Επιλογή Σελίδας

8ο Εξάμηνο (Η)

ΠΜ801 – Δυναμική των Κατασκευών

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας   

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Σκοπός μαθήματος: Να κατανοήσει ο σπουδαστής τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της δυναμικής συμπεριφοράς των κατασκευών. Την έννοια των αδρανειακών δυνάμεων που αναπτύσσονται, την ακαμψία της κατασκευής, την απόσβεση του συστήματος και την απόκριση του υπό δυναμικές διεγέρσεις.

Περιγραφή μαθήματος: Ελεύθερες και εξαναγκασμένες ταλαντώσεις μονοβάθμιων ελαστικών συστημάτων, η επίδραση της ιξώδους απόσβεσης. Μέγιστα απόκρισης (μετατόπιση, ταχύτητα, επιτάχυνση). Ελαστικά φάσματα. Συνεχή συστήματα. Εξισώσεις κίνησης πολυβάθμιων συστημάτων. Τα μητρώα μάζας και ακαμψίας και η μεθοδολογία προσδιορισμού ιδιοσυχνοτήτων και ιδιομορφών. Το πηλίκον του Rayleigh. Η απόσβεση σε πολυβάθμια συστήματα. Επαλληλία ιδιομορφών σε πολυβάθμια ελαστικά συστήματα. Περιγραφή της εν χρόνω βηματικής ολοκλήρωσης των εξισώσεων κίνησης, όπως εφαρμόζεται σε σύγχρονα λογισμικά προγράμματα. Απλές εφαρμογές σε Η/Υ.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα διδαχθεί μέσω διαλέξεων, ενώ το εργαστηριακό θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Αντισεισμικών Κατασκευών.

Περιγραφή εργαστηρίου: Προσδιορισμός της ενεργούς ακαμψίας απλών φορέων και υπολογισμός της δυναμικής τους απόκρισης σε περίπτωση ελεύθερης και εξαναγκασμένης ταλάντωσης. Συστήματα ακαμψίας ‘εν σειρά’ και ‘εν παραλλήλω’. Εφαρμογές σε μονώροφους κτιριακούς φορείς. Προσδιορισμός μητρώων μάζας και ακαμψίας σε πολυώροφους φορείς. Προσεγγιστικός υπολογισμός συχνοτήτων και ιδιομορφών σε απλά διατμητικά κτιριακά συστήματα. Εφαρμογές, μέσω κατάλληλου λογισμικού σε Η/Υ, σε πολύπλοκους φορείς. Επίδειξη σε Η/Υ των αποτελεσμάτων της ιδιομορφικής επαλληλίας σε ελαστικά πολυβάθμια συστήματα. Απόκριση ελαστικών και ανελαστικών φορέων με εν χρόνω βηματική ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης (σε Η/Υ).

ΠΜ802 – Υδροδυναμικά Έργα & Συστήματα Ήπιων Μορφών Ενέργειας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας  

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Σκοπός του μαθήματος: Το μάθημα έχει ως στόχο να δώσει στους φοιτητές τις βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις της των Υδροδυναμικών Έργων και των Συστημάτων Ήπιων Μορφών Ενέργειας και των αναγκαίων εργαλείων για τον σχεδιασμό, την μελέτη και  υπολογισμό φραγμάτων, μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Περιγραφή του μαθήματος:

Σύγχρονες ανάγκες ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων και απαιτήσεις παραγωγής ενέργειας. Σύγχρονες τάσεις στις βιομηχανίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ενεργειακές Αρχές ποτάμιας υδρομηχανικής. Μεθοδολογίες μέτρησης και εκτίμησης του θεωρητικού, του τεχνικά εκμεταλλεύσιμου και του οικονομικά εκμεταλλεύσιμου επιφανειακού υδροδυναμικού. Επιλογή των θέσεων εγκατάστασης ενός υδροδυναμικού έργου (φράγματος, ταμιευτήρα και υδροηλεκτρικού σταθμού). Αρχές σχεδιασμού έργων φραγής υδατορεμάτων, φράγματα και ταμιευτήρες. Ταξινόμηση φραγμάτων και ταμιευτήρων. Φράγματα βαρύτητας, Χωμάτινα φράγματα και φράγματα από σκυρόδεμα, κατακλινόμενες φραγματικές διατάξεις, Εύκαμπτα φράγματα Sumitomo. Παράμετροι σχεδιασμού, διαστασιολόγησης και κατασκευής φραγμάτων και ταμιευτήρων. Υδατικά ισοζύγια εισροών – εκροών. Συσχετισμοί αθροιστικών καμπύλων, ζήτησης και εισροών. Ρύθμιση φυσικών απορροών τεχνητών ταμιευτήρων. Προστασία από πλημμυρικές απορροές. Εκτίμηση κινδύνου θραύσης φράγματος. Συνιστώσες ενός υδροηλεκτρικού έργου. Τύποι και παραδείγματα σχεδιασμού υδροηλεκτρικών σταθμών (συμβατικοί και μή συμβατικοί υδροηλεκτρικοί σταθμοί). Μελέτες πεδίου (υδρολογία, τοπογραφία κλπ). Kαμπύλη Διάρκειας Παροχής (FDC). Επιλογή ονομαστικών χαρακτηριστικών. Διαστασιολόγηση υδροδυναμικών συνιστωσών. Έργα υδροληψίας, εκτροπής και προσαγωγής, δεξαμενές φόρτισης, αγωγοί προσαγωγής & καταθλιπτικοί αγωγοί. Διατάξεις πύργων εξισορρόπησης. Εκχειλιστές, θυροφράγματα και έργα φυγής. Υδροστροβιλοστάσια. Επιλογή τύπου υδροστροβίλων (υδροστρόβιλοι δράσης, αντίδρασης, Pelton, Francis, Kaplan, Βulb, Turgo κλπ). Νόμοι ομοιότητας, ειδική ταχύτητα. διαστασιολόγηση υδροστροβίλων. Υδροδυναμικά προβλήματα σε μη ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας (προσέγγιση κινδύνου σπηλαίωσης, μελέτη μη μονίμου φαινομένου πλήγματος κριού και δυναμικών ασταθειών). Φιλοσοφία μικρών υδροηλεκτρικών έργων. διαστασιολόγηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων. Οικονομικοτεχνικές μελέτες. Συστοιχίες υδροηλεκτρικών έργων στο ίδιο φυσικό ή τεχνητό υδατικό σύστημα (π.χ. υδατόρεμα, δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο άρδευσης, δίκτυο επεξεργασίας λυμάτων). Αρχές σύγχρονης ενεργειακή οικονομίας και υδραυλικής ηλεκτροπαραγωγής. Υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Τεχνολογίες έργων αξιοποίησης της αιολικής και ηλιακής ενέργειας, της γεωθερμίας, της κυματικής και παλιρροϊκής ενέργειας, της βιομάζας και των ενεργειακών καλλιεργειών. Προσέγγιση διαστασιολόγησης έργων φωτοβολταϊκού και βιοκλιματικού χαρακτήρα, αιολικών πάρκων, μικρών υδροηλεκτρικών συστημάτων, συστημάτων τηλεθέρμανσης με βιομάζα και γεωθερμία, διατάξεων εκμετάλλευσης των κυμάτων και των θαλασσίων ρευμάτων, ανάπτυξης υβριδικών συστημάτων.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Διδασκαλία από καθ’έδρας, ειδικές διαλέξεις για φράγματα, υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Ατομικές αλλά και ομαδικές ασκήσεις διαστασιολόγησης και υπολογισμού φραγμάτων, υδροδυναμικών και υδροηλεκτρικών έργων και συστημάτων ήπιων μορφών ενέργειας,  τόσο στα πλαίσια της Θεωρίας όσο και του Εργαστηρίου. Υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων, συγγραφή τεχνικών εκθέσεων & επίλυση θεμάτων από την Ελληνική πραγματικότητα.

Περιγραφή εργαστηρίου: Εργαστηριακός Προσδιορισμός Δράσης φλέβας/ριπής νερού και επίπεδης & καμπύλης επιφάνειας. Εργαστηριακός προσδιορισμός υδροστροβίλου Pelton, Εργαστηριακός & θεωρητικός προσδιορισμός υδροηλεκτρικού σταθμού μεγάλου ύψους και μικρής παροχής. Εργαστηριακός & θεωρητικός προσδιορισμός δυνάμεων σε καταθλιπτικούς αγωγούς υδροδυναμικών έργων. Εργαστηριακός & θεωρητικός προσδιορισμός επιδόσεων φυγοκεντρικών αντλιών σε σειρά και παράλληλα. Εργαστηριακός & θεωρητικός προσδιορισμός Ε.Κ.Ε. και Έργων Δημιουργικής Καταστροφής. Εργαστηριακός & θεωρητικός προσδιορισμός επιδόσεων έργου αξιοποίησης «υδροστροβιλισμού», Υβριδικά Έργα Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών και άλλων συστημάτων Ήπιων Μορφών Ενέργειας (π.χ. P.V. & Ανεμογεννητρικών). Εργαστηριακή προσέγγιση θεμάτων αντλησιοταμίευσης, Εργαστηριακές μετρήσεις επιδόσεων Καινοτόμων Αρχιμήδειων  Ενεργειακών Υδροδυναμικών Συστημάτων. Εργαστηριακή αξιοποίηση υπολογιστικών εργαλείων Ρευστο-Υδροδυναμικών Τεχνικών Προσομοίωσης (CFD). Προσδιορισμός συνιστωσών σχεδιασμού και λειτουργίας συστημάτων ήπιων μορφών ενέργειας.

ΠΜ803 – Επισκευή & Ενίσχυση Κατασκευών

Υ/ΕΥ:Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
ΚατηγορίαΜάθημα Ειδικότητας

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Σκοπός του μαθήματος: Να εμβαθύνουν οι σπουδαστές σε θέματα τεχνολογιών επισκευής και ενίσχυσης κατασκευών

Περιγραφή του μαθήματος: Παθολογία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, τυπολογία βλαβών δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα μετά από σεισμική καταπόνηση, βλάβες σε υποστυλώματα, δοκούς, πλάκες, κόμβους, τοιχώματα, θεμέλια, βλάβες στον οργανισμό πλήρωσης, παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος των βλαβών σε κατασκευές (τρωτότητα), παθολογία κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία, ξύλο, χάλυβα προσεισμικός και μετασεισμικός έλεγχος κατασκευών, επιτόπου και εργαστηριακοί έλεγχοι (μη καταστροφικοί έλεγχοι, και ελάχιστα καταστροφικοί έλεγχοι) μετασεισμική εκτίμηση βλαβών, αυτοψίες, πραγματογνωμοσύνες, εκτίμηση βλαβών, απομένουσα σεισμική ικανότητα, κριτήρια επεμβάσεων, στόχοι, αρχές και κριτήρια επεμβάσεων, σημερνό κανονιστικό πλαίσιο επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ, Ευρωκώδικας 8), μεθοδολογία προσομοίωσης και ανάλυσης των προς επισκευή και ενίσχυση κατασκευών, τεχνολογία άμεσων υποστυλώσεων μετά από σεισμικό γεγονός, υλικά και μεθοδολογία επεμβάσεων, επισκευή και ενίσχυση κατασκευών με παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, μεταλλικοί μανδύες, ρητινενέσεις, τσιμεντενέσεις, ομογενοποίηση μάζας, ριζοπλισμοί, σύνθετα υλικά (FRP, TRM), σεισμική μόνωση κατασκευών, παραδείγματα επισκευής και ενίσχυσης κατασκευών, παρακολούθηση κατασκευών (structural monitoring). Παρουσίαση της ανθεκτικότητας και της επιλεστικότητας των κατασκευών, διάρκεια ζωής κατασκευής, βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την ανθεκτικότητα, περιβαλλοντικές συνθήκες, ανθεκτικότητα σκυροδέματος έναντι φυσικών και χημικών επιδράσεων, ανθεκτικότητα χαλύβδινων οπλισμών, ομοιόμορφη και τοπική διάβρωση, σκυρόδεμα ανθεκτικό σε περιβαλλοντικές επιδράσεις, επιθεώρηση, διάγνωση και επεμβάσεις, επίδραση πυρκαγιάς, παραδείγματα κατασκευών.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα διδαχθεί μέσω διαλέξεων, ενώ το εργαστηριακό θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Σκυροδέματος.

Περιγραφή του εργαστηρίου: Εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών σε θέματα επισκευών και ενίσχυσης κατασκευών.

ΠΜ804 – Οργάνωση Εργοταξίου & Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής   

Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3
Φόρτος Εργασίας: 9.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Περιγραφή μαθήματος: Διαδικασία εκτέλεσης τεχνικών έργων, στοιχεία νομοθεσίας, ανάθεση και ανάληψη. Στοιχεία για την ίδρυση και λειτουργία των εργοταξίων. Χωροταξικός εργοταξιακός σχεδιασμός. Προκαταρκτικές εργασίες: εκσκαφές, επιχώσεις, ικριώματα, κατεδαφίσεις, χαράξεις κτιρίων οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, πασσαλώσεις. Διοίκηση και διεύθυνση εργοταξίου, συμβούλια εργοταξίου, κατάλογος ποσοτήτων (προμετρήσεις, επιμετρήσεις, προϋπολογισμός, ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ). Μέτρα ασφάλειας, προστασίας και υγιεινής, απαιτούμενος εξοπλισμός, νομοθεσία και κανονισμοί, συνήθη εργοταξιακά ατυχήματα. Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός των τεχνικών έργων: Κατά βέλη και κατά κόμβους δικτυωτά γραφήματα. Η έννοια της κρίσιμης διαδρομής και των χρονικών περιθωρίων στη βελτιστοποίηση των χρονικών και οικονομικών στοιχείων του έργου. Διάγραμμα προόδου εργασιών. Έλεγχος κόστους κατασκευής, καμπύλες κόστους – χρόνου. Εκμηχάνιση των τεχνικών έργων: Στοιχεία για την ορθή μελέτη μηχανολογικού εξοπλισμού, είδη, τύποι μηχανημάτων (μηχανές εκσκαφής, μεταφοράς, ανύψωσης, εξόρυξης, κατεργασίας και συμπύκνωσης υλικών, κλπ) και κριτήρια για την ορθή επιλογή τους. Επίδειξη λειτουργίας δομικών μηχανών με βίντεο. Επίσκεψη σε εργοτάξιο μεγάλου τεχνικού έργου.

ΠΜ805Α – Οικοδομικός Σχεδιασμός ΙΙ

Περίγραμμα

Υ/ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα  
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας   
Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2,  Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Περιγραφή του μαθήματος: Το κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα “Οικοδομικός Σχεδιασμός ΙΙ & Περιβάλλον” είναι σύνθετο δεδομένου του ότι χαρακτηρίζεται από μία τεχνολογική και μία παιδαγωγική διάσταση και αποτελεί συνέχεια του μαθήματος “Οικοδομικός Σχεδιασμός Ι”. Η τεχνολογική διάσταση, αναφέρεται στο περιεχόμενο της “αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής”. Στα πλαίσιά της παρέχεται μία αναλυτική περιγραφή του σύγχρονου και φιλικού προς το περιβάλλον, ειδικού, σχεδιαστικού (συνθετικού, μελετητικού) τμήματος του επιστημονικού και επαγγελματικού έργου του αρχιτέκτονα μηχανικού και της αλληλεξάρτησής του με το αντίστοιχο επιστημονικό και επαγγελματικό, συνθετικό έργο του πολιτικού και του ηλεκτρολόγου – μηχανολόγου μηχανικού. Παράλληλα, στα πλαίσια του μαθήματος αναπτύσσονται θέματα που αφορούν την εκάστοτε σύγχρονη οικοδομική τεχνολογία και τη σχέση της με την προστασία του περιβάλλοντος. Το εκπαιδευτικό τμήμα επιχειρεί την παράλληλη και καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας προσαρμογή τού συγκεκριμένου τεχνολογικού, γνωστικού αντικειμένου στις εκπαιδευτικές ανάγκες του/της φοιτητή/ριας που προορίζεται να κληθεί, με τη σειρά του, να το διδάξει. Στα πλαίσια του μαθήματος, δηλαδή, δεν παρέχεται μόνο το προαναφερθέν τεχνολογικό, γνωστικό αντικείμενο, αλλά προτείνεται και ο βέλτιστος δυνατός τρόπος της (στη συνέχεια) διδασκαλίας του.

Σκοπός του μαθήματος: Το μάθημα διδάσκεται σε μέλλοντες α) πολιτικούς μηχανικούς και β) εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στο αντικείμενο αυτό. Για τον λόγο αυτό ο σκοπός του είναι διπλός: αφ’ ενός στοχεύει στη γνωριμία και εξοικείωση του/της φοιτητή/ριας με το προαναφερθέν ειδικό, αρχιτεκτονικό αντικείμενό του και της σχέσης του με το αντίστοιχο έργο του πολιτικού μηχανικού και, αφ’ ετέρου, επιδιώκει να καθορίσει τον βέλτιστο τρόπο με τον οποίο μπορεί να διδαχτεί το αντικείμενο αυτό.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το μάθημα περιλαμβάνει ένα θεωρητικό (2 ώρες) και ένα εργαστηριακό (2 ώρες) τμήμα διαρκείας, αμφοτέρων, δεκατριών εβδομάδων. Το θεωρητικό τμήμα πραγματοποιείται με την παρουσίαση δεκατριών διαλέξεων, με τη βοήθεια σχετικών προβολών με ηλεκτρονικά μέσα, στις οποίες αναπτύσσεται το προαναφερθέν “τεχνολογικό – εκπαιδευτικό αντικείμενο” συσχετισμένο με ειδικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες, που αφορούν τα ακόλουθα μέρη μίας οικοδομής: 1) το εξωτερικό περίβλημα που περιλαμβάνει το κατώτερο πάτωμα, το ανώτερο πάτωμα, την περιμετρική επιφάνεια και τα εξωτερικά κουφώματα, 2) το εσωτερικό τμήμα, που περιλαμβάνει την τοιχοποιία και τις συναφείς κατασκευές, τα δάπεδα, τις οροφές, τα κλιμακοστάσια, τα εσωτερικά κουφώματα και τις βασικές η/μ εγκαταστάσεις. Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται με γραπτή εξέταση, στο τέλος του εξαμήνου, επί της διδαχθείσας ύλης.

Εργαστήριο: Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι φοιτητές/ριες χωρίζονται σε τέσσερα τμήματα των εικοσιτεσσάρων, περίπου, ατόμων και κάθε τμήμα σε έξι, περίπου, ομάδες των τεσσάρων τόμων. Κάθε τμήμα διδάσκεται, σε μία δίωρη συνάντηση, στη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας τις βασικές αρχές σύνταξης της αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής και της σχέσης της με τις υπόλοιπες οριστικές οικοδομικές μελέτες (στατική και η/μ) και, σε κάθε μία από τις δέκα επόμενες εβδομάδες ένα ολοκληρωμένο, σχεδιαστικό αντικείμενο, ένα σχέδιο λεπτομερειών, αναφερόμενο σε καθένα από τα προαναφερθέντα δέκα μέρη μίας οικοδομής (τέσσερα για τα εξωτερικά και έξι για τα εσωτερικά μέρη της). Παράλληλα, διδάσκεται τη μεθοδολογία σύνταξης μίας, εκτενούς εργασίας, που περιγράφει ένα απολύτως σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον οικοδομικό υλικό ή σύστημα και τις μεθόδους εφαρμογής του. Σε κάθε ομάδα ζητείται: α) να παραδώσει, στο τέλος του εξαμήνου, τα δέκα προαναφερθέντα σχέδια και β) να παρουσιάσει, στο σύνολο της τάξης και στη διάρκεια των τελευταίων δύο εργαστηριακών μαθημάτων του ακαδημαϊκού εξαμήνου, την προαναφερθείσα εργασία της, με ηλεκτρονικά μέσα. Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται, ανά ομάδα, με βάση την απόδοσή της στη σχεδίαση των προαναφερθέντων αντικειμένων και το περιεχόμενο και την παρουσίαση της εκτενούς εργασίας της.

ΠΜ805Β – Υπολογιστική Δομική Μηχανική

Υ/ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής   
Ώρες: Εργαστήριο: 4, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Σκοπός μαθήματος: Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών στη μαθηματική προσομοίωση και επίλυση προβλημάτων της Δομικής Μηχανικής. Οι εφαρμογές καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος από τις θεματικές περιοχές της δομικής μηχανικής έτσι ώστε ο σπουδαστής να κατανοήσει καλύτερα τη δομή και τη συμπεριφορά των παραπάνω προβλημάτων και να αποκτήσει το απαραίτητο υπόβαθρο και την εμπειρία για την αντιμετώπιση προχωρημένων προβλημάτων μηχανικής.

Περιγραφή μαθήματος: Με τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων και τεχνικών προσομοίωσης μελετώνται βασικά φαινόμενα που απαντώνται στην επιστημονική περιοχή της Δομικής Μηχανικής. Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για την προσομοίωση της συμπεριφοράς υλικών και κατασκευών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην προσομοίωση προβλημάτων μηχανικής όπως η συμπεριφορά των δομικών υλικών και των κατασκευών με χρήση της μεθόδου των Νευρωνικών Δικτύων.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το θεωρητικό μέρος πραγματοποιείται μέσω διαλέξεων ενώ το εργαστηριακό μέσω της ανάπτυξης κώδικα στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Μηχανικής του Τμήματος.

Περιγραφή εργαστηρίου: Προς την παραπάνω κατεύθυνση, ενδεικτικά, το περιεχόμενο του μαθήματος θα είναι το παρακάτω.

  • Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, Σειρές Fourier
  • Πίνακες: αντιστροφή, ιδιοτιμές, γραμμικά συστήματα
  • Προσομοίωση επίπεδων & τρισδιάστατων γραμμικών φορέων μέσω υφιστάμενου λογισμικού
  • Ανάπτυξη κωδίκων για την επίλυση προβλημάτων στατικής (διαγράμματα εντατικών μεγεθών, υπολογισμός παραμορφώσεων, γραμμές επιρροής, συνεχής δοκός, τοιχώματα)
  • Ανάπτυξη Νευρωνικών Δικτύων

ΠΜ805Γ – Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Τεχνικών ‘Εργων

Υ/ΕΥ:Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθήματα Ειδικότητας   
Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2,  Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Σκοπός μαθήματος:

Περιγραφή μαθήματος:Εισαγωγή στις έννοιες του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον (ποιότητα ατμόσφαιρας, εκπομπές καυσαερίων, αέρια θερμοκηπίου, αριθμητική προσομοίωση διάχυσης-διασποράς ρύπων στην ατμόσφαιρα, κτλ), Έδαφος (ρύπανση εδάφους, διάβρωση εδάφους, μέθοδοι εξυγίανσης εδαφών). Τεχνολογίες απορρύπανσης εδαφών και αέρος. Ρύπανση περιβάλλοντος από τεχνικά έργα. Βασικά στοιχεία μετεωρολογίας. Στερεά απόβλητα (έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, παραγωγή και συλλογή, ανακύκλωση, θερμική επεξεργασία και υγειονομική ταφή στερεών αποβλήτων). Βιοκλιματικά κτίρια, σχεδιασμός τεχνικών έργων και προστασία περιβάλλοντος (συγκοινωνιακά, έργα υποδομής: υγρών, αερίων και στερεών αποβλήτων). Ηχορύπανση. Πρόβλεψη και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία τεχνικών έργων (ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι). Αποτύπωμα άνθρακα. Περιβαλλοντικοί δείκτες. Θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος. Τεχνικά εργαλεία και πρότυπα ποιότητας αξιολόγησης τεχνικών έργων (ISO). Ασφάλεια τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων. Κύκλος ζωής τεχνικών έργων.

Μεθοδολογία διδασκαλίας:

Περιγραφή εργαστηρίου:

ΠΜ806 – Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας  

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των εννοιών των βαθιών θεμελιώσεων, εδαφικών αντιστηρίξεων και ευστάθειας εδαφικών πρανών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν συστήματα θεμελιώσεων αποτελούμενα από πασσάλους ή γενικές κοιτοστρώσεις, τοίχους αντιστήριξης και να αξιολογούν την ευστάθεια εδαφικών πρανών.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή. Ειδη πασσάλων. Αρχές λειτουργίας πασσάλων. Φέρουσα ικανότητα πασσάλων – ομάδας πασσάλων. Υπολογισμός καθιζήσεων πασσάλων. Ωθήσεις εδαφών, ενεργητική και παθητική κατάσταση, μέθοδοι υπολογισμού, παράγοντες που επηρεάζουν τις ωθήσεις. Σχεδιασμός και έλεγχος ευστάθειας εύκαπτων τοίχων αντιστήριξης και τοίχων βαρύτητας. Ευστάθεια πρανών, αναλυτικές μέθοδοι υπολογισμού, ομοιογενή και στρωματωμένα εδάφη, επίδραση υπογείων ροών, μέθοδος Taylor, μέθοδοι λωρίδων.

Περιγραφή Εργαστηρίου: Εκπόνηση εβδομαδιαίων ασκήσεων στις θεματικές ενότητες του θεωρητικού σκέλους του μαθήματος.