Επιλογή Σελίδας

5ο Εξάμηνο (Ε)

ΠΜ501 – Μεταλλικές Κατασκευές

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικης Υποδομής

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Περιγραφή μαθήματος: Ο χάλυβας ως δομικό υλικό, εφαρμογές μεταλλικών κατασκευών, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, σύγκριση µε το οπλισμένο σκυρόδεµα. Παραγωγή προϊόντων χάλυβα, μηχανικές ιδιότητες χαλύβων. Απαιτούμενοι έλεγχοι επάρκειας σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις του Ευρωκώδικα 3. Οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας, συντελεστές ασφαλείας. Υπολογισμός δράσεων (λόγω μόνιμων φορτίων, φορτίων λειτουργίας, χιονιού, ανέμου, σεισμού, θερμοκρασιακών μεταβολών), συνδυασμοί δράσεων. Ελαστική και πλαστική ανάλυση και σχεδιασμός. Κατάταξη διατομών, έλεγχοι διατομών και μελών υπό εφελκυσμό, θλίψη (καμπτικός λυγισμός), διάτμηση, κάμψη (πλευρικά εξασφαλισμένων μελών), και τους συνδυασμούς τους. Πλευρικός, καµπτικός, στρεπτοκαμπτικός λυγισμός. Τύποι συνδέσεων. Μόρφωση και υπολογισμός κοχλιωτών συνδέσεων, διάτμηση απλών κοχλιών.

Περιγραφή Εργαστηρίου: Εφελκυσµός μεταλλικών ράβδων. Θλίψη δοκιμίων – υπολογισμός κρίσιμης ροπής. Έλεγχοι κοχλιώσεων. Θέμα εξαμήνου ανά σπουδαστή – Μονώροφο βιομηχανικό κτίριο: Μόρφωση φέροντος οργανισμού, βασικά δομικά στοιχεία και η λειτουργία τους (ολόσωμα πλαίσια, τεγίδες, μηκίδες, μετωπικοί στύλοι, κατακόρυφοι και οριζόντιοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας, χαλυβδόφυλλα επικαλύψεων και πλαγιοκαλύψεων, θεμελίωση). Επίλυση στατικού μοντέλου, εύρεση εντατικών μεγεθών σχεδιασμού, επιλογή σιδηρών διατοµών, επιλογή κοχλιώσεων, κατασκευαστικά σχέδια.

ΠΜ502 – Εδαφοµηχανική

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας   

Ώρες: Θεωρία: 2,  Εργαστήριο: 3, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 9.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να κατανοήσουν τη μηχανική συμπεριφορά του εδάφους και κατ’ επέκταση το ρόλο του εδάφους στο σχεδιασμό και τη θεμελίωση Τεχνικών Έργων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν και να αξιολογούν τις φυσικές και τις μηχανικές παραμέτρους των εδαφών βάσει αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή. Σχηματισμός, ορυκτολογία και βασικά χαρακτηριστικά των εδαφών. Κοκκομετρία. Πλαστικότητα. Αναγνώριση και ταξινόμηση εδαφών. Υπολογισμός γαιωστατικών τάσεων. Ενεργός τάση. Υπολογισμός τάσεων από επιφανειακές φορτίσεις. Συνθήκες μόνιμης ροής. Νόμος Darcy. Διαπερατότητα. Συμπιεστότητα εδαφών. Θεωρία της στερεοποίησης. Κύρια και δευτερεύουσα στερεοποίηση. Υπολογισμός συνολικών καθιζήσεων. Υπολογισμός καθιζήσεων σαν συνάρτηση του χρόνου. Τάσεις, παραμορφώσεις, διατμητική αντοχή του εδάφους. Κριτήρια θραύσης για ψαθυρά και συνεκτικά εδάφη. Συμπεριφορά κορεσμένων εδαφών σε συνθήκες με στράγγιση και χωρίς στράγγιση.

Περιγραφή Εργαστηρίου: Κοκκομετρική ανάλυση xoνδρόκοκκων εδαφών με κόσκινα. Κοκκομετρική ανάλυση λεπτόκοκκων εδαφών με αραιόμετρο. Προσδιορισμός ορίων Atterberg. Δοκιμή υδραυλικής αγωγιμότητας (σταθερού και μεταβλητού φορτίου). Δοκιμή άμεσης διάτμησης. Δοκιμή τριαξονικής φόρτησης. Δοκιμή στερεοποίησης.

ΠΜ503 – Υδραυλική Μηχανική

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας   

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0

Σκοπός μαθήματος: Το μάθημα έχει ως στόχο να δώσει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις και τα εφόδια Υδραυλικής Μηχανικής που θα τους καταστήσει ικανούς να παρακολουθήσουν και να εμβαθύνουν στα εξειδικευμένα αντικείμενα των ποικίλων υδραυλικών έργων που αποτελούν αντικείμενα των άλλων μετέπειτα μαθημάτων υδραυλικού χαρακτήρα.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στις αρχές της Μηχανικής Ρευστών και της Υδραυλικής Μηχανικής. Ιδιότητες των ρευστών. Ιδιάζουσες Ιδιότητες του Ύδατος. Επιφανειακή τάση. Τριχοειδή φαινόμενα. Αρχές Υδροστατικής. Θεμελιώδης Αρχή της Υδροστατικής.  Κέντρο πίεσης. Αρχή του Αρχιμήδη.  Άνωση και Άντωση.  Ισορροπία επιπλεόντων σωμάτων.  Δυνάμεις σε επίπεδες και καμπύλες επιφάνειες. Υπολογισμός φραγμάτων. Αρχές κινηματικής των ρευστών. Μεταβλητές Euler και Lagrange. Μελέτη πεδίου ταχυτήτων. Κυκλοφορία, Δυναμικό ταχυτήτων. Εξίσωση της συνέχειας. Στροβιλισμοί.  Αρχές υδροδυναμικής.  Στροβιλή και αστρόβιλη ροή. Ροϊκές συναρτήσεις (δυναμικού και ροής). Μόνιμες και μή μόνιμες ροές. Στρωτή και τυρβώδης ροή. Βασικές εξισώσεις συνέχειας, ορμής και ενέργειας. Θεώρημα και Εξίσωση Bernoulli για ιδανικά και πραγματικά ρευστά σε μόνιμες και μή μόνιμες συνθήκες, Φαινόμενο Venturi. Μετρητές πίεσης. Σωλήνας Pitot. Εξισώσεις Euler και Νavier–Stokes. Υπολογισμός ασκουμένων δυνάμεων από κινούμενο ρευστό (ριπή νερού σε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες). Δυναμική των ιξωδών ρευστών. Θεωρίες οριακών στοιβάδων. Υδραυλικές απώλειες. Διάγραμμα Moody.  Πιεζομετρική γραμμή και γραμμή ενέργειας. Υδραυλική των κλειστών αγωγών. Βασικές αρχές υδραυλικών μηχανών (αντλίες και υδροστρόβιλοι). Ανοικτοί αγωγοί, Υδραυλική των ανοικτών αγωγών. Είδη ροών με ελεύθερη επιφάνεια. Ειδική ενέργεια. Κρίσιμο βάθος και κρίσιμη ροή.  Υδραυλικό άλμα. Ροή πάνω από υπερχειλιστές. Εκροή από οπές δοχείων. Υδραυλικά Παράδοξα. Βασικά έργα υδραυλικής μηχανικής κλειστών και ανοικτών αγωγών. Στοιχεία Υδραυλικής Μηχανικής και Υδραυλικών Έργων. Στοιχεία συσχέτισης «νερού και  ενέργειας».

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Διδασκαλία από καθ’έδρας, ειδικές διαλέξεις και ατομικές αλλά και ομαδικές ασκήσεις Υδραυλικής Μηχανικής, τόσο στα πλαίσια της Θεωρίας όσο και του Εργαστηρίου. Υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων, συγγραφή τεχνικών εκθέσεων αποτίμησης και αξιολόγησης των εργαστηριακών μετρήσεων

Περιγραφή του εργαστηρίου: Εργαστηριακή προσέγγιση των ιδιοτήτων υγρών, πειραματικός προσδιορισμός πυκνότητας και ειδικού βάρους με την βοήθεια υδροσκοπίων. Μέτρηση ιξώδους με την μέθοδο της πτώσης σφαιρών σε ιξωδόμετρο. Επιφανειακή τάση, δυνάμεις συνοχής και συνάφειας, ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση της τριχοειδούς ανύψωσης και ταπείνωσης. Υδροστατική πίεση, εργαστηριακή επίδειξη του υδροστατικού παραδόξου. Άνωση, πειραματική επαλήθευση της αρχής του Αρχιμήδη. Εργαστηριακός προσδιορισμός υδροστατικών δυνάμεων στο μέτωπο σωληνοειδούς. Εργαστηριακή μέτρηση παροχής με Venturi. Πειραματική εφαρμογή της εξίσωσης Bernoulli σε οριζόντιο και κεκλιμένο κλειστό αγωγό, χάραξη πιεζομετρικής γραμμής και γραμμής ενέργειας. Μέτρηση γραμμικών και τοπικών απωλειών. Yδραυλικές μηχανές (στρόβιλος Pelton και φυγοκεντρική αντλία), χαρακτηριστικές καμπύλες. Ροές σε ανοικτούς αγωγούς, Μέτρηση παροχής κάτω από θυρόφραγμα και πάνω από εκχειλιστές ορθογωνικής και τριγωνικής διατομής & προσδιορισμός των αντίστοιχων συντελεστών παροχής. Πειραματικός προσδιορισμός στοιχείων του υδραυλικού άλματος. Πειραματική γένεση και εξέλιξη ενός στροβιλισμού. Πειραματική διερεύνηση των υδραυλικών παραδόξων.

ΠΜ504 – Γενική Τεχνολογία

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Γενικής Υποδομής  

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2 Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 4.5

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή στους φοιτητές των γενικών και ειδικών θεωρητικών και μεθοδολογικών εφοδίων τα οποία θα τους καταστήσουν ικανούς να βοηθούν τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά βιωματικό τρόπο, να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν αντικείμενα, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους της φύσης και τις επιταγές της λογικής.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές μπορούν να: α) οργανώνουν και να διαρθρώνουν τη γενική και αδιαφοροποίητη γνώση σε ειδική και συγκεκριμένη και να τη μετατρέπουν σε υπό μάθηση αντικείμενο με αξία μορφωτική και β) μελετούν, σχεδιάζουν και κατασκευάζουν συγκεκριμένα έργα της σύγχρονης τεχνολογίας.

Περιγραφή μαθήματος: Τεχνολογία και κοινωνία. Το μάθημα της Τεχνολογίας στη δευτεροβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση, διεθνείς πρακτικές και σύγχρονες εξελίξεις. Ο ρόλος των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής στη διδασκαλία και τη μάθηση του σχεδιασμού τεχνολογικών έργων και προϊόντων. Τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών, περιβάλλοντος και κατασκευών. Σχεδιασμός και οργάνωση της διδασκαλίας, μέθοδοι διδασκαλίας και καθοδήγηση έργων βιωματικής μάθησης. Σύνταξη και παρουσίαση τεχνικών εκθέσεων ή μελετών.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος πραγματοποιείται μέσω διαλέξεων και πλαισιώνεται από σεμινάρια που οργανώνονται εντός της αίθουσας διδασκαλίας ή με επισκέψεις σε χώρους σχετικού ενδιαφέροντος.

Περιγραφή του εργαστηρίου:

  1. Εβδομάδα 1: Εισαγωγή στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος. Καθορισμός και αναθέσεις ατομικών και ομαδικών εργασιών.
  2. Εβδομάδα 2 – 5: Εκπόνηση ατομικών εργασιών
  3. Εβδομάδα 6: Παρουσιάσεις ατομικών εργασιών
  4. Εβδομάδα 7 – 12: Εκπόνηση ομαδικών εργασιών
  5. Εβδομάδα 13: Παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών

ΠΜ505 – Ξένη Γλώσσα – Ορολογία

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Γενικής Υποδομής  

Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3
Φόρτος Εργασίας: 9.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 3.5

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας του φοιτητή, ώστε να μπορεί να κατανοεί και να παράγει αυθεντικό, συνεχή και συνεκτικό προφορικό και γραπτό λόγο στην αγγλική γλώσσα, σε καταστάσεις επικοινωνίας οι οποίες προκύπτουν στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών του αναγκών και επιδιώξεων.

Περιγραφή μαθήματος: Επεξεργασία επιλεγμένων θεμάτων ειδικότητας στην Αγγλική Γλώσσα (English for Specific Purposes/ESP), ώστε να αναπτυχθεί η ικανότητα των φοιτητών (i) Να κατανοούν βιβλιογραφία, τεχνικά και επιστημονικά κείμενα, τεχνικές προδιαγραφές, εκθέσεις, αναφορές, κλπ, επί θεμάτων ειδικότητας στην αγγλική γλώσσα, (ii) Να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο επί θεμάτων ειδικότητας στην αγγλική γλώσσα.

ΠΜ506 – Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Παιδαγωγικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα ΔΟΝΑ 

Ώρες: Θεωρία: 3,    Σύνολο: 3
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0
 

Αρχές και φιλοσοφία μαθήματος: Το μάθημα Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας φέρνει αρχικά τους φοιτητές σε επαφή με τα επιστημονικά, επιστημολογικά και διδακτικά χαρακτηριστικά της κάθε επιστήμης που πρόκειται να διδάξουν. Στη συνέχεια τους οδηγεί να μετασχηματίσουν και συνδέσουν την επιστημονική γνώση με τη σχολική γνώση με τρόπο που να είναι αποδοτικός για τη μάθηση των μαθητών και την μελλοντική γνωστική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, αλλά και για την καθημερινή ζωή. Πώς ένα επιστημονικό πεδίο συγκροτείται; Τι το χαρακτηρίζει; Πως δομούνται τα Αναλυτικά Προγράμματα / Προγράμματα Σπουδών; Πώς τίθενται οι διδακτικοί στόχοι; Πως επιτυγχάνονται; Ποιες θεωρητικές ιδέες και διδακτικές στρατηγικές μπορούν να οδηγήσουν σε επιτυχείς διδακτικούς σχεδιασμούς; Ποια διδακτικά εργαλεία επιλέγονται για την παραγωγή διδακτικού υλικού και για τα διδακτικά σχέδια ενοτήτων; Πως εφαρμόζονται και αξιολογούνται οι σχεδιαζόμενες διδακτικές παρεμβάσεις; Ποιος ο ρόλος και οι λειτουργίες των σχολικών εγχειριδίων; Μελετώνται, δηλαδή, θέματα που άπτονται του μετασχηματισμού της γνώσης γενικά, αλλά και συγκεκριμένου κάθε φορά επιστημονικού πεδίου σε σχολικό περιεχόμενο, κατάλληλο για τη διδασκαλία και τα οποία είναι απαραίτητα στον σημερινό επαγγελματία εκπαιδευτικό.

Περίγραμμα μαθήματος: • Η έννοια και σημασία του Αναλυτικού Προγράμματος/Προγράμματος Σπουδών. Θεωρίες, προσανατολισμός, μοντέλα σχεδιασμού και αξιολόγησης Αναλυτικών Προγραμμάτων. Ανάπτυξη στο Μακροεπίπεδο ‐ Μικροεπίπεδο. Συγκρότηση Αναλυτικού Προγράμματος μαθημάτων ειδικότητας. • Χαρακτηριστικά Αναλυτικών Προγραμμάτων: Χαρακτηριστικά περιεχομένου, Στόχοι, Επικαιροποίηση, Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά – Διδακτικές Καινοτομίες (Η αξιοποίηση της Ιστορίας και της Φύσης των Επιστημών στη διδασκαλία, Αξιοποίηση των ΜΜΕ στη διδακτική πράξη, Εισαγωγή στις εκδοχές των πολύ‐αλφαβητισμών, Αναλογική σκέψη: Ενεργοποίηση, παραδείγματα, Επίλυση προβλημάτων/λήψη αποφάσεων σε πραγματικές καταστάσεις). • Σύνδεση γνωστικών αντικειμένων με επαγγέλματα/κοινωνία. Ανάπτυξη και καλλιέργεια του προφίλ του εκπαιδευτικού ειδικότητας. Διεπιστημονικότητα – Σύνδεση γνωστικού αντικειμένου με άλλα επιστημονικά πεδία. • Η έννοια και σημασία του διδακτικού υλικού. Εγχειρίδια, βιβλία εκπαιδευτικών, εργαστηριακοί οδηγοί, λογισμικά μαθημάτων ειδικότητας. Η σημασία της πολυτροπικότητας στη μάθηση. Αξιοποίηση, ανάπτυξη και αξιολόγηση διδακτικού υλικού (Φύλλων εργασίας, φύλλων αξιολόγησης, Πόστερ, αφηγηματικών σεναρίων, ψηφιακού υλικού, λογισμικού). • Μοντέλα μάθησης και διδασκαλίας (μεταφορικό, ανακαλυπτικό, εποικοδομιστικό, κοινωνιο‐εποικοδομιστικό). Σύγχρονοι διδακτικοί στόχοι. Το νόημα της στοχοθεσίας για κάθε μοντέλο και την οργάνωση μαθήματος. Σχεδιασμός Σημασία της ανάπτυξης Διδακτικής Παρέμβασης και Διδακτικών Σεναρίων. Εφαρμογή και Αξιολόγηση διδακτικής παρέμβασης. • Ο ρόλος της Διδακτικής Δραστηριότητας. Διδακτικά εργαλεία/τεχνικές (Νοητικός Καταιγισμός, Εννοιολογικοί χάρτες, Διδακτικό Πόστερ, Αποκόμματα ΜΜΕ, Ιστορικά επεισόδια, Μελέτες περίπτωσης).

Μαθησιακοί στόχοι: Το μάθημα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς στην εισαγωγή μιας σύγχρονης προβληματικής για την ιδιαιτερότητα των Επιστημών που πρόκειται να διδάξουν και να τους καταστήσει αποτελεσματικούς στο έργο τους. Πιο συγκεκριμένα με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται οι φοιτητές/μελλοντικοί εκπαιδευτικοί: • να εμβαθύνουν σε έννοιες του επιστημονικού τους πεδίου και να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες της Διδακτικής, απαραίτητες για τη διδασκαλία των γνωστικών πεδίων της ειδικότητάς τους στις σχολικές τάξεις. • Να έρθουν σε επαφή και να αναπλαισιώσουν το επιστημονικό πεδίο της ειδικότητάς τους μέσα από το πρίσμα του μετασχηματισμού της επιστημονικής γνώσης σε σχολικό περιεχόμενο. • να αντιληφθούν έννοιες όπως αυτές του αναλυτικού προγράμματος, του διδακτικού σχεδιασμού, της διεπιστημονικότητας. • να ενημερωθούν για σύγχρονες διδακτικές τάσεις, καινοτομίες, εργαλεία. • να αποκτήσουν ικανότητες και δεξιότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης διδακτικών παρεμβάσεων και διδακτικών υλικών με βάση προσδιορισμένους στόχους. • να είναι σε θέση να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν ολοκληρωμένα διδακτικά σενάρια σε σχολικές τάξεις.