Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής  

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο:2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 4.5

Σκοπός μαθήματος: Κύριος σκοπός του μαθήματος αποτελεί η μαθηματική προσομοίωση και ανάλυση των ραβδωτών φορέων με χρήση της μεθόδου της στιβαρότητας (Direct Stiffness Method).

Περιγραφή μαθήματος: Η μέθοδος στιβαρότητας και η εφαρμογή της στην ανάλυση ραβδωτών φορέων. Διανύσματα ακραίων δράσεων και ακραίων μετατοπίσεων. Μητρώα μετασχηματισμού. Μητρώο στιβαρότητας στοιχείου δικτυώματος, στοιχείου πλαισίου και στοιχείου εσχάρας σε τοπικό και καθολικό σύστημα αξόνων. Μητρώα μετασχηματισμού στο επίπεδο. Ισοδύναμες επικόμβιες δράσεις. Μόρφωση των μητρώων επικόμβιων φορτίων, επικόμβιων μετατοπίσεων και ολικού μητρώου στιβαρότητας του φορέα. Στήριξη του φορέα. Κεκλιμένες στηρίξεις. Εσωτερικές ελευθερώσεις. Επίλυση του γραμμικού συστήματος και υπολογισμός επικόμβιων μετατoπίσεων του φορέα και ακραίων δράσεων των στοιχείων.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το θεωρητικό μέρος πραγματοποιείται μέσω διαλέξεων ενώ το εργαστηριακό μέσω της εκπόνησης ατομικών εργαστηριακών ασκήσεων στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Μηχανικής του Τμήματος.

Περιγραφή εργαστηρίου: Εφαρμογές μέσω Η/Υ στην μαθηματική προσομοίωση και ανάλυση ραβδωτών φορέων με χρήση της μεθόδου της στιβαρότητας.