Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Γενικής Υποδομής   

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 3, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Περιγραφή μαθήματος: Το μάθημα “Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Ι” είναι σύνθετο δεδομένου του ότι χαρακτηρίζεται από μία τεχνολογική και μία παιδαγωγική διάσταση. Η τεχνολογική διάσταση αποτελεί μία εισαγωγική περιγραφή του σχεδιαστικού (συνθετικού, μελετητικού) τμήματος του επιστημονικού και επαγγελματικού έργου του αρχιτέκτονα μηχανικού και της αλληλεξάρτησής του με το αντίστοιχο επιστημονικό και επαγγελματικό, συνθετικό έργο του πολιτικού μηχανικού.

Το εκπαιδευτικό τμήμα επιχειρεί την προσαρμογή του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου στις εκπαιδευτικές ανάγκες του/της φοιτητή/ριας που προορίζεται να κληθεί, με τη σειρά του, να το διδάξει. Στα πλαίσια του μαθήματος, δηλαδή, δεν παρέχεται μόνο το προαναφερθέν τεχνολογικό αντικείμενο, αλλά προτείνεται και ο βέλτιστος δυνατός τρόπος της (στη συνέχεια) διδασκαλίας του.

Σκοπός μαθήματος: Το μάθημα διδάσκεται σε μέλλοντες α) πολιτικούς μηχανικούς και β) εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στο αντικείμενο αυτό. Για τον λόγο αυτό ο σκοπός του είναι διπλός: αφ’ ενός στοχεύει στη γνωριμία και εξοικείωση του/της φοιτητή/ριας με το προαναφερθέν ειδικό, αρχιτεκτονικό αντικείμενό του και της σχέσης του με το αντίστοιχο έργο του πολιτικού μηχανικού και, αφ’ ετέρου, επιδιώκει να καθορίσει τον βέλτιστο τρόπο με τον οποίο μπορεί να διδαχτεί το αντικείμενο αυτό.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το μάθημα περιλαμβάνει ένα θεωρητικό (2 ώρες) και ένα εργαστηριακό (2+3 ώρες) τμήμα διαρκείας, αμφοτέρων, δεκατριών εβδομάδων.
Το θεωρητικό τμήμα πραγματοποιείται με την παρουσίαση δεκατριών διαλέξεων, με τη βοήθεια σχετικών προβολών με ηλεκτρονικά μέσα, στις οποίες αναπτύσσεται το προαναφερθέν “τεχνολογικό – εκπαιδευτικό αντικείμενο”. Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται με γραπτή εξέταση, επί των διδαχθέντων, στο τέλος του εξαμήνου.

Το εργαστηριακό τμήμα (5 ώρες) παρέχεται σε τέσσερα ξεχωριστά τμήματα φοιτητών/ριών, που καθένα τους αριθμεί εικοσιπέντε, περίπου, μέλη. Κάθε τμήμα διδάσκεται, σε μία δίωρη και μία τρίωρη συνάντηση, κάθε μία από τις δεκατρείς εβδομάδες του ακαδημαϊκού εξαμήνου, ένα ολοκληρωμένο σχεδιαστικό αντικείμενο Στην πρώτη, ανά εβδομάδα, συνάντηση (2 ώρες) παρέχεται, από έδρας, με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων παρουσίασης, η οικοδομική – τεχνική σημασία και η πρακτική του σχεδιαστικού αντικειμένου, που θα σχεδιαστεί στο δεύτερο, εβδομαδιαίο, εργαστηριακό μέρος. Στη διάρκειά του αναπτύσσονται οι γενικές αρχές του αρχιτεκτονικού σχεδίου και, γενικότερα, της αρχιτεκτονικής μελέτης. Στη δεύτερη συνάντηση (3 ώρες) οι φοιτητές/ριες καλούνται να εξοικειωθούν με τα σχεδιαστικά μέσα και τις σχεδιαστικές πρακτικές (3 μαθήματα) και, στη συνέχεια (10 μαθήματα), να σχεδιάσουν δέκα αρχιτεκτονικά σχέδια, ένα για κάθε μία από τις υπόλοιπες δέκα εβδομάδες. Τα τέσσερα πρώτα, από τα σχέδια αυτά, είναι γενικού χαρακτήρα και τα έξι επόμενα αποτελούν μέρος μίας στοιχειώδους αρχιτεκτονικής μελέτης (τοπογραφικό και σχέδια ξυλοτύπων, κατόψεων, όψεων, τομών και λεπτομερειών). Τα σχέδια παραδίδονται, βαθμολογούνται και επιστρέφονται ανά εβδομάδα. Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των δέκα αυτών σχεδίων.