Επιλογή Σελίδας

Περίγραμμα

Υ/ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα  
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας   
Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2,  Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Περιγραφή του μαθήματος: Το κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα “Οικοδομικός Σχεδιασμός ΙΙ & Περιβάλλον” είναι σύνθετο δεδομένου του ότι χαρακτηρίζεται από μία τεχνολογική και μία παιδαγωγική διάσταση και αποτελεί συνέχεια του μαθήματος “Οικοδομικός Σχεδιασμός Ι”. Η τεχνολογική διάσταση, αναφέρεται στο περιεχόμενο της “αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής”. Στα πλαίσιά της παρέχεται μία αναλυτική περιγραφή του σύγχρονου και φιλικού προς το περιβάλλον, ειδικού, σχεδιαστικού (συνθετικού, μελετητικού) τμήματος του επιστημονικού και επαγγελματικού έργου του αρχιτέκτονα μηχανικού και της αλληλεξάρτησής του με το αντίστοιχο επιστημονικό και επαγγελματικό, συνθετικό έργο του πολιτικού και του ηλεκτρολόγου – μηχανολόγου μηχανικού. Παράλληλα, στα πλαίσια του μαθήματος αναπτύσσονται θέματα που αφορούν την εκάστοτε σύγχρονη οικοδομική τεχνολογία και τη σχέση της με την προστασία του περιβάλλοντος. Το εκπαιδευτικό τμήμα επιχειρεί την παράλληλη και καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας προσαρμογή τού συγκεκριμένου τεχνολογικού, γνωστικού αντικειμένου στις εκπαιδευτικές ανάγκες του/της φοιτητή/ριας που προορίζεται να κληθεί, με τη σειρά του, να το διδάξει. Στα πλαίσια του μαθήματος, δηλαδή, δεν παρέχεται μόνο το προαναφερθέν τεχνολογικό, γνωστικό αντικείμενο, αλλά προτείνεται και ο βέλτιστος δυνατός τρόπος της (στη συνέχεια) διδασκαλίας του.

Σκοπός του μαθήματος: Το μάθημα διδάσκεται σε μέλλοντες α) πολιτικούς μηχανικούς και β) εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στο αντικείμενο αυτό. Για τον λόγο αυτό ο σκοπός του είναι διπλός: αφ’ ενός στοχεύει στη γνωριμία και εξοικείωση του/της φοιτητή/ριας με το προαναφερθέν ειδικό, αρχιτεκτονικό αντικείμενό του και της σχέσης του με το αντίστοιχο έργο του πολιτικού μηχανικού και, αφ’ ετέρου, επιδιώκει να καθορίσει τον βέλτιστο τρόπο με τον οποίο μπορεί να διδαχτεί το αντικείμενο αυτό.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το μάθημα περιλαμβάνει ένα θεωρητικό (2 ώρες) και ένα εργαστηριακό (2 ώρες) τμήμα διαρκείας, αμφοτέρων, δεκατριών εβδομάδων. Το θεωρητικό τμήμα πραγματοποιείται με την παρουσίαση δεκατριών διαλέξεων, με τη βοήθεια σχετικών προβολών με ηλεκτρονικά μέσα, στις οποίες αναπτύσσεται το προαναφερθέν “τεχνολογικό – εκπαιδευτικό αντικείμενο” συσχετισμένο με ειδικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες, που αφορούν τα ακόλουθα μέρη μίας οικοδομής: 1) το εξωτερικό περίβλημα που περιλαμβάνει το κατώτερο πάτωμα, το ανώτερο πάτωμα, την περιμετρική επιφάνεια και τα εξωτερικά κουφώματα, 2) το εσωτερικό τμήμα, που περιλαμβάνει την τοιχοποιία και τις συναφείς κατασκευές, τα δάπεδα, τις οροφές, τα κλιμακοστάσια, τα εσωτερικά κουφώματα και τις βασικές η/μ εγκαταστάσεις. Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται με γραπτή εξέταση, στο τέλος του εξαμήνου, επί της διδαχθείσας ύλης.

Εργαστήριο: Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι φοιτητές/ριες χωρίζονται σε τέσσερα τμήματα των εικοσιτεσσάρων, περίπου, ατόμων και κάθε τμήμα σε έξι, περίπου, ομάδες των τεσσάρων τόμων. Κάθε τμήμα διδάσκεται, σε μία δίωρη συνάντηση, στη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας τις βασικές αρχές σύνταξης της αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής και της σχέσης της με τις υπόλοιπες οριστικές οικοδομικές μελέτες (στατική και η/μ) και, σε κάθε μία από τις δέκα επόμενες εβδομάδες ένα ολοκληρωμένο, σχεδιαστικό αντικείμενο, ένα σχέδιο λεπτομερειών, αναφερόμενο σε καθένα από τα προαναφερθέντα δέκα μέρη μίας οικοδομής (τέσσερα για τα εξωτερικά και έξι για τα εσωτερικά μέρη της). Παράλληλα, διδάσκεται τη μεθοδολογία σύνταξης μίας, εκτενούς εργασίας, που περιγράφει ένα απολύτως σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον οικοδομικό υλικό ή σύστημα και τις μεθόδους εφαρμογής του. Σε κάθε ομάδα ζητείται: α) να παραδώσει, στο τέλος του εξαμήνου, τα δέκα προαναφερθέντα σχέδια και β) να παρουσιάσει, στο σύνολο της τάξης και στη διάρκεια των τελευταίων δύο εργαστηριακών μαθημάτων του ακαδημαϊκού εξαμήνου, την προαναφερθείσα εργασία της, με ηλεκτρονικά μέσα. Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται, ανά ομάδα, με βάση την απόδοσή της στη σχεδίαση των προαναφερθέντων αντικειμένων και το περιεχόμενο και την παρουσίαση της εκτενούς εργασίας της.