Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθήμα Ειδικότητας   

Ώρες: Θεωρία: 3, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 11.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0

Σκοπός μαθήματος: Να εμβαθύνουν οι σπουδαστές σε θέματα ανάλυσης και διαστασιολόγησης κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο.Σ.). Να κατανοήσουν τη μονολιθικότητα των κατασκευών από Ο.Σ. και τον τρόπο μεταφοράς των φορτίων από τα οριζόντια στοιχεία στα κατακόρυφα και εν τέλει στο έδαφος θεμελιώσεως. Να εξοικειωθούν με τον τρόπο ανάλυσης και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων, τοιχείων και θεμελίων, καθώς και με τη μεθοδολογία υπολογισμού και άλλων κατασκευών υποδομής από Ο.Σ.

Περιγραφή μαθήματος: Πλάκες: ολόσωμες /με νευρώσεις. Γενική μέθοδος ανάλυσης πλακών που στηρίζονται απευθείας σε υποστυλώματα. Διαστασιολόγηση έναντι κάμψης και κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Έλεγχος σε διάτρηση. Υποστυλώματα: υπολογισμός και διαστασιολόγηση. Διαγράμματα αλληλεπίδρασης. Κόμβοι δοκών – υποστυλωμάτων: η τέχνη του οπλισμού. Ευστάθεια φορέων. Μεταθετά και αμετάθετα πλαίσια. Θεμελιώσεις υποστυλωμάτων: κεντρικά και έκκεντρα πέδιλα, συνδετήριες δοκοί, θεμέλια επί ελαστικού εδάφους. Εφαρμογές. Τοίχοι αντιστήριξης. Υπολογισμός μικρών ολόσωμων πλακογεφυρών και υδατοδεξαμενών.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα διδαχθεί μέσω διαλέξεων, ενώ το εργαστηριακό θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Σκυροδέματος.

Περιγραφή εργαστηρίου: Εργαστηριακές ασκήσεις των σπουδαστών σε έμμεσες –μη καταστροφικές- μεθόδους ελέγχου της αντοχής, χρόνιας φθοράς και γεωμετρίας (θέσης και ποσότητας σιδηροπλισμού) υφισταμένων κατασκευών από Ο.Σ. Υπολογισμός, διαστασιολόγηση και προμέτρηση των κατακόρυφων στοιχείων και θεμελίων μιας απλής κατασκευής από Ο.Σ.