Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Γενικής Υποδομής   

Ώρες: Θεωρία: 0, Εργαστήριο: 3 Σύνολο: 3
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 4.0

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή στην επιστήμη της πληροφορικής δίδοντας κύρια έμφαση στη διατύπωση και τον προγραμματισμό κωδίκων σε γλώσσα προγραμματισμού Fortran.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στους υπολογιστές και στον προγραμματισμό. Γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN 77/90/95. Διαγράμματα ροής και ονοματολογία. Σταθερές και μεταβλητές. Είσοδος εντολών προγράμματος και δεδομένων στον υπολογιστή. Απλές εντολές εισόδου και εξόδου. Εισαγωγή ενός πλήρους προγράμματος στον υπολογιστή. Αρχεία. Αριθμητικές εντολές. Εντολές μεταφοράς. Μεταβλητές με δείκτες – πίνακες. Βρόχοι DO. GO TO με όρους και έμμεσος βρόχος DO. Υποπρογράμματα. Συναρτήσεις βιβλιοθήκης. Συναρτήσεις εντολής και συναρτήσεις υποπρογράμματος. Πιο προχωρημένες εντολές της Fortran.

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος θα πραγματοποιείται για μεν το θεωρητικό μέρος μέσω διαλέξεων για δε το εργαστηριακό μέσω ανάπτυξης κώδικα από τους σπουδαστές στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Μηχανικής του Τμήματος.

Περιγραφή εργαστηρίου: Ανάπτυξη κώδικα για την επίλυση γεωμετρικών και αλγεβρικών προβλημάτων. Οι σπουδαστές θα κληθούν να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν κώδικες σε γλώσσα προγραμματισμού Fortran.