Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Παιδαγωγικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής  

Ώρες: Θεωρία: 1, Εργαστήριο: 2,   Σύνολο: 3
Φόρτος Εργασίας: 6.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 3.0

Σκοπός μαθήματος: Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση: Να προσδιορίζουν την Εκπαιδευτική Τεχνολογία και να περιγράφουν το παρελθόν και το παρόν της περιοχής καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Να διατυπώνουν επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ της χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Να προσδιορίζουν τις γενικές κατηγορίες των τεχνολογικών πόρων (υλικού και λογισμικού) που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση. Να αναγνωρίζουν τις διδακτικές πρακτικές και τις στρατηγικές ενσωμάτωσης της τεχνολογίας που αντανακλούν τις καθοδηγητικές και τις εποικοδομητικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση. Να σχεδιάζουν στρατηγικές ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, να τις υλοποιούν και να σχεδιάζουν έρευνες δράσης που θα αξιολογούν τον αντίκτυπο αυτών των στρατηγικών ενσωμάτωσης. Να αναπτύσσουν μαθησιακές δραστηριότητες που αξιοποιούν: (α) σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία (εκπαιδευτικό λογισμικό, εργαλεία λογισμικού γενικής και ειδικής χρήσης, εργαλεία πολυμέσων/υπερμέσων), (β) υπηρεσίες, εργαλεία και εφαρμογές του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού, και (γ) φορητές τεχνολογίες και τις σχετικές με αυτές εφαρμογές.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (Ορισμοί – Ιστορική αναδρομή – Σύγχρονα συστήματα και εφαρμογές – Συνθήκες που διαμορφώνουν τις πρακτικές ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση – Αναδυόμενες τάσεις σε εργαλεία και εφαρμογές). Ενσωμάτωση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία και τη Μάθηση (Βασικές αρχές των θεωριών μάθησης στις οποίες βασίζονται τα καθοδηγητικά και εποικοδομητικά μοντέλα ενσωμάτωσης – Καθοδηγητικές και εποικοδομητικές στρατηγικές ενσωμάτωσης της τεχνολογίας – Το μοντέλο TIP (Technology Integration Planning) για το σχεδιασμό της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας και ο ρόλος του πλαισίου ΤPACK που προσδιορίζει τις απαραίτητες γνώσεις (Τεχνολογικές, Παιδαγωγικές και Περιεχομένου) που πρέπει να διαθέτει ένας εκπαιδευτικός προκειμένου να σχεδιάζει μαθήματα που βασίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες. Ψηφιακές τεχνολογίες και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση. Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Εξάσκηση, Καθοδηγούμενη Εκμάθηση, Προσομοιώσεις, Εκπαιδευτικά παιχνίδια, Επίλυση προβλημάτων, και Ολοκληρωμένα Συστήματα Μάθησης. Εργαλεία Λογισμικού: Επεξεργαστές κειμένου, Υπολογιστικά φύλλα, Λογισμικό Παρουσιάσεων, Γεννήτριες Υλικών, Εργαλεία Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων, Εργαλεία γραφικών, Εργαλεία Σχεδιασμού και Οργάνωσης, Εργαλεία για την υποστήριξη συγκεκριμένων θεματικών περιοχών. Εργαλεία Πολυμέσων/Υπερμέσων (Ορισμοί – Σχεδιασμός και Ανάπτυξη εκπαιδευτικών υπερμεσικών εφαρμογών, Κατηγορίες εργαλείων συγγραφής: Παρουσιάσεις, Παραγωγή και επεξεργασία ήχου και βίντεο, Λογισμικό παραγωγής υπερμέσων, Εικονικά περιβάλλοντα – Εργαλεία ψηφιακής αφήγησης). Διαδικτυακές τεχνολογίες (Υπηρεσίες και εργαλεία του Διαδικτύου: Περιήγηση, Αναζήτηση και Αποθήκευση, Επικοινωνία, Κοινωνική Δικτύωση και Συνεργασία – Ανάπτυξη και χρήση μαθησιακών δραστηριοτήτων βασισμένων στον Ιστό – Εκπαιδευτική αξιοποίηση εφαρμογών για φορητές συσκευές – Ασφάλεια στο Διαδίκτυο). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ο ρόλος του Διαδικτύου (Μορφές σύγχρονης και ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης – Ανάπτυξη και Υποστήριξη Μαθημάτων στον Ιστό: Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης, Χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών και καλά σχεδιασμένων εξ αποστάσεως μαθημάτων – Σύγχρονες τάσεις: Προσαρμοστικά Περιβάλλοντα Μάθησης, Συνεργατικά περιβάλλοντα, Περιβάλλοντα εικονικών κόσμων)

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Στη θεωρία, ο διδάσκων δίνει έμφαση σε ενεργητικές και ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας που εμπλέκουν τους φοιτητές/τριες σε εποικοδομητικές δραστηριότητες μάθησης και τους προετοιμάζουν για την ανάπτυξη αντίστοιχων πρακτικών δραστηριοτήτων στο εργαστήριο. Βασική επιδίωξη είναι η ανάπτυξη μέσα από τις εργασίες στρατηγικών μάθησης μάλλον, παρά η μετάδοση «έτοιμης γνώσης» και η εμπλοκή των φοιτητών σε μιαν εξερευνητική και αυτόνομη μάθηση. Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να αναγνωρίσει ο εκπαιδευόμενος την εκπαιδευτική της αξία και να υιοθετήσει αντίστοιχες μεθόδους διδασκαλίας στο μέλλον σαν εκπαιδευτικός ο ίδιος.

Περιγραφή εργαστηρίου: Στο εργαστήριο, οι φοιτητές πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε θέματα που έχουν συζητηθεί στη θεωρία και εξοικειώνονται στη χρήση των ανάλογων λογισμικών. Οι εργασίες και οι πρακτικές ασκήσεις στο εργαστήριο στην πλειονότητά τους ακολουθούν την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, είναι ποικίλων μορφών και περιλαμβάνουν: συμμετοχή σε online συζητήσεις μέσω διαφόρων εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, δημιουργία εκπαιδευτικών υλικών και μαθησιακών αντικειμένων με χρήση σύγχρονων εργαλείων, γνωριμία ή/και εξοικείωση με τεχνολογίες αιχμής με τεκμηριωμένες δυνατότητες εκπαιδευτικής αξιοποίησης.