Επιλογή Σελίδας
Υ/ΕΥ:Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθήματα Ειδικότητας   
Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2,  Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Σκοπός μαθήματος:

Περιγραφή μαθήματος:Εισαγωγή στις έννοιες του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον (ποιότητα ατμόσφαιρας, εκπομπές καυσαερίων, αέρια θερμοκηπίου, αριθμητική προσομοίωση διάχυσης-διασποράς ρύπων στην ατμόσφαιρα, κτλ), Έδαφος (ρύπανση εδάφους, διάβρωση εδάφους, μέθοδοι εξυγίανσης εδαφών). Τεχνολογίες απορρύπανσης εδαφών και αέρος. Ρύπανση περιβάλλοντος από τεχνικά έργα. Βασικά στοιχεία μετεωρολογίας. Στερεά απόβλητα (έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, παραγωγή και συλλογή, ανακύκλωση, θερμική επεξεργασία και υγειονομική ταφή στερεών αποβλήτων). Βιοκλιματικά κτίρια, σχεδιασμός τεχνικών έργων και προστασία περιβάλλοντος (συγκοινωνιακά, έργα υποδομής: υγρών, αερίων και στερεών αποβλήτων). Ηχορύπανση. Πρόβλεψη και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία τεχνικών έργων (ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι). Αποτύπωμα άνθρακα. Περιβαλλοντικοί δείκτες. Θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος. Τεχνικά εργαλεία και πρότυπα ποιότητας αξιολόγησης τεχνικών έργων (ISO). Ασφάλεια τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων. Κύκλος ζωής τεχνικών έργων.

Μεθοδολογία διδασκαλίας:

Περιγραφή εργαστηρίου: