Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μαθήματα Ειδικότητας  

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2,   Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0
 

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών σχεδιασμού συστημάτων επιφανειακών θεμελιώσεων όπως η φέρουσα ικανότητα θεμελίων, η επιτρεπόμενη τάση εδάφους και καθιζήσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν συστήματα επιφανειακών θεμελιώσεων αποτελούμενα από μεμονωμένα θεμέλια, εσχάρες πεδιλοδοκών και γενικές κοιτοστρώσεις.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή. Συνοπτική επισκόπηση των κυριώτερων επί – τόπου και εργαστηριακών μεθόδων για τον προδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους. Κατάρτιση προγράμματος γεωτεχνικών δοκιμών. Φέρουσα ικανότητα εδαφών, θεωρίες και μέθοδοι υπολογισμού, παράγοντες που επηρεάζουν την φέρουσα ικανότητα. Επιφανειακές θεμελιώσεις. Μεμονωμένα πέδιλα, πεδιλοδοκοί, γενικές κοιτοστρώσεις. Διαστασιολόγηση ώστε να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις της διατμητικής αντοχής και καθιζήσεων του εδάφους θεμελίωσης.

Περιγραφή Εργαστηρίου: Στα πλαίσια του μαθήματος οι σπουδαστές καλούνται να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν ένα πλήρες σύστημα επιφανειακής θεμελίωσης δομικού έργου βάσει πραγματικών αποτελεσμάτων γεωτεχνικής έρευνας. Η τελική τεχνική έκθεση περιλαμβάνει: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων γεωτεχνικής έρευνας, Κατασκευή γεωτεχνικών τομών, Σχεδιασμός συστήματος επιφανειακής θεμελίωσης, Υπολογισμός καθιζήσεων.