Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικης Υποδομής

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Περιγραφή μαθήματος: Ο χάλυβας ως δομικό υλικό, εφαρμογές μεταλλικών κατασκευών, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, σύγκριση µε το οπλισμένο σκυρόδεµα. Παραγωγή προϊόντων χάλυβα, μηχανικές ιδιότητες χαλύβων. Απαιτούμενοι έλεγχοι επάρκειας σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις του Ευρωκώδικα 3. Οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας, συντελεστές ασφαλείας. Υπολογισμός δράσεων (λόγω μόνιμων φορτίων, φορτίων λειτουργίας, χιονιού, ανέμου, σεισμού, θερμοκρασιακών μεταβολών), συνδυασμοί δράσεων. Ελαστική και πλαστική ανάλυση και σχεδιασμός. Κατάταξη διατομών, έλεγχοι διατομών και μελών υπό εφελκυσμό, θλίψη (καμπτικός λυγισμός), διάτμηση, κάμψη (πλευρικά εξασφαλισμένων μελών), και τους συνδυασμούς τους. Πλευρικός, καµπτικός, στρεπτοκαμπτικός λυγισμός. Τύποι συνδέσεων. Μόρφωση και υπολογισμός κοχλιωτών συνδέσεων, διάτμηση απλών κοχλιών.

Περιγραφή Εργαστηρίου: Εφελκυσµός μεταλλικών ράβδων. Θλίψη δοκιμίων – υπολογισμός κρίσιμης ροπής. Έλεγχοι κοχλιώσεων. Θέμα εξαμήνου ανά σπουδαστή – Μονώροφο βιομηχανικό κτίριο: Μόρφωση φέροντος οργανισμού, βασικά δομικά στοιχεία και η λειτουργία τους (ολόσωμα πλαίσια, τεγίδες, μηκίδες, μετωπικοί στύλοι, κατακόρυφοι και οριζόντιοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας, χαλυβδόφυλλα επικαλύψεων και πλαγιοκαλύψεων, θεμελίωση). Επίλυση στατικού μοντέλου, εύρεση εντατικών μεγεθών σχεδιασμού, επιλογή σιδηρών διατοµών, επιλογή κοχλιώσεων, κατασκευαστικά σχέδια.