Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ:Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
ΚατηγορίαΜάθημα Ειδικότητας

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Σκοπός του μαθήματος: Να εμβαθύνουν οι σπουδαστές σε θέματα τεχνολογιών επισκευής και ενίσχυσης κατασκευών

Περιγραφή του μαθήματος: Παθολογία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, τυπολογία βλαβών δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα μετά από σεισμική καταπόνηση, βλάβες σε υποστυλώματα, δοκούς, πλάκες, κόμβους, τοιχώματα, θεμέλια, βλάβες στον οργανισμό πλήρωσης, παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος των βλαβών σε κατασκευές (τρωτότητα), παθολογία κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία, ξύλο, χάλυβα προσεισμικός και μετασεισμικός έλεγχος κατασκευών, επιτόπου και εργαστηριακοί έλεγχοι (μη καταστροφικοί έλεγχοι, και ελάχιστα καταστροφικοί έλεγχοι) μετασεισμική εκτίμηση βλαβών, αυτοψίες, πραγματογνωμοσύνες, εκτίμηση βλαβών, απομένουσα σεισμική ικανότητα, κριτήρια επεμβάσεων, στόχοι, αρχές και κριτήρια επεμβάσεων, σημερνό κανονιστικό πλαίσιο επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ, Ευρωκώδικας 8), μεθοδολογία προσομοίωσης και ανάλυσης των προς επισκευή και ενίσχυση κατασκευών, τεχνολογία άμεσων υποστυλώσεων μετά από σεισμικό γεγονός, υλικά και μεθοδολογία επεμβάσεων, επισκευή και ενίσχυση κατασκευών με παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, μεταλλικοί μανδύες, ρητινενέσεις, τσιμεντενέσεις, ομογενοποίηση μάζας, ριζοπλισμοί, σύνθετα υλικά (FRP, TRM), σεισμική μόνωση κατασκευών, παραδείγματα επισκευής και ενίσχυσης κατασκευών, παρακολούθηση κατασκευών (structural monitoring). Παρουσίαση της ανθεκτικότητας και της επιλεστικότητας των κατασκευών, διάρκεια ζωής κατασκευής, βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την ανθεκτικότητα, περιβαλλοντικές συνθήκες, ανθεκτικότητα σκυροδέματος έναντι φυσικών και χημικών επιδράσεων, ανθεκτικότητα χαλύβδινων οπλισμών, ομοιόμορφη και τοπική διάβρωση, σκυρόδεμα ανθεκτικό σε περιβαλλοντικές επιδράσεις, επιθεώρηση, διάγνωση και επεμβάσεις, επίδραση πυρκαγιάς, παραδείγματα κατασκευών.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα διδαχθεί μέσω διαλέξεων, ενώ το εργαστηριακό θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Σκυροδέματος.

Περιγραφή του εργαστηρίου: Εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών σε θέματα επισκευών και ενίσχυσης κατασκευών.