Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα Γενικής Υποδομής   

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0

Σκοπός μαθήματος: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να διασφαλίσει ότι οι σπουδαστές της Σχολής θα εξασφαλίσουν τα γενικά θεωρητικά εφόδια τα οποία θα τους καταστήσουν ικανούς να ερευνούν και να αναγνωρίζουν τα γεωλογικά στοιχεία του εδάφους τα οποία είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση των κτιριακών έργων και να συνεργάζονται με την ειδικότητα του Γεωλόγου κατά τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων. Οι κυριότεροι στόχοι του μαθήματος είναι: να αναγνωρίζουν τα ορυκτά, τα πετρώματα και τους γεωλογικούς σχηματισμούς, να αποτυπώνουν τους γεωλογικούς σχηματισμούς με κλασικές και σύγχρονες μεθόδους, να μετρούν και να περιγράφουν τις ασυνέχειες των πετρωμάτων και να διερευνούν τα υπόγεια νερά.

Περιγραφή μαθήματος: Ρόλος και βασικοί κλάδοι της Τεχνικής Γεωλογίας. Γεωλογικοί σχηματισμοί. Μέθοδοι αναγνωρίσεως των ορυκτών – περιγραφή και ταξινόμηση ορυκτών και πετρωμάτων.  Δομή και χημική σύσταση του εσωτερικού της γης . Φλοιός, Μανδύας, πυρήνας. Γενικά περί  πετρωμάτων. Πυριγενή – Ιζηματογενή και μεταμορφωμένα πετρώματα. Στοιχεία στρωματογραφίας. Χρήση Γεωλογικής Πυξίδας . Αξιοποίηση δεδομένων μετρήσεων. Αποτυπώσεις σε δίκτυα προβολής Schmidt. Μεταβολές των Γεωλογικών σχηματισμών που οφείλονται σε ενδογενείς παράγοντες. Μεταβολές των Γεωλογικών σχηματισμών που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες. Αποσάθρωση –διάβρωση – ή Κύκλος επιφανειακής διάβρωσης. Γεωμορφολογία. Κλιτείς. Υδρογραφικό δίκτυο. Υδροκρίτες. Λεκάνες απορροής. Ποταμοί. Γεωμορφικοί παράμετροι  Γεωμορφές και Τεκτονική. Αποτύπωση γεωλογικών σχηματισμών με κλασικές και σύγχρονες μεθόδους. Φυσικές ιδιότητες των πετρωμάτων Ιδιότητες σε κλίμακα κρυστάλλου και  κόκκου. -Ιδιότητες σε κλίμακα πετρώματος. Μετρήσεις και περιγραφή των ασυνεχειών. Προσανατολισμός των  διακλάσεων. Στερεογραφική προβολή επιπέδου κάνναβος Schmidt. Σεισμοί-Είδη σεισμών.-Μετάδοση και αναγραφή των σεισμικών κυμάτων. Επιμήκη κύματα P Εγκάρσια κύματα S. Διερεύνηση των υπόγειων νερών. Πορώδες. Περατότητα. Σχέση του Dupuit. Συντελεστής υδροπερατότητας (k), Αγωγιμότητας (T). Εναποθήκευσης (S) με επί τόπου δοκιμές. Δοκιμές Εισπιέσεων. Γενικά για γεωτεχνικά ερευνητικά έργα. Ερευνητικές γεωτρήσεις Είδη γεωτρήσεων, δειγματοληψίες.

Περιγραφή του εργαστηρίου: Ορυκτά (Αναγνώριση – Σκληρομετρική κλίμακα «Mohs»- Απλές μέθοδοι προσδιορισμού ορυκτών με βάση κυρίως φυσικές,  χημικές και μηχανικές ιδιότητες). Πετρώματα (περιγραφή – μελέτη – αναγνώριση- ταξινόμηση). Χάρτες (Γενικά περί χαρτών. Θεματικοί χάρτες. Τοπογραφικός, Γεωλογικός).  Κλίμακες χαρτών. Κατασκευή τοπογραφικής τομής και αποτύπωση επί της τομής των  οριζόντιων και κεκλιμένων γεωλογικών στρωμάτων, προσδιορισμός πάχους των γεωλογικών στρωμάτων. Υπολογισμός κλίσης γεωλογικών σχηματισμών, φορά μέγιστης κλίσης, διεύθυνση από την τομή.  Αποτύπωση κατακόρυφου ρήγματος). Γεωλογική Πυξίδα – Στατιστική επεξεργασία Γεωλογικών στοιχείων: (Γεωλογική πυξίδα  Μετρήσεις, Διεύθυνση, Κλίση. Στατιστική επεξεργασία γραμμικών στοιχείων των γεωλογικών σχηματισμών και εξαγωγή συμπερασμάτων). Μελέτη ανάγλυφου – υδρολογικές λεκάνες – περατότητες πετρωμάτων-Σεισμολογία: (Μελέτη αναγλύφου από τοπογραφικούς χάρτες.