Επιλογή Σελίδας

Σε αυτή τη μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός ολοκληρωμένου πειραματικού προγράμματος, με στόχο τη θεμελιώδη κατανόηση της συμπεριφοράς των ευάλωτων σε διάτμηση εξωτερικών κόμβων οπλισμένου σκυροδέματος, ενισχυμένων με ινοπλισμένα πολυμερή (FRP) υπό σεισμικό φορτίο.

Εξετάζεται ο ρόλος των διαφόρων παραμέτρων στην αποτελεσματικότητα των FRP μέσω δοκιμής 18 εξωτερικών κόμβων Ο/Σ σε κλίμακα 2/3. Τα συμπεράσματα εξάγονται με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά απόκρισης φορτίου έναντι επιβαλλόμενης μετατόπισης, που περιλαμβάνουν την αντοχή (μέγιστο πλευρικό φορτίο), την ακαμψία και τη αθροιστική ικανότητα απορρόφησης της σεισμικής ενέργειας.

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο των μηχανικών αγκυρώσεων στον περιορισμό της πρόωρης αποκόλλησης των FRP και παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για το ρόλο διαφόρων παραμέτρων, όπως: της κατανομή των FRP μεταξύ της δοκού και του υποστυλώματος, το αξονικό φορτίο του υποστυλώματος, την ενίσχυση εσωτερικών κόμβων, την αρχική βλάβη, τη σύγκριση των ινών άνθρακα έναντι ινών υάλου, την σύγκριση των εύκαμπτων υφασμάτων έναντι των δύσκαμπτων λωρίδων και την επίδραση των εγκάρσιων δοκών.

Διαβάστε Περισσότερα...