Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας
: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Σκοπός μαθήματοςΕξοικείωση των σπουδαστών με το αντικείμενο των οδοστρωμάτων και παροχή του απαραίτητου τεχνολογικού υποβάθρου για το σχεδιασμό οδοστρωμάτων, τη μελέτη σύνθεσης ασφαλτικών μιγμάτων, την παρακολούθηση της κατασκευής και την πραγματοποίηση εργαστηριακών και επιτόπου ελέγχων των επιμέρους υλικών και συνολικά του οδοστρώματος.

Περιγραφή μαθήματος: Γενικά στοιχεία, απαιτήσεις και ορισμοί. Τύποι οδοστρωμάτων. Επιπόνηση, φορτία κυκλοφορίας και επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων. Αρχές προσομοίωσης και μελέτης μηχανικής συμπεριφοράς. Διαστασιολόγηση οδοστρωμάτων. Ασφαλτικά υλικά και μίγματα. Ασύνδετα και κατεργασμένα υλικά οδοστρωσίας. Εδαφικά υλικά, κατάταξη εδαφών, αλληλεπίδραση εδάφους και οδοστρώματος. Παραγωγή, μεταφορά και διάστρωση υλικών. Φέρουσα ικανότητα, κύκλος ζωής και διαχείριση οδοστρωμάτων. Λειτουργικά χαρακτηριστικά, ομαλότητα, ολισθηρότητα και υφή επιφάνειας. Ιδιαιτερότητες, σχεδιασμός και δομική κατάταξη οδοστρωμάτων αεροδρομίων. Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και μεθόδων κατασκευής.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Εποπτικά μέσα διδασκαλίας (power point και πίνακας), εργαστηριακές δοκιμές και ασκήσεις, επιτόπου δοκιμές και καταγραφές (από τους σπουδαστές).

Περιγραφή εργαστηρίου: Προσδιορισμός φέρουσας ικανότητας στρώσης έδρασης, φορτίων και απαιτούμενου πάχους οδοστρώματος. Προδιαγραφές, έλεγχοι και δοκιμές ασφαλτικών υλικών και παραγώγων ασφάλτου. Ανάκτηση ασφαλτικών συνδετικών από μίγματα. Τύποι ασφαλτομιγμάτων, προδιαγραφές, μέθοδοι παρασκευής και έλεγχου. Μελέτη σύνθεσης και έλεγχος ασφαλτομίγματος με τη μέθοδο Marshal. Επιλογή βέλτιστων υλικών και μεθόδων κατασκευής, Δοκιμές και έλεγχοι για τη διασφάλιση της ποιότητας των οδοστρωμάτων. Καταγραφή στοιχείων και αξιολόγηση επιφανειακής κατάστασης. Μετρήσεις και προσδιορισμός δεικτών ομαλότητας, ολισθηρότητας και επιφανειακής υφής οδοστρωμάτων. Επεξεργασία, αξιολόγηση αποτελεσμάτων