Επιλογή Σελίδας

Η αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος συνήθως ελέγχεται για σταθερές ονομαστικές τιμές ηλικίας σκλήρυνσης. Αντίστοιχες μετρήσεις, ακόμα κι αν πραγματοποιούνται με δοκιμές πολλαπλών δοκιμίων, δεν μπορούν να υπολογίσουν τη διασπορά του αποτελέσματος που αποδίδεται σε όλες τις σημαντικές παραμέτρους των σφάλματων.

Αυτή η μελέτη είναι ένα βήμα που στοχεύει στη δημιουργία μιας συνάρτησης που συσχετίζει το αναμενόμενο αποτέλεσμα της δοκιμής αντοχής θλίψης των δοκιμίων σκυροδέματος με όλες τις παραμέτρους που τελικά θα αξιολογηθούν ως σημαντικές ώστε να ληφθούν υπόψη. Με βάση τη χρήση μιας τέτοιας πολυπαραγοντικής συνάρτησης, τα αποτελέσματα των δοκιμών που είναι πιο «χαλαρά» καθορισμένα θα μπορούσαν να διορθωθούν ανάλογα, ώστε να είναι συμβατά με τον αυστηρό ορισμό της διαδικασίας δοκιμής.

Επίσης, η ενσωμάτωση διαφόρων παρόμοιων πειραμάτων θα μπορούσε να οδηγήσει στην τυποποίηση ενός ημι-εμπειρικού μοντέλου σχετικά με τη σχέση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος συναρτήσει ενός μεγάλου αριθμού παραμέτρων και χαρακτηριστικών των υλικών. Η παρούσα μελέτη στοχεύει συγκεκριμένα στην πειραματική διερεύνηση α) της συσχέτισης των αποτελεσμάτων της δοκιμής αντοχής σε θλίψη με τις παραμέτρους της ωρίμανσης και του λόγου Ν/Τ μέσω ανάλυσης ευαισθησίας και β) της σημασίας της συσχέτισης μεταξύ αυτών των δύο παραμέτρων.

Το πειραματικά αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν σε μια διαδικασία πολυπαραγοντικής παλινδρόμησης που οδηγεί σε μια σιγμοειδή – με τον χρόνο – εξίσωση. Το βασικό αποτέλεσμα αυτής της μελέτης είναι μια πολυπαραγοντική συνάρτηση παλινδρόμησης που ενσωματώνει τόσο τις παραμέτρους της ωρίμανσης όσο και την αναλογία Ν/Τ για δεδομένα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συστατικών. Αν και αυτή η συνάρτηση αντιστοιχεί σε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συστατικών, η ανάλυση ευαισθησίας αυτής της μελέτης αναμένεται να έχει μια πιο σφαιρική εγκυρότητα.

Τέτοια ημι-εμπειρικά μοντέλα, ειδικά εάν συμπληρωθούν με όλες τις σημαντικές παραμέτρους, αναμένεται να είναι χρήσιμα, μεταξύ άλλων, για διαπιστευμένα εργαστήρια ελέγχου προκειμένου να εκτελέσουν το πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας.

Διαβάστε περισσότερα...