Επιλογή Σελίδας
Υ/ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής   
Ώρες: Εργαστήριο: 4, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Σκοπός μαθήματος: Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών στη μαθηματική προσομοίωση και επίλυση προβλημάτων της Δομικής Μηχανικής. Οι εφαρμογές καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος από τις θεματικές περιοχές της δομικής μηχανικής έτσι ώστε ο σπουδαστής να κατανοήσει καλύτερα τη δομή και τη συμπεριφορά των παραπάνω προβλημάτων και να αποκτήσει το απαραίτητο υπόβαθρο και την εμπειρία για την αντιμετώπιση προχωρημένων προβλημάτων μηχανικής.

Περιγραφή μαθήματος: Με τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων και τεχνικών προσομοίωσης μελετώνται βασικά φαινόμενα που απαντώνται στην επιστημονική περιοχή της Δομικής Μηχανικής. Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για την προσομοίωση της συμπεριφοράς υλικών και κατασκευών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην προσομοίωση προβλημάτων μηχανικής όπως η συμπεριφορά των δομικών υλικών και των κατασκευών με χρήση της μεθόδου των Νευρωνικών Δικτύων.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το θεωρητικό μέρος πραγματοποιείται μέσω διαλέξεων ενώ το εργαστηριακό μέσω της ανάπτυξης κώδικα στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Μηχανικής του Τμήματος.

Περιγραφή εργαστηρίου: Προς την παραπάνω κατεύθυνση, ενδεικτικά, το περιεχόμενο του μαθήματος θα είναι το παρακάτω.

  • Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, Σειρές Fourier
  • Πίνακες: αντιστροφή, ιδιοτιμές, γραμμικά συστήματα
  • Προσομοίωση επίπεδων & τρισδιάστατων γραμμικών φορέων μέσω υφιστάμενου λογισμικού
  • Ανάπτυξη κωδίκων για την επίλυση προβλημάτων στατικής (διαγράμματα εντατικών μεγεθών, υπολογισμός παραμορφώσεων, γραμμές επιρροής, συνεχής δοκός, τοιχώματα)
  • Ανάπτυξη Νευρωνικών Δικτύων