Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Γενικής Υποδομής  

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2 Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 4.5

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή στους φοιτητές των γενικών και ειδικών θεωρητικών και μεθοδολογικών εφοδίων τα οποία θα τους καταστήσουν ικανούς να βοηθούν τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά βιωματικό τρόπο, να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν αντικείμενα, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους της φύσης και τις επιταγές της λογικής.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές μπορούν να: α) οργανώνουν και να διαρθρώνουν τη γενική και αδιαφοροποίητη γνώση σε ειδική και συγκεκριμένη και να τη μετατρέπουν σε υπό μάθηση αντικείμενο με αξία μορφωτική και β) μελετούν, σχεδιάζουν και κατασκευάζουν συγκεκριμένα έργα της σύγχρονης τεχνολογίας.

Περιγραφή μαθήματος: Τεχνολογία και κοινωνία. Το μάθημα της Τεχνολογίας στη δευτεροβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση, διεθνείς πρακτικές και σύγχρονες εξελίξεις. Ο ρόλος των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής στη διδασκαλία και τη μάθηση του σχεδιασμού τεχνολογικών έργων και προϊόντων. Τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών, περιβάλλοντος και κατασκευών. Σχεδιασμός και οργάνωση της διδασκαλίας, μέθοδοι διδασκαλίας και καθοδήγηση έργων βιωματικής μάθησης. Σύνταξη και παρουσίαση τεχνικών εκθέσεων ή μελετών.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος πραγματοποιείται μέσω διαλέξεων και πλαισιώνεται από σεμινάρια που οργανώνονται εντός της αίθουσας διδασκαλίας ή με επισκέψεις σε χώρους σχετικού ενδιαφέροντος.

Περιγραφή του εργαστηρίου:

  1. Εβδομάδα 1: Εισαγωγή στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος. Καθορισμός και αναθέσεις ατομικών και ομαδικών εργασιών.
  2. Εβδομάδα 2 – 5: Εκπόνηση ατομικών εργασιών
  3. Εβδομάδα 6: Παρουσιάσεις ατομικών εργασιών
  4. Εβδομάδα 7 – 12: Εκπόνηση ομαδικών εργασιών
  5. Εβδομάδα 13: Παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών