Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής   

Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3
Φόρτος Εργασίας: 9.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Περιγραφή μαθήματος: Διαδικασία εκτέλεσης τεχνικών έργων, στοιχεία νομοθεσίας, ανάθεση και ανάληψη. Στοιχεία για την ίδρυση και λειτουργία των εργοταξίων. Χωροταξικός εργοταξιακός σχεδιασμός. Προκαταρκτικές εργασίες: εκσκαφές, επιχώσεις, ικριώματα, κατεδαφίσεις, χαράξεις κτιρίων οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, πασσαλώσεις. Διοίκηση και διεύθυνση εργοταξίου, συμβούλια εργοταξίου, κατάλογος ποσοτήτων (προμετρήσεις, επιμετρήσεις, προϋπολογισμός, ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ). Μέτρα ασφάλειας, προστασίας και υγιεινής, απαιτούμενος εξοπλισμός, νομοθεσία και κανονισμοί, συνήθη εργοταξιακά ατυχήματα. Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός των τεχνικών έργων: Κατά βέλη και κατά κόμβους δικτυωτά γραφήματα. Η έννοια της κρίσιμης διαδρομής και των χρονικών περιθωρίων στη βελτιστοποίηση των χρονικών και οικονομικών στοιχείων του έργου. Διάγραμμα προόδου εργασιών. Έλεγχος κόστους κατασκευής, καμπύλες κόστους – χρόνου. Εκμηχάνιση των τεχνικών έργων: Στοιχεία για την ορθή μελέτη μηχανολογικού εξοπλισμού, είδη, τύποι μηχανημάτων (μηχανές εκσκαφής, μεταφοράς, ανύψωσης, εξόρυξης, κατεργασίας και συμπύκνωσης υλικών, κλπ) και κριτήρια για την ορθή επιλογή τους. Επίδειξη λειτουργίας δομικών μηχανών με βίντεο. Επίσκεψη σε εργοτάξιο μεγάλου τεχνικού έργου.