Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας  

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των εννοιών των βαθιών θεμελιώσεων, εδαφικών αντιστηρίξεων και ευστάθειας εδαφικών πρανών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν συστήματα θεμελιώσεων αποτελούμενα από πασσάλους ή γενικές κοιτοστρώσεις, τοίχους αντιστήριξης και να αξιολογούν την ευστάθεια εδαφικών πρανών.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή. Ειδη πασσάλων. Αρχές λειτουργίας πασσάλων. Φέρουσα ικανότητα πασσάλων – ομάδας πασσάλων. Υπολογισμός καθιζήσεων πασσάλων. Ωθήσεις εδαφών, ενεργητική και παθητική κατάσταση, μέθοδοι υπολογισμού, παράγοντες που επηρεάζουν τις ωθήσεις. Σχεδιασμός και έλεγχος ευστάθειας εύκαπτων τοίχων αντιστήριξης και τοίχων βαρύτητας. Ευστάθεια πρανών, αναλυτικές μέθοδοι υπολογισμού, ομοιογενή και στρωματωμένα εδάφη, επίδραση υπογείων ροών, μέθοδος Taylor, μέθοδοι λωρίδων.

Περιγραφή Εργαστηρίου: Εκπόνηση εβδομαδιαίων ασκήσεων στις θεματικές ενότητες του θεωρητικού σκέλους του μαθήματος.