Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας   

Ώρες: Θεωρία: 2,  Εργαστήριο: 3, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 9.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να κατανοήσουν τη μηχανική συμπεριφορά του εδάφους και κατ’ επέκταση το ρόλο του εδάφους στο σχεδιασμό και τη θεμελίωση Τεχνικών Έργων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν και να αξιολογούν τις φυσικές και τις μηχανικές παραμέτρους των εδαφών βάσει αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή. Σχηματισμός, ορυκτολογία και βασικά χαρακτηριστικά των εδαφών. Κοκκομετρία. Πλαστικότητα. Αναγνώριση και ταξινόμηση εδαφών. Υπολογισμός γαιωστατικών τάσεων. Ενεργός τάση. Υπολογισμός τάσεων από επιφανειακές φορτίσεις. Συνθήκες μόνιμης ροής. Νόμος Darcy. Διαπερατότητα. Συμπιεστότητα εδαφών. Θεωρία της στερεοποίησης. Κύρια και δευτερεύουσα στερεοποίηση. Υπολογισμός συνολικών καθιζήσεων. Υπολογισμός καθιζήσεων σαν συνάρτηση του χρόνου. Τάσεις, παραμορφώσεις, διατμητική αντοχή του εδάφους. Κριτήρια θραύσης για ψαθυρά και συνεκτικά εδάφη. Συμπεριφορά κορεσμένων εδαφών σε συνθήκες με στράγγιση και χωρίς στράγγιση.

Περιγραφή Εργαστηρίου: Κοκκομετρική ανάλυση xoνδρόκοκκων εδαφών με κόσκινα. Κοκκομετρική ανάλυση λεπτόκοκκων εδαφών με αραιόμετρο. Προσδιορισμός ορίων Atterberg. Δοκιμή υδραυλικής αγωγιμότητας (σταθερού και μεταβλητού φορτίου). Δοκιμή άμεσης διάτμησης. Δοκιμή τριαξονικής φόρτησης. Δοκιμή στερεοποίησης.