή. Η μηδενική γραμμή της Χάραξης. Στοιχεία μελέτης για τις διατομές επικλίσεις ,μέθοδοι περιστροφής της διατομής, κλίσεις οριογραμμών, διαγράμματα οριογραμμών / επικλίσεων, βασικά στοιχεία της διατομής των οδών, διαμόρφωση των οδών, κατάταξη των οδών, τυπικές διατομές οδών. Διαπλατύνσεις , ορατότητα για στάση, ορατότητα για προσπέραση. Τα μήκη ορατότητας στον σχεδιασμό των οδών, ορατότητα στην οριζοντιογραφία και τη μηκοτομή, Διαγράμματα ορατότητας. Χωµατισµοί και κίνηση γαιών: ορύγµατα, επιχώµατα, στοιχεία εµβαδοµέτρησης διατοµών, µέθοδος µέσων επιφανειών, εφαρµοστέων µηκών υπολογισµού των χωµατισµών. Προμέτρηση – Προϋπολογισμός οδού

Περιγραφή εργαστηρίου: Σχεδιασμός οδού από μηδενική βάση , ανάγλυφο εδάφους με ισοϋψής, ψηφιακά μοντέλα εδάφους. Υπολογισµός ταχύτητας, χάραξη ισοκλινούς γραµµής, χάραξη πολυγωνικής γραµµής, χάραξη άξονα της οδού µε την βοήθεια μαθηματικών σχέσεων, χάραξη κυκλικών τόξων και κλωθοειδών. Μελέτη κατά τη μηκοτομή. Χάραξη ερυθράς. Κατά μήκος κλίσεις , κυρτές και κοίλες καμπύλες στην μηκοτομή. Υπολογισμός ερυθράς. Στοιχεία μελέτης για τις διατομές. Σχεδίαση διαγραμμάτων επικλίσεων και διαπλατύνσεων. Υπολογισμοί. Χωματουργικές Εργασίες. Πίνακες Χωματισμών. Εκπόνηση µελέτης µε χρήση λογισµικών πακέτων σε Η/Υ.

Μέθοδοι διδασκαλίας: Η βασική εκπαίδευση γίνεται με την εξάσκηση επί χάρτου ώστε ο κάθε σπουδαστής να εξοικειωθεί με τα βασικά στοιχεία της χάραξης και των μερών της οδού. Στη θεωρία γίνεται χρήση οπτικοακουστικών μέσων και πολλών παραδειγμάτων από τον πίνακα. Στο εργαστήριο δίδονται επί μέρους ασκήσεις καθώς και ένα θέμα που αφορά την ολοκληρωμένη χάραξη μιας οδού μικρού μήκους. Η επεξεργασία γίνεται πρωτίστως με το «χέρι» και δευτερευόντως μέσω προγραμμάτων Η/Υ που χρησιμοποιούνται στην πράξη.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος ο σπουδαστής θα μπορεί:

  • Να χαράξει μία οδό πάνω σε ένα τοπογραφικό υπόβαθρο προσδιορίζοντας τα βασικά σημεία διέλευσης της οδού και να σχεδιάσει την οριζοντιογραφία, τη μηκοτομή, το διάγραμμα επικλίσεων και τις διατομές.
  • Να πραγματοποιήσει όλους τους απαιτούμενους υπολογισμούς της γεωμετρικής χάραξης.
  • Να υπολογίσει τα απαιτούμενα χωματουργικά έργα και να προεκτιμήσει το κόστος κατασκευής της οδού.