Επιλογή Σελίδας

Το Εργαστήριο Ελέγχου και Αντοχής Υλικών ανήκει στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και έχει ως αντικείμενο: «Μετρήσεις μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων δοκιμίων, δομικών υλικών και δοκιμές, διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης».

Βασική αρχή και δέσμευση του Εργαστηρίου αλλά και φιλοσοφία κάθε μέλους του, είναι να παρέχει στους «πελάτες» του (φοιτητές της Σχολής και εξωτερικούς πελάτες) αξιόπιστες και άμεσες υπηρεσίες που να καλύπτουν τις συγκεκριμένες τους ανάγκες.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση του Εργαστηρίου:

 • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του και την ικανοποίηση των πελατών του.
 • Εφαρμόζει τις βασικές αρχές του προτύπου ISO 17025 και διασφαλίζει πως κάθε εργαζόμενος είναι ενήμερος για την απαίτηση εφαρμογής του τεκμηριωμένου ΣΔΠ ώστε να εξασφαλίσει την αξιοπιστία των μετρήσεων.
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς, όπου αυτό είναι εφικτό, την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π. που εφαρμόζει.
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από τη Διοίκηση του Εργαστηρίου.
 • Διαχειρίζεται ορθολογικά τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του Εργαστηρίου.
 • Δημιουργεί κλίμα αμοιβαίου σεβασμού, συνεργασίας και επικοινωνίας όλων των εμπλεκομένων.
 • Παρέχει κίνητρα για βελτίωση της ενεργού συμμετοχής και απόδοσης των εργαζομένων.
 • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
 • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα στις υπηρεσίες που προσφέρει. 

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, το Εργαστήριο Ελέγχου και Αντοχής Υλικών αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο, σέβεται την εμπιστοσύνη που παρέχεται από το προσωπικό του Εργαστηρίου και εργάζεται με πλήρη αντίληψη της εξάρτησης αλλά και εμπιστοσύνης των πελατών.

Ο χώρος του Εργαστηρίου είναι κατάλληλα διαμορφωμένος στις ακόλουθες αίθουσες προκειμένου να εξυπηρετούνται τα μαθήματα παράλληλα και η λειτουργία του ενός να μην παρεμποδίζει τη λειτουργία του άλλου. Ο χώρος του Εργαστηρίου περιέχει αίθουσα Αντοχής Υλικών (Α), αίθουσα Δομικών Υλικών (Δ), Γραφείο Προϊσταμένου, Καθηγητών & Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Γ), αίθουσα  Συντήρησης Δοκιμίων (Σ), χώρο αποθήκευσης υλικών (Υ), χώρο παρασκευής δοκιμίων(Π).

 Το αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι:

 1. Η εκπαίδευση φοιτητών της Σχολής
 2. Η διενέργεια Δοκιμών για ιδιώτες
 3. Η υλοποίηση δοκιμών στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων
 4. Η υλοποίηση σεμιναρίων και προγραμμάτων μετεκπαίδευσης – κατάρτισης

Το Εργαστήριο διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό προκειμένου να πραγματοποιεί έρευνα στους ακόλουθους τομείς:

 • Πειραματική μελέτη μηχανικών ιδιοτήτων σε ποικίλες  καταπονήσεις, όπως θλίψη, εφελκυσμός, κάμψη, στρέψη, διάτμηση, λυγισμός, σε μέταλλα, κονιάματα οπλισμένο ή μη σκυρόδεμα και σύνθετα υλικά.
 • Πειραματική μελέτη φυσικών ιδιοτήτων των υλικών, όπως φυσική υγρασία, ειδικό βάρος, φαινόμενο βάρος, αντοχή σε τριβή και κρούση, διαπερατότητα αδρανών, ισοδύναμο άμμου, υγεία αδρανών, υδατοαπορρόφηση, σκληρότητα, συστολή ξήρανσης, εργασιμότητα, χρόνος πήξης.
 • Πειραματική μελέτη των παραπάνω μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των υλικών, μετά την έκθεσή τους σε συνθήκες πυρκαγιάς.
 • Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών και κατασκευών

Στον εξοπλισμό του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται:

 • Μηχανή Losenhausen (εφελκυσμός, θλίψη, κάμψη, αναδίπλωση, τμήση, λυγισμός),
 • Μηχανή Avery (θλίψη, κάμψη),
 • Διάταξη στρέψης,
 • Διάταξη κρούσης,
 • Διάταξη κόπωσης,
 • Διάταξη φωτοελαστικότητας,
 • Διατάξεις μη καταστροφικών ελέγχων (υπέρηχοι, κρουσίμετρο, εξόλκευσης ήλου),
 • Σκληρόμετρο,
 • Σείστρο,
 • Μπετονιέρα,
 • Μηχανή δοκιμής Los Angeles,
 • Μηχανή δοκιμής Bohme,
 • Μετρητικές διατάξεις όπως Συσκευή Vicat, διατάξεις μέτρησης πυκνότητας, ειδικού βάρους, πορώδους, υδατοαπορροφητικότητας,
 • Συσκευές ειδικών συνθηκών όπως φούρνοι, υδατόλουτρα, θάλαμοι συντήρησης, καμίνι υψηλών θερμοκρασιών (1000o C)

Στο Εργαστήριο Ελέγχου & Αντοχής Υλικών υλοποιούνται ερευνητικές εργασίες από τους καθηγητές του Εργαστηρίου, εργαστηριακούς συνεργάτες της Σχολής και φοιτητές του Τμήματος.

Έρευνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο:

 • Ερευνητικό Πρόγραμμα Αρχιμήδης Ι με τίτλο: Πειραματική μελέτη των βραχυχρόνιων και  μακροχρόνιων μηχανικών ιδιοτήτων των ενισχυμένων και μη κονιαμάτων για την βελτιστοποίηση αυτών.
 • Πειραματική μελέτη φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων κονιαμάτων και σκυροδεμάτων μετά από έκθεσή τους σε υψηλές θερμοκρασίες.
 • Πειραματική μελέτη εκτοξευόμενου και αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος.
 • Πειραματική μελέτη ινοπλισμένων κονιαμάτων.
 • Πειραματική μελέτη θερμομονωτικών υλικών σε συνεργασία με κονιάματα επιχρίσματος.
 • Μελέτη συσχέτισης αποτελεσμάτων έμμεσων (μη καταστρεπτικών ελέγχων) και άμεσων μεθόδων ελέγχου αντοχής σκυροδέματος 

Από τις ανωτέρω εργασίες έχουν προκύψει 14 Ανακοινώσεις σε Συνέδρια και 4 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με κριτές.Το Εργαστήριο διαθέτει επίσης από το 2010 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2008, για τις ακόλουθες δραστηριότητες: μετρήσεις Μηχανικών και Φυσικών ιδιοτήτων υλικών και κατασκευών και υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Σύμφωνα με την παραπάνω Πιστοποίηση και την από 31/7/2010 με αρ. 14 Πράξη Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ, διενεργούνται δοκιμές και έλεγχοι προς τρίτους.