Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Γενικής Υποδομής  

Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3
Φόρτος Εργασίας: 9.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 3.5

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας του φοιτητή, ώστε να μπορεί να κατανοεί και να παράγει αυθεντικό, συνεχή και συνεκτικό προφορικό και γραπτό λόγο στην αγγλική γλώσσα, σε καταστάσεις επικοινωνίας οι οποίες προκύπτουν στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών του αναγκών και επιδιώξεων.

Περιγραφή μαθήματος: Επεξεργασία επιλεγμένων θεμάτων ειδικότητας στην Αγγλική Γλώσσα (English for Specific Purposes/ESP), ώστε να αναπτυχθεί η ικανότητα των φοιτητών (i) Να κατανοούν βιβλιογραφία, τεχνικά και επιστημονικά κείμενα, τεχνικές προδιαγραφές, εκθέσεις, αναφορές, κλπ, επί θεμάτων ειδικότητας στην αγγλική γλώσσα, (ii) Να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο επί θεμάτων ειδικότητας στην αγγλική γλώσσα.