Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Γενικής Υποδομής   

Ώρες: Εργαστήριο: 5, Σύνολο: 5
Φόρτος Εργασίας: 5.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 3.0

Περιγραφή μαθήματος: Το περιβάλλον εργασίας ενός σχεδιαστικού προγράμματος CAD (δημιουργία, αποθήκευση, άνοιγμα, διαχείριση αρχείων σχεδίων). Συστήματα συντεταγμένων (απόλυτες, σχετικές, καρτεσιανές, πολικές). Βασικά εργαλεία (Grid, Snap, Ortho, Osnap, κλπ). Δημιουργία δισδιάστατων σχημάτων (Line, Pline, Circle, Arc, Ellipse, κλπ). Επεξεργασία σχημάτων (Erase, Move, Copy, Scale, Rotate, κλπ). Τεχνικές κατασκευής CAD (Offset, Trim, Extend, Fillet, Chamfer, Mirror, Stretch, Array, κλπ). Δημιουργία, επεξεργασία και καθορισμός του στυλ κειμένου (Text, Mtext). Εισαγωγή διαστάσεων (Dimension). Αντικείμενα Hatch. Οργάνωση και επεξεργασία σύνθετων σχεδίων (Layer, Block, Xref). Διαμόρφωση σελίδας και εκτύπωση σχεδίων υπό κλίμακα (Printer setup, Layouts, Viewports, κλπ).