Επιλογή Σελίδας

Δήμητρα Πασσά

Τίτλος

ΕΔΙΠ

Εκπ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc

Σπουδές
1995: Πτυχίο Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού, ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ
2011: Msc Strucural design and Construction management, ΤΕΙ Πειραιά και Kingston University U.K.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Μελέτη παραμορφώσεων κονιαμάτων και μονωτικών υλικών, κατά την υποβολή τους σε θερμοκρασιακές μεταβολές.
Μελέτη βελτιστοποίησης επισκευαστικών κονιαμάτων
Τεχνολογίες και υλικά επεμβάσεων
Εκτίμηση υφιστάμενης αντοχής κατασκευών

Μαθήματα
Αντοχή Υλικών
Τοπογραφία
Στατική

Συγγραφικό Έργο
1. ΑΝ. Β. Σωτηροπούλου, Δ. Πασσά. «Αντοχή υλικών – Εργαστηριακές εφαρμογές», Αθήνα 2002, Εκδόσεις ΙΩΝ.

Διακρίσεις στο ερευνητικό έργο
Young Scientist Award for the Paper: «Multifactorial experimental analysis of concrete compressive strength as a function of time and water to cement ratio»,1st International Conference of the Greek Society οf Experimental Mechanics of Materials, Athens, Greece, May 10-12, 2018, S. Gavela, N. Nikoloutsopoulos, G. Papadakos, D. Passa and A. Sotiropoulou

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
1. Z. G. Pandermarakis, Α. Β. Sotiropoulou, and D.P. Passa «Thermal and Drying Cyclic Loading for Cement Based Mortars and Expanded Polystyrene Foam Layers»: Applied Mechanics and Materials, Vols. 204-208, 2012.
2. 2. Z. G. Pandermarakis, Α. Β. Sotiropoulou, N.D. Nikoloutsopoulos and D.P. Passa «Experimental Study of Fiber reinforced Mortars that are used in the Restoration of Traditional Buildings»: Sustainable Development, culture, traditions Journal, Vol.1, p.p. 15-30, 2012.
3. A. B. Sotiropoulou, S. Gavela, N. Nikoloutsopoulos, D. Passa, G. Papadakos, Experimental study of wood shaving addition in mortar and statistical modelling on selected effects, Journal of the mechanical behavior of materials (JMBM), vol 26 (1-2) , p.p. 55-63, 2017
4. S. Gavela, N. Nikoloutsopoulos, G. Papadakos, D. Passa and A. Sotiropoulou, «Multifactorial experimental analysis of concrete compressive strength as a function of time and water to cement ratio», Procedia Structural Intergity, Elsevier, vol 10, p.p 141-147.
5. N. Nikoloutsopoulos, D. Passa, S. Gavela and A. Sotiropoulou, «Comparison of shear strengthening technics of reinforced concrete beams with carbon fiber reinforced polymers (CFRPs)», Procedia Structural Intergity, Elsevier, vol 10, p.p 135-140.