Επιλογή Σελίδας

Προπτυχιακό

Το βασικό Πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ αποτελεί και πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας το οποίο ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ισότιμο και αντίστοιχο με αυτό των Τμημάτων ΤΕΙ Πολιτικών Μηχανικών. Το πτυχίο φέρει και τους δύο τίτλους, αυτόν του εκπαιδευτικού και αυτόν της επαγγελματικής ειδικότητας Μηχανικού, με ενιαίο βαθμό.

Το πτυχίο χορηγείται ύστερα από σπουδές συνολικής διάρκειας δέκα ακαδημαϊκών εξαμήνων (5ετείς), στα οποία περιλαμβάνεται και το εξάμηνο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα (Άρθρο 29 «Θέματα Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)» του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17-9-2013).

Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Εκπαιδευτικού Πολιτικού Μηχανικού
Διάρκεια Προγράμματος Σπουδών: 5 έτη (10 ακαδημαϊκά εξάμηνα)
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 300
Συνολικός Φόρτος Εργασίας: 7500

Οι σπουδές χωρίζονται σε 10 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Μπορείτε να κατεβάσετε το συνοπτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος παρακάτω:

Συνοπτικό πρόγραμμα σπουδών Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών