Επιλογή Σελίδας

Πολιτική Διασφάλισης

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας ΠΠΣ Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών εναρμονίζεται πλήρως και είναι λειτουργικό υποσύνολο της πολιτικής ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών δεσμεύεται ότι εφαρμόζει διαδικασίες ποιότητας στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του που διασφαλίζουν τα ακόλουθα:

  • Παροχή στους φοιτητές του, κατάλληλης, συνδυασμένης Τεχνολογικής και Παιδαγωγικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, ώστε αυτοί να αποτελούν στελέχη εφαρμογών υψηλής στάθμης τόσο στο χώρο των Μηχανικών όσο και στον χώρο της επαγγελματικής/τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Βέλτιστη ικανοποίηση των απαιτήσεων των φοιτητών του, αλλά και ευρύτερα όσων χρησιμοποιούν ή επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τη δραστηριότητά του.
  • Απόλυτο σεβασμό της ακαδημαϊκής ελευθερίας στη διδασκαλία και την έρευνα, καθώς και στην ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών στο πλαίσιο που ορίζουν το Σύνταγμα, οι Νόμοι του Κράτους ή/και οι άλλες ρυθμιστικές υποχρεώσεις.
  • Σεβασμό της Αξιοκρατίας και της Διαφάνειας σε όλες τις δραστηριότητες του Τμήματος.
  • Τη συνεχή διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση των αναγκών των φοιτητών του, με στόχο τη βέλτιστη ικανοποίησή τους.
  • Τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
  • Την πρόληψη σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών του ΠΠΣ
  • Την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν.
  • Την βέλτιστη χρήση όλων των δυνατών πόρων (ανθρωπίνων, οικονομικών, υλικοτεχνικών και τεχνογνωσίας) για την σύνδεση του Ακαδημαϊκού με τον Επαγγελματικό και Εργασιακό χώρο.
  • Την αξιολόγηση και συνεχή βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων του.