Επιλογή Σελίδας

Δημήτριος Κοιλάκος

Τίτλος

Επιστημονικός Συνεργάτης στην βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή

Γεωπεριβαλλοντολόγος

Σπουδές
2005, Πτυχίο Γεωλογία κ’ Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ
2008, Μεταπτυχιακός Τίτλος, ΕΜΠ
2020, Διδακτορικός Τίτλος, ΓΠΑ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Έρευνα επιφανειακών και υπόγειων νερών
Εκτίμηση ποσότητας υδατικών αποθεμάτων
Αξιοποίηση υδατικού δυναμικού
Ρύπανση υδροφόρων οριζόντων
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Έργα παράκτιας ζώνης
Υδρολογικές μελέτες τεχνικών έργων

Μαθήματα
ΠΜ503 – Υδραυλική Μηχανική
ΠΜ603 – Έργα Αστικών Υδραυλικών Υποδομών και Εγγείων Βελτιώσεων
ΠΜ703 – Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα
ΠΜ802 – Υδροδυναμικά Έργα & Συστήματα Ήπιων Μορφών Ενέργειας
ΠΜ902 – Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Ενεργειακών Διαθεσίμων

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

  • Koilakos D. (2017) “Aspects on hexavelent chromium pollution of Thebes Plain aquifer”, Water, doi:10.3390/w908061 Volume 9, Issue 8

  • Μιμίδης Θ., Κοιλάκος Δ., Πανταζής Δ. (2011) «Υδρογεωλογική ερμηνεία του μοντέλου υδατικού ισοζυγίου Thorthwaite, με σύγκριση επιτόπιων μετρήσεων στην πεδιάδα των Θηβών». 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΓΜΕ 5-7 Οκτωβρίου 2011, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 8 σελίδες. Κωδικός άρθρου 40-20-39

  • Koilakos D., Mimides T (2013) “Hydrochemistry of selected boreholes from Beotia (Greece) Prefecture 4rd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE  & SECOTOX) Conference Mykonos Island, Greece, June 24-28, 6 pages. pp. 148 – 153 (proceedings)

  • Koilakos D., Mimides T. (2014). “Contaminant hydrochemistry of Thebes’s valley, with emphasis on hexavalent chromium. Aspects on its origin by using stable isotope measurements”. 4th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, September 2nd – 5th, Chania, Crete, Greece. Session C6: Chromium Contamination. pp. 241 – 242 (extended summary), paper no. C6.2