Επιλογή Σελίδας

Ερευνητικό Έργο

Πειραματική διερεύνηση κόμβων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με FRP

Πειραματική διερεύνηση κόμβων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με FRP

Σε αυτή τη μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός ολοκληρωμένου πειραματικού προγράμματος, με στόχο τη θεμελιώδη κατανόηση της συμπεριφοράς των ευάλωτων σε διάτμηση εξωτερικών κόμβων οπλισμένου σκυροδέματος, ενισχυμένων με ινοπλισμένα πολυμερή (FRP) υπό σεισμικό...

Πολυπαραγοντική πειραματική ανάλυση αντοχής σκυροδέματος συναρτήσει του χρόνου και του λόγου Ν/Τ

Πολυπαραγοντική πειραματική ανάλυση αντοχής σκυροδέματος συναρτήσει του χρόνου και του λόγου Ν/Τ

Η αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος συνήθως ελέγχεται για σταθερές ονομαστικές τιμές ηλικίας σκλήρυνσης. Αντίστοιχες μετρήσεις, ακόμα κι αν πραγματοποιούνται με δοκιμές πολλαπλών δοκιμίων, δεν μπορούν να υπολογίσουν τη διασπορά του αποτελέσματος που αποδίδεται σε όλες...

Αριθμητική και πειραματική αξιολόγηση του ακουστικού συντονισμού έναντι των δοκιμών ταχύτητας υπερήχων και μονοαξονικής θλίψης σε πυρήνες σκυροδέματος

Αριθμητική και πειραματική αξιολόγηση του ακουστικού συντονισμού έναντι των δοκιμών ταχύτητας υπερήχων και μονοαξονικής θλίψης σε πυρήνες σκυροδέματος

Οι καταστροφικές δοκιμές, όπως η πυρηνοληψία, παραμένουν σήμερα η μόνη αξιόπιστη μέθοδος υπολογισμού με ακρίβεια των παραμέτρων αντοχής του σκυροδέματος. Η βλάβη όμως στον Φ.Ο. των κατασκευών είναι πάντα ένας περιορισμός. Αντίθετα, οι μη-καταστροφικές δοκιμές (NDT),...