Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικης Υποδομής  

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0

Σκοπός μαθήματος: Να γνωρίσουν οι σπουδαστές τα επιμέρους υλικά που αποτελούν το οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο.Σ.), τη συνάφεια μεταξύ τους και τον τρόπο συμπεριφοράς του ενιαίου υλικού που δημιουργείται. Να εξοικειωθούν με τον πιθανοτικό χαρακτήρα δράσεων και αντοχών και να κατανοήσουν τις παραδοχές υπολογισμού και μελέτης των κατασκευών από Ο.Σ., που τα τελευταία χρόνια διαμορφώνουν την εξωτερική εικόνα του δομημένου περιβάλλοντος.

Περιγραφή μαθήματος: Το οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο.Σ.) ως δομικό υλικό. Οριακές καταστάσεις σχεδιασμού: αστοχίας και λειτουργικότητας. Δράσεις σχεδιασμού. Μηχανικές ιδιότητες χάλυβος και σκυροδέματος, συνάφεια των υλικών. Σχεδιασμός έναντι κάμψης. Διαγράμματα και Πίνακες CEB. Εφαρμογές σε δοκούς και πλακοδοκούς. Συνήθεις πλάκες από Ο.Σ. (αμφιέρειστες, τετραέρειστες, πρόβολοι). Στατικά προσομοιώματα φορέων από Ο.Σ. Η επίδραση της αξονικής δύναμης: προέχουσα κάμψη, προέχουσα θλίψη. Συνάφεια και αγκυρώσεις: συνθήκες συνάφειας, είδη και μήκη αγκυρώσεων. Σχεδιασμός έναντι τέμνουσας. Σχεδιασμός έναντι στρέψης. Έλεγχος της λειτουργικότητας των κατασκευών: περιορισμός ρηγματώσεων και βελών κάμψεως. Κατασκευαστικές διατάξεις: ποσοστά διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού, αποστάσεις ράβδων σιδηροπλισμού σε πλάκες και δοκούς, μόρφωση συνδετήρων, επικαλύψεις σκυροδέματος.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα διδαχθεί μέσω διαλέξεων, ενώ το εργαστηριακό θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Σκυροδέματος.

Περιγραφή εργαστηρίου: Εργαστηριακή επίδειξη της αντοχής σκυροδέματος σε θλίψη. Εργαστηριακή επίδειξη της συμπεριφοράς υπο-οπλισμένων (under-reinforced) και υπερ-οπλισμένων (over-reinforced) δοκών σε κάμψη. Πειραματικά διαγράμματα φορτίου – βέλους. Υπολογισμός, διαστασιολόγηση και προμέτρηση των οριζοντίων στοιχείων (πλακών και δοκών) μιας απλής κατασκευής από Ο.Σ.