Επιλογή Σελίδας

Αξιολόγηση Μαθημάτων

Η αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων πραγματοποιείται μεταξύ 8ης και 10ης διδακτικής εβδομάδας κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Για την υλοποίηση χρησιμοποιούνται είτε έντυπα ερωτηματολόγια ή/και πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής.

Η αξιολόγηση που γίνεται από τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξασφαλίζει την ανωνυμία ώστε οι απαντήσεις να είναι ειλικρινείς και αντιπροσωπευτικές. Η πρόσβαση γίνεται μέσω του παρακάτω συνδέσμου ο οποίος θα είναι ενεργός μόνο κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.

l

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής αξιολόγησης μαθημάτων ΜΟΔΙΠ