Επιλογή Σελίδας

Αναστασία Σωτηροπούλου

Τίτλος

Καθηγήτρια

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Σπουδές
1998: Διδακτορικό Δίπλωμα, Διατριβή περί τις ”Αd hoc ακριβείς λύσεις για πεδία έντασης και ταχυτήτων για μερικά προβλήματα της μαθηματικής θεωρίας πλαστικότητας. κλάσεις λύσεων για το πλαστικό spin” στο Τομέα της Μηχανικής του Ε.Μ.Π.
1983: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
1979: Πτυχίο Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού, ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Στατική ανάλυση κατασκευών
 • Βραχυχρόνιες και Μακροχρόνιες Μηχανικές Ιδιότητες των Ενισχυμένων και μη Κονιαμάτων
 • Μελέτη συμπεριφοράς των υλικών σε πυρκαγιά
 • Μελέτη βελτιστοποίησης επισκευαστικών κονιαμάτων
 • Τεχνολογίες και υλικά επεμβάσεων

Εκτίμηση υφιστάμενης αντοχής κατασκευών

Μαθήματα

 • Στατική Ι
 • Στατική ΙΙ
 • Αντοχή Υλικών

Συγγραφικό Έργο

 1. ΑΝ. Β. Σωτηροπούλου, Δ. Πασσά. «Αντοχή υλικών – Εργαστηριακές εφαρμογές», Αθήνα 2002, Εκδόσεις ΙΩΝ.
 2. ΑΝ. Β. Σωτηροπούλου, «Στατική Ι – Ισοστατικοί Φορείς», Αθήνα 2011, Εκδόσεις Τζιόλα
 3. ΑΝ. Β. Σωτηροπούλου, «Στατική ΙΙ – Υπερστατικοί Φορείς», Αθήνα 2014, Εκδόσεις Τζιόλα

Διακρίσεις στο ερευνητικό έργο
1. One of Top 25 Articles within the Journal: International Journal of Non-Linear Mechanics: “Exact Parametric Analytic Solutions of the Elastica ODEs for Bars Inclunding Effects of the Transverse Deformation, International Journal of Nonlinear Mechanics”, Vol. 39 (2004), p.p. 1555-1570, ΑΝ. Β. Sotiropoulou and D. E. Panayotounakos
2. Young Scientist Award for the Paper: «Multifactorial experimental analysis of concrete compressive strength as a function of time and water to cement ratio»,1st International Conference of the Greek Society οf Experimental Mechanics of Materials, Athens, Greece, May 10-12, 2018, S. Gavela, N. Nikoloutsopoulos, G. Papadakos, D. Passa and A. Sotiropoulou

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 1. ΑΝ. Β. Sotiropoulou and D. E. Panayotounakos. On the Reduction of Some Second – Order Nonlinear ODEs in Physics and Mechanics to First – Order Nonlinear Integrodifferential and to Abel’ s Classes Equations, Journal of Theoretical and Applied Fracture Mechanics (TAFMFC), Vol. 40 (2003), p.p. 255-270.
 2. ΑΝ. Β. Sotiropoulou and D. E. Panayotounakos. Exact Parametric Analytic Solutions of the Elastica ODEs for Bars Inclunding Effects of the Transverse Deformation, International Journal of Nonlinear Mechanics, Vol. 39 (2004), p.p. 1555-1570. It is one of Top 25 Articles within the Journal: International Journal of Non-Linear Mechanics.
 3. ΑΝ. Β. Sotiropoulou, N. D. Panayotounakou and D. E. Panayotounakos. Analytical Parametric Solutions for the HRR –Plastic Field with Low Hardening Exponent, Journal of Acta Mechanica, Vol. 183 (3-4), p.p. 209-230, 2006.
 1. Gavela, N. Nikoloutsopoulos, G. Papadakos, D. Passa and A. Sotiropoulou, «Multifactorial experimental analysis of concrete compressive strength as a function of time and water to cement ratio»,1st International Conference of the Greek Society οf Experimental Mechanics of Materials, Athens, Greece, May 10-12, 2018.
 1. Nikoloutsopoulos, A. Sotiropoulou, G.Kakali, S. Tsivilis, «The effect of Solid/Liquid ratio on setting time, workability and compressive strength of fly ash based geopolymers», Materials Today: Proceedings, Elsevier, vol. 5 p.p. 27441–27445, 2018.